Јахын Шәрг Хәбәрләри

Һизбулаһын град мәрмиләри сионист режимини дәһшәтә салыр

Исраил мәтбуаты мүһарибә тәблиғатыны апарыр

Һизбулаһын град мәрмиләри сионист режимини дәһшәтә салыр

Рај әл-Јавм гәзети: "Исраил тәһлүкәсизлик даирәләри, јәһудиләр илә Мүсәлманлар арасында јени саваш мејдана чыхаҹағы тәгдирдә Һизбуллаһ вә Ислам Мүгавимәт һәрәкатынын партлајыҹы башлыглар дашыја биләҹәк Град ракетләринин Исраил үчүн бөјүк тәһлүкә олаҹағыны билдирибләр."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстин торпагларыны ишғал едәрәк бурада "ҹүһүд" режимини гуран сионсит Исраил режиминин орду вә тәһлүкәсизлик даирәләри Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын "Град Мәрмиләринә" ишарә едәрәк бу ракетләрин Исраилин тәһлүкәсизлији үчүн бөјүк бир тәһлүкә олдуғуну билдирибләр.

Рај әл-Јавм гәзетинин хәбәринә ҝөрә, Исраил тәһлүкәсизлик даирәләри, јәһудиләр илә Мүсәлманлар арасында јени саваш мејдана чыхаҹағы тәгдирдә Һизбуллаһ вә Ислам Мүгавимәт һәрәкатынын партлајыҹы башлыглар дашыја биләҹәк Град ракетләринин Исраил үчүн бөјүк тәһлүкә олаҹағыны билдирибләр.

Гејд едәк ки, ишғалчы Исраил режиминин Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәракатыны мәһв етмәк үчүн Ливана гаршы јени мүһарибә башламасы ајдындыр. Исраилин Мүдафиә назири Авигдор Лиеберман, етдији сон шәрһиндә белә дејиб: "Исраил 1967-ҹи ил мүһарибәдән сонра әрәбләрлә һеч бир мүһарибә гәләбә газанмајыб."

 

Исраил мәтбуаты мүһарибә тәблиғатыны апарыр

Сионист Исраил режим медиасы, бу режимин һәрби вә сијаси бахышларыны нәзәрә алмагла, Исраил һәрбчиләрини мүмкүн мүһарибәнин кечмишдә баш верән мүһарибәләрдән тамамилә фәргләнәҹәјинә инандырмаға чалышыр.

Һәмин мәтбуат һәмчинин етираф едир ки, Исраил режими мүһарибәнин илк ҝүнүндә Һизбуллаһын атаҹағы дөрд мин ракетинә дөзә билмәјәҹәк. Неҹә ки, Једиот Аһарнот гәзети бир нечә ҝүн әввәл тәһлүкәсизлик гајнагларына истинад едәрәк бу мәсәләјә тохунмушдур.

 

Град Мәрмиләри одланылмаға һазырдыр

Ишғалчы исраил режиминин јүксәк рүтбәли ҝенералларындан бири, Ибрани дилиндә јајымланан хәбәр аҝентлијинә вердији ачыгламада дејиб: "Исраилин шимал вә ҹәнубунда ән тәһлүкәли мәнтәгәләр 25 километр мәсафәни әһатә едән јерләрдир. Град ракетләри исә, Исраили вурмаға там һазырдыр. Исраил тәһлүкәсизлик хидмәтинин горхдуғу мәсәлә дә бах елә будур."

Исраилли ҝенерал, һәмчинин билдириб ки, Һизбуллаһ, ҺӘМАС, Гәззада, еләҹә дә Сина јарымадасында диҝәр групларын әлиндә хејли сајда ракет мөвҹуддур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki