Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

Вәкилләр чыхыш етмәкдән имтина етди – Шејх Сәрдарын мәһкәмәсиндә нәләр олду?

Вәкилләр чыхыш етмәкдән имтина етди – Шејх Сәрдарын мәһкәмәсиндә нәләр олду?

"Мәһкәмәјә һеч ким бурахылмырды. Јалныз биз вәкилләр вә једди нәфәр аилә үзвү мәһкәмәдә иштирак едә билди. Һәтта бизи дә әввәл мәһкәмә залына бурахмаг истәмирдиләр".

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата Һаҹы Сәрдарын мәһкәмәсиндә вәкилләр данышмагдан имтина едибләр.
Буну Маиде.Аз-а ачыгламасында вәкил Јалчын Иманов билдириб. О, гејд едиб ки, чохлу сајда полис әмәкдашлары, ППХ автомобилләри әразидә иди. “Вәкилләр буна етираз әламәти олараг мәһкәмәдә чыхыш етмәкдән имтина етди. Јалныз Шејх Сәрдар өзү данышды вә ганунсуз һәбс едилдијини билдирди. Гыса мүшавирәдән сонра һакимләр Масаллы рајон мәһкәмәсинин гәрарыны гүввәдә сахлады”.
Ј. Иманов ону да билдириб ки, һөкмдән касасија шикајәти вериләҹәк.
 
Вәкил Ҹавад Ҹавадов Маиде.Аз-а ачыгламасында билдириб ки, мәһкәмәнин гәрары гүввәдә сахламасы бир даһа әдаләтсиз аддым атылдығыны ҝөстәрди. Һәмчинин мәһкәмәјә јарадылан сүни манеәләр дә гәбуледилмәздир.
Ҹ. Ҹавадов Шејх Сәрдарын она дәстәк верән һәр кәсә тәшәккүр етдијини дә әлавә едиб.
 
Гејд едәк ки, мәһкәмәдә вәкилләр Ј.Иманов вә Ҹавад Ҹавадов бу ҹүр давраныша етираз едиб. Онлар дејиб ки, С.Бабајевин мәһкәмәсинин ады "ачыг" олса да, фактики гапалы кечирилир, просеси изләмәјә ҝәлән шәхсләрин мәһкәмәдә иштиракына имкан верилмир. Вәкилләр етираз олараг, мәһкәмәдә мүдафиә чыхышындан имтина едиб.
 
С.Бабајев өзү исә чыхышында һаггындакы һөкмүн ганунсуз вә әсассыз олдуғуну билдириб. Конкрет фактлары садалајан илаһијјатчы дејиб ки, мәсҹиддә намаз гылмаға, хүтбә охумаға ҝөрә адамы һәбс етмәк абсурддур. О, һөкмүн ләғв олунмасыны вә бәраәт верилмәсини истәјиб.
Дини Етигад вә Виҹдан Азадлыглары Мүдафиә Мәркәзинин (ДЕВАММ) сәдри Һаҹы Илгар Ибараһимоғлу Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин апелјасија мәһкәмәси тәрәфиндән һәбсдә сахланмасына мүнасибәт билдирәркән дејиб ки, илләр өнҹә бир ибарә ишләнмишди ки, бу өлкәдә мүсәлманларын дини чохлуг олмасына рәғмән дини азлыглар гәдәр һүгуг вә азадлыглары јохдур. “Бу ҝүн намаз үстүндә һәбс едилән бир руһанинин нөвбәти инстансија мәһкәмәсиндә јенә һәбсдә сахланмасы бир даһа ону сүбут едир ки, Азәрбајҹан мүсәлман өлкәси олса да, дини азлыг гәдәр һүгуг вә азадлыглары горунуб тәмин олунмур”.
 
О, гејд едиб ки, дүнјанын бүтүн өлкәләриндә мүсәлман олан шәхсин фундаментал һүгугу олан намаза һеч бир манеә јохдур. “Лакин тәәссүфләр олсун ки, Азәрбајҹанда “намаз мәһбусу” анлајышы мејдана чыхыб. Чүнки намаз елә бир анлајышдыр ки, истәр ҹәм шәкилдә, истәрсә дә фәрди олараг гылынарса, буна манеә олмағын һеч бир изаһы јохдур. Амма тәәссүф ки, бу ҝүн биз буну јашајырыг. Әслиндә намаза ҝөрә һәбс Азәрбајҹан адына бир утанҹвериҹи мәсәләдир. Һәм һүгуги, һәм дә мәнәви бахымдан бу гәбуледилмәздир”.
 
Хатырладаг ки, бу ҝүн Ширван шәһәр апелјасија мәһкәмәсиндә, намаз мәһбусу, Азәрбајҹан Руһаниләр Мәҹлисинин (АРМ) үзвү, Маиде.аз сајтынын баш редактору Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин шикајәти әсасында саат 9:30-да мәһкәмә просесинин кечирилиб.
 
Апеллјасија Мәһкәмәсиндә Рафиг Ҹәлиловун сәдрлик етдији һакимләр коллеҝијасы гыса мүшавирәдән сонра апеллјасија шикајәтинин тәмин олунмадығыны вә С.Бабајевин 3 ил азадлыгдан мәһрум едилмәси һагда Масаллы Рајон Мәһкәмәсинин һөкмүнүн гүввәдә сахландығыны елан едиб.
Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди