Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

Вәкил: "Мөвсүм Сәмәдов дөзүлмәз шәраитдә сахланылыр"

Вәкил:

"Азәрбајҹан Ислам Партијасынын лидери Мөвсүм Сәмәдов Гобустан һәбсханасында олдугҹа аҹынаҹаглы вә дөзүлмәз шәраитдә сахланылыр".

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлији Islamazeri/az сајтына истинадән хәбәр верир ки, бу барәдә сентјабрын 22-дә Гобустан Гапалы Типли Тәҹридханасында Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшән вәкил Јалчын Иманов мәлумат вериб.

Вәкилин сөзләринә ҝөрә, Мөвсүм Сәмәдов билдириб ки, ијулун 21-дән Гобустан һәбсханасына ҝәтириләндән бу јана она әрзаг бағламасы, аилә үзвләри илә ҝөрүш вә телефонла данышмаг һүгугу верилмир.

М.Сәмәдов, тәхминән 6 квадратметлик камерада башга бир мәһкумла антисанитарија шәраитиндә сахландығыны, камеранын сахланма нормаларына вә ҝиҝјена тәләбләринә ҹаваб вермәдијини, дөшәмә вә таванын бетон олдуғуну, камеранын ичәрисиндә јарыачыг туалет олдуғуну билдириб.

“Мәнә әрзаг бағламасы, пул верилмәсинә гадаға гојулса да, бурдакы тәминатлар да чох пис сәвијјәдәдир. Һәбсхананын јемәкләри јејиләси дејил. Сәһәр манна, ҝүнорта вермешил супу, ахшам да перлова верилир. Буранын сују ичиләси дејил, габлара јығыб сахлајырыг ки, лил дибинә чөксүн, ичә биләк. Әл сабунуну 2 дәфә јумалысан ки, сабунун чирки тәмизләнсин. Өзләринин о камерада 1 саат отурмаға ҝүҹләри чатмаз, һеч бири о јемәкләрдән јемәз” - дејә Мөвсүм Сәмәдов билдириб.

М. Сәмәдов һәбсханада ҹидди шәкилдә су проблеминин дә олдуғуну вурғулајыб:

“Туалетә ики габ су төкә билмирик. Бунлар бизә нә етмәк истәјирләр? Бу рәфтара нә ад вермәк олар?” - дејә вәкилә суал едиб.

Јалчын Иманов дејир ки, М.Сәмәдов һәбсханаја ҝәтирилдикдән сонра она 6 ајлыг ҹидди сахланма режими тәтбиг едилиб. Ҹәзаларын Иҹрасы Мәҹәлләсинә ҝөрә, һәбсханада ҹидди сахланма шәраитиндә олма мүддәти ики ајдан алты ајадәк мүәјјән олунур. Ганунвериҹлијә әсасән, ҹидди сахланма шәраитиндә олан мәһкумлар үчүн бағлама, совгат вә ја бандерол алмаг, јахынлары илә ҝөрүш һүгугу мәһдудлашдырылыр.

Вәкилин сөзләринә ҝөрә, Сәмәдова ганунда нәзәрдә тутулмуш максимум 6 ајлыг ҹидди сахланма режиминин тәтбиги она мүнасибәтин гәрәзли олдуғуну бир даһа тәсдиг едир.

Вәкил дејир ки, Авропа Пенитенсиар Гајдаларына ҝөрә, азадлыгдан мәһруметмә јерләриндә һәјат, имкан дахилиндә ҹәмијјәтдәки һәјатын мүсбәт ҹәһәтләринә јахын олмалыдыр. Пенитенсиар мүәссисәнин бүтүн әразиси даим тәмиз вә сәлигәли сахланылмалыдыр. Мәһбусларын пенитенсиар мүәссисәјә гәбулу заманы онларын јерләшдирилдикләри камералар вә диҝәр отаглар тәмиз олмалыдыр:

"Гајдалара әсасән мәһбуслар манеәсиз, ҝиҝијена гајдаларына ујғун вә тәкликдә галмаға имкан верән санитар говшағындан истифадә етмәк имканына малик олмалыдырлар. Мәһбуслар онларын јашы, сәһһәти, дини, мәдәнијјәти вә ишин характери нәзәрә алынмагла комплекс јемәклә тәмин едилирләр. Јемәк минимал колорилилик вә зүлалларын тәләбләринә ҹаваб вермәлидир, санитар-ҝиҝијеник тәләбләрә ујғун һазырланмалыдыр, мәһбусларын тәмиз ичмәли судан даима истифадә етмәк имканлары олмалыдыр".

Вәкил дејир ки, Ҹәзаларын Иҹрасы Мәҹәлләсинә ҝөрә, мүәјјән мүддәтә азадлыгдан мәһрум етмә вә өмүрлүк азадлыгдан мәһрум етмә нөвүндә ҹәзаја мәһкум олунмуш шәхсләр ҹәзачәкмә мүәссисәләриндә санитарија вә ҝиҝијена гајдаларына ујғун зәрури мадди-мәишәт шәраити илә тәмин олунурлар. Ҹәзачәкмә мүәссисәләриндә, тәрбијә мүәссисәләриндә вә һәбсханаларда һәр мәһкум үчүн јашајыш саһәсинин нормасы дөрд квадратметрдән, мүалиҹә мүәссисәләриндә исә беш квадратметрдән аз ола билмәз. Мәҹәлләнин тәләбинә әсасән мәһкумлар ҝүн әрзиндә организмин нормал фәалијјәтини тәмин едән аүч дәфә јемәклә дөвләт һесабына тәмин олунурлар.

Гејд едәк ки, Мөвсүм Сәмәдов 2011-ҹи илдә АИП-ин баш мәҹлисиндә һакимијјәтә јөнәлик сәрт тәнгиди чыхышындан сонра бир нечә тәрәфдары илә ганунсуз силаһ сахламаг, һакимијјәти әлә кечирмәк вә башга иттиһамларла сахланыб. О, 12 ил һәбс ҹәзасы алыб. Авропа Мәһкәмәси онун иши үзрә коммуникасијаја башлајыб.

2014-ҹү ил октјабрын 9-да Гарадағ Рајон Мәһкәмәсинин гәрары илә М.Сәмәдов 12 сајлы Ҹәзачәкмә Мүәссисәсиндән 2 иллијә Гобустандакы гапалы һәбсханаја көчүрүлүб.

О, өтән ил нојабрын 28-дә 12 сајлы һәбсханаја гајтарылыб вә елә һәмин ҝүн 15 ҝүнлүк ҹәримә камерасына (карса) салыныб. Ардынҹа мүәссисә рәһбәрлији онун јенидән Гобустандакы гапалы һәбсханаја ҝөндәрилмәси барәдә тәгдимат вериб. Гарадағ Рајон Мәһкәмәси һәмин тәгдиматы тәмин едиб.

Рајон мәһкәмәсинин гәрарындан верилән шикајәти апелјасија инстансијасы тәмин етмәјиб.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди