Хошбәхт Аилә

Һәјат јолдашынын гәлбини фәтһ етмәк үчүн ачарлар

Әҝәр киши мәһарәтлә өз тәнгидләрини гаршы тәрәфи инҹитмәдән дејә билирсә - нә јахшы.

Һәјат јолдашынын гәлбини фәтһ етмәк үчүн ачарлар

Киши ҝәрәк ханымына елә шејләри ирад тутсун ки, о мәсәләләрдә сәһләнкарлыг етмишдир. Лакин о шејләр ки, онун ихтијарындан хариҹдир, она ҝөрә ирад тутмаг мәсләһәт дејилдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Ханымын гәлбини фәтһ етмәк һәр бир аилә башчысынын әсил һәдәфи олмалыдыр. Бунун үчүн бир нечә ачар вардыр ки, онларла таныш олаг.

1. Ханымын валидејнләри.

Кичик аилә сарајына дахил олмаг үчүн кишиләрә лазым олан илк ачар – ханымынын валидејнләриндән кечәр, хүсусилә дә анасындан. Әҝәр кишиләр ханымынын анасына һөрмәтсизлик едәрсә, һәјат јолдашынын гәлбини һеч бир заман фәтһ едә билмәјәҹәкдир. Она ҝөрә дә кишиләр ҝәрәк рәгабәт апармаг јеринә, онлара һөрмәт гојсунлар вә еһтирамларыны сахласынлар.

2. Диҝәр аилә үзвләри.

Ханымын валидејни илә јанашы, бүтүн аилә үзвләринә һөрмәт етмәк – зәрури мөвзулардандыр. Ола билсин ки, ханымынызын мәнфи хасијјәтләрә малик гардашы вә ја баҹысы олсун. Онлары тәнгид едәрәк, өзүнүзә мәнфи баллар газанарсыныз. Она ҝөрә дә ағыллы киши һеч бир заман ханымынын гоһумларынын зәиф ҹәһәтләрини үзүнә вурмамалыдыр.

3. Өзүнә дәјәр вермәк.

Аллаһ инсаны ән кәрамәтли варлыг олараг хәлг етмишдир. Она ҝөрә дә һәр бир инсан бу кәрамәти горумағы баҹармалыдыр. Әҝәр аилә башчысы өзүнә дәјәр вермәзсә, һеч кәс она дәјәр вермәз.

4. Сәлигә.

Сәлигәли олмаг вә бәзәнмәк анҹаг гадынлара аид олан шеј дејилдир. Әслиндә һәр бир киши дә өзүнү ханымы үчүн бәзәмәлидир. Имам Садиг (ә) бујурур: “Кишинин ҝәрәк гијафәси вә заһири бәзәнмиш олсун ки, һәјат јолдашынын даһа чох мејлинә сәбәб олсун”.

5. Ирад тутмамаг.

Әҝәр киши мәһарәтлә өз тәнгидләрини гаршы тәрәфи инҹитмәдән дејә билирсә - нә јахшы. Киши ҝәрәк ханымына елә шејләри ирад тутсун ки, о мәсәләләрдә сәһләнкарлыг етмишдир. Лакин о шејләр ки, онун ихтијарындан хариҹдир, она ҝөрә ирад тутмаг мәсләһәт дејилдир.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki