Азәрбајҹан хәбәрләри...

''Оғлуму һәрби хидмәтдә дөјүб өлдүрүбләр''

''Оғлуму һәрби хидмәтдә дөјүб өлдүрүбләр''

Әсҝәр анасы: ''Ишҝәнҹә өвладымын өлүмү илә нәтиҹәләниб''

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлији мејдантв-јә истинадән вердији мәлумата ҝөрә Асиф Керимов адлы әсҝәр хидмәт етдији һәрби һиссәдә дөјүләрәк өлдүрүлүб.

Бунунла бағлы әсҝәрин анасы бунлары дејиб:“Оғлуму һәрби хидмәтдә дөјүб өлдүрүбләр. Әввәлҹә Ҝәнҹәнин Н сајлы һәрби һиссәсиндә гуллуг едиб. Һәрби анддан сонра ону Газах рајон Н сајлы һәрби һиссәсинә ҝөндәрибләр.  Оғлуму апрелин 15-дә Ашағы Гушчулар кәндиндәки поста галдырыблар. Һәмин ҝүндән мајын 28-дәк һәр ҝүн дөјүбләр. Вәзијјәти ағырлашандан сонра бригадаја, даһа сонра Ҝәнҹәнин һәрби һоспиталына апарыблар, хејри олмајыб, дүнјасыны дәјишиб”.

Күрдәмир рајонунун Шыхымлы кәнд сакини, 1999-ҹу ил тәвәллүдлү әсҝәр Асиф Кәримовун анасы Валидә Кәримова Мејдан ТВ-јә белә дејиб.

О, оғлунун јанварын 6-да һәрби хидмәтә чағырылдығыны, сентјабрын 7-дә һәрби һоспиталда өлдүјүнү сөјләјир:

“Оғлуму дөјәрәк өлдүрүбләр. Буна ҝөрә дәфәләрлә мүдафиә назири Закир Һәсәновла ҝөрүшмәјә ҹәһд етмишәм. Баламын дөјүләрәк өлдүрүлдүјү барәдә президент Илһам Әлијевә, Биринҹи витсе-президент Меһрибан Әлијеваја шикајәт ҝөндәрмишәм.  Мәни динләјән олмајыб. Мүдафиә Назирлији гаршысында назир Закир Һәсәновун машынынын гаршысыны кәсдим, кәнара чәкдиләр. Сонра мәни назирин мүавини Кәрим Вәлијев гәбул етди”.

Валидә Кәримова дејир ки, оғлу һәрбидән әввәл һеч вахт сәһһәтиндән шикајәт етмәјиб:

“Һәрби хидмәтә гышда ҝетдијиндән сојуглады. Бир мүддәт Шәмкирдәки һәрби һоспиталда мүалиҹә олунду. Һоспиталда оланда 5 дәфә јанына ҝетдим. Һәкимә оғлумун мөһкәм өскүрдүјүнү, ағҹијәриндә проблем олдуғуну дедим. Ону һәрбидән азад етмәсини хаһиш етдим. Анҹаг о, һеч бир проблем олмадығыны сөјләди. О заман һәкимә бејниндән чирк ҝәлдијини билдирдим. Јүнҝүл гајморит олдуғуну етираф етди. Мартын сонунда Газах һәрби һиссәсинә апарылды. Орада да тибб мәркәзинә ҝөндәрилди, чүнки һәрарәти јүксәк олурду. Хәстәләнмәсинин сәбәби исти палтар верилмәси иди, тәрләјирди, дәјишмирдиләр вә тез сојуг тутурду. Амма ҹинајәт ишини апаран мүстәнтиг мәнә деди ки, оғлума нә олубса, постда олуб. Там мүалиҹә ҝетмәјиб. Ишҝәнҹә өвладымын өлүмү илә нәтиҹәләниб".

Валидә Кәримова оғлунун ајјарым Ашағы Гушчулар кәндиндәки поста оларкән ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галдығыны иддиа едир:

"Шәмкир Һәрби Прокурорлуғунда ачылан ҹинајәт ишиндә оғлума ишҝәнҹә верәнләр һәрәкәтләрини етираф едибләр. Саһиб Имран оғлу Јусифов, Мобил Әһлиман оғлу Садыхов вә Мурад Ҹәлалов һаггында ҹинајәт иши ачылса да, онлар һәрби һиссәдәдирләр. Бу 3 нәфәр һәр ҝүн оғлуму дөјүрмүшләр, һәтта Асиф алдығы ишҝәнҹәјлә бағлы командирә шикајәт дә едиб, амма һеч бир тәсири олмајыб”.

Ана билдирир ки, мајын 27-дә оғлу илә данышыб. Она контур јүкләјиб ки, бир ҝүн сонра јенә данышсын:

“Бир ҝүн сонра зәнҝ етди. Сәсиндән елә һисс олунурду ки, санки ону говурлар, тәнҝәнәфәс иди. Сорушдум ки, нә олуб, ҹаваб верә билмирди, әсәбијди. Бирҹә ону чағырдыгларыны ешитдим, деди ки, јемәјә чағырырлар. Ҹаваб вердим ки, бу нә вахтын јемәјидир, ҝүнорта дејил ахы. Онда тутулду вә телефону сөндүрдү. Сонра билдим ки, поста дүшүб, јенә дөјүбләр, ағзындан ган ҝәлиб. Амма она инанмајыблар. “Сән бүтүн һәрби һиссәни бармағына долајырсан”, - дејибләр. Һәтта ҝизирләрдән бири ону вуруб да. Јалныз ушағын вәзијјәтинин пис олдуғуну ҝөрүб һоспитала апармаға мәҹбур олублар".

Валидә Кәримованын дедикләри илә бағлы Мүдафиә Назирлијиндән мүнасибәт өјрәнмәк мүмкүн олмајыб.


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди