Әјјами Фатимијјә - (Фатимијјә Ҝүнләри)

Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) нурани хүтбәсиндән бир парча

Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) нурани хүтбәсиндән бир парча

“Сәндән истәјирәм ки, јолуму вә ниҹатымы Сәнин јолундакы мүҹаһидләрин јолу вә ниҹаты гәрар верәсән...” -

Һәзрәт Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) әзиз Гызы, атасынын шәһадәтиндән сонра һөкумәтин вә хилафәтин диҝәрләри тәрәфиндән гәсб едилмәсинә ҝөрә чох сајда бәлаја, мүсибәтә мәруз галмышды. Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) әзиз Гызы Фатимә (сәламуллаһи әлејһа) Гураны, пејғәмбәрләрин зәһмәтини, Вилајәт вә Имамәти горумаг үчүн бүтүн бу һадисәләр гаршысында мәтанәт ҝөстәрди вә мүбаризә апарды. Гијамәтә гәдәр бүтүн үммәтләр үчүн нүмунә олаҹаг бир хүтбәни јадиҝар гојуб ҝетди.

Ханымын (сәламуллаһи әлејһа) Ибни Тавус тәрәфиндән нәгл едилмиш бу нурани хүтбәсиндән бир парчаны сизләрлә бөлүшүрүк.

“Аллаһа шүкүр едирәм ки, бу гәдәр һадисә, бәла вә мүсибәт илә гаршылашан заман Илаһи Китабын һәгигәтләриндән бир шеји инкар етмәјә дүчар олмадым. Аллаһын инајәти илә төвһидә, нүбуввәтә, мәләкләрә, китаба, Гијамәт ҝүнүнә етигады, һәсәнә әхлагы даирәсиндә гәрар тутмағы вә салеһ әмәлләри горуја билдим. Һадисәләр бу зәминәдә мәним үчүн тәһлүкә иҹад етмәди.

Аллаһа шүкүр едирәм ки, бу гәдәр әхлаги вә иҹтимаи тәһлүкәли күләкләрин әсмәсинә бахмајараг, ики үрәкли вә сәрҝәрдан олмадым. Јол мәним үчүн ашкар иди вә һагг һәр бир зәминәдә ҝүнәшдән дә ајдын иди. Јолуму Илаһи сулукда давам етдирдим. Јәгинлик, шәкк вә шүбһәдән пак һалда Илаһи вәзифәми јеринә јетирдим.

Пәрвәрдиҝара! О шеј ки, мәним үчүн мүһүмдүр ки, Сәнә тәрәф гајыданларын ҹәрҝәсиндә олум, данышыгларым төвбә мәсәләсиндә, әмәлим һәгиги тәввабинләр кими доғрулуг вә дүрүстлүклә олсун ки, төвбә едәнләр тајифасы Сәнин дәрҝаһында чох бөјүк дәјәрә маликдирләр.

Еј меһрибан Аллаһ! Сәндән истәјирәм ки, јолуму вә ниҹатымы Сәнин јолундакы мүҹаһидләрин јолу вә ниҹаты гәрар верәсән. Аллаһ јолунда ҹиһад едәнләрин хејир вә савабындан мәнә дә инајәт едәсән. Бүтүн әлагәм вә ешгим онадыр ки, һагг кәламыны елан едән халис вә пак мүҹаһид олам.

Илаһи! Гәлбими һәгиги мөминләрин гәлби кими бүтүн һадисәләрә гаршы тәсдиг илә бәзәнмиш һалда гәрар вер. Аллаһым, Сәнә гаршы олан етигад вә тәвәккүлүмү пејғәмбәрләрин етигад вә тәвәккүлү кими гәрар вер.

Пәрвәридиҝара! О заман ки, өмрүм баша чатаҹагдыр вә руһуму гәбз едәҹәксән, руһуму раһибә руһунда, нәфсими салеһ нәфсдә, бәдәними пак бәдәндә, әмәлләрими гәбул олмуш әмәлләрдә гәрар вер.

(Белә еһтимал верилир ки, раһибә руһу дејилдикдә - Улул-әзм пејғәмбәрләрин руһу, салеһ нәфс – о инсанларын нәфси, пак бәдән дејилдикдә - шәһидләрин бәдәни нәзәрдә тутулмушдур).

Аллаһ һәр бир нөгсандан вә ејбдән пакдыр вә бәндәләрин гәлбинә гојдуғу шејләрдән аҝаһдыр. Пак вә Мүнәззәһ олан Аллаһа ҝүнаһаркарларын ҝүнаһларынын сајы мәлумдур. Пак вә Мүбәрра олан Аллаһдан јер вә сәмада олан һеч бир шеј ҝизли дејилдир.

Илаһи! Худбинлијин, ријанын, тәкәббүрүн, һәсәдин, сүстлүјүн, шәккин, хәсарәтин, дәрдләрин, харлығын, мәкр вә һијләнин, бәла вә фәсадын ҝөзүмдә, гулағымда вә бүтүн бәдәнимдә көкүнү кәс. Мәни Өзүнә ешг вә риза јолунда гәрар вер!”.

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вәфатындан сонра Мәсҹидун-Нәбидә Һәзрәт Зәһра (с.ә) тәрәфиндән едилмиш бу хүтбәни бир чох философлар, тәфсирчиләр, арифләр вә алимләр шәрһ етмәјә чалышмышдылар. Анҹаг индијә гәдәр ағыл гүдрәтлиләри бу мәләкути хүтбәнин һәгигәтләрини там дәрк етмәкдә аҹиз галыблар.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)