Јахын Шәрг Хәбәрләри

Сејјид Һәсән Нәсруллаһ: Бүтүн бөлҝә газ вә нефт дөјүшүнә чәкилир

Исраил тәјјарәси Сурија ордусундакы гәһрәман әсҝәр вә забитләр тәрәфиндән вурулду. Бу бөјүк бир һәрби мүвәффәгијјәтдир.

Сејјид Һәсән Нәсруллаһ: Бүтүн бөлҝә газ вә нефт дөјүшүнә чәкилир

Нәсруллаһ "нефт вә газ мүбаризәси"ндә јеҝанә картын Мүгавимәт олдуғуну дејәрәк билдириб: "Әҝәр Вашингтон Һизбуллаһы иргчи Исраилдән узаглашдырмаг истәјирсә, Бејрутун тәләбләрини динләмәј мәҹбуријјәтиндәдир."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәрәкатынын Баш катиби Сејјид Һәсән Нәсруллаһ, бүтүн бөлҝәнин артыг нефт вә газ мүһарибәсинә чәкилдијини, Ливанын сионист Исраил режими илә, сәрһәд мүбаһисәләринә вә реҝионал сулар, газ вә нефт гајнаглары мөвзусундакы мүбаһисәләрә тохунуб.

Сејјид Нәсруллаһ, Вашингтон режиминин суријалы күрдләрдән Суријадакы гануни һөкумәтә гаршы мүһарибәдә истифадә етдијини дилә ҝәтирәрәк билдириб ки, АБШ рәһбәрлији күрд мүттәфикләрини јарыда бурахаҹагдыр.

Һизбуллаһ лидери, Ливанын өз суларында нефт-газ ахтарышларынын иргчи сионист режими тәрәфиндән әнҝәлләнмәсинә тохунараг, Ливанын һөкумәт сәлаһијјәтлиләрини бу мөвзуда Исраилә гаршы мөһкәм вә ҝүҹлү мөвге сәрҝиләмәләрини билдириб.

Нәсруллаһ "нефт вә газ мүбаризәси"ндә јеҝанә картын Мүгавимәт олдуғуну дејәрәк билдириб: "Әҝәр Вашингтон Һизбуллаһы иргчи Исраилдән узаглашдырмаг истәјирсә, Бејрутун тәләбләрини динләмәј мәҹбуријјәтиндәдир."

Һизбуллаһ Лидери даһа сонра дејиб: "Һәфтә сону Исраил-Иран-Сурија данышыглары үчүн "Исраил тәјјарәсинин вурулмасынын Ирана вә ја Русијаја һеч бир адијаты јохдур. Бу гәрар јалныз Сурија вә Бәшшар Әсәдин вердији өз гәрары иди. Исраил тәјјарәси Сурија ордусундакы гәһрәман әсҝәр вә забитләр тәрәфиндән вурулду. Бу бөјүк бир һәрби мүвәффәгијјәтдир. "

Гүдсүн Фәләстин вә Ислам торпагларынын ајрылмаз бир парчасы олдуғуну вә Американын вә иргчи Исраилин Гүдслә әлагәдар ојунларынын әсла баш тутмајаҹағыны сөјләјән Сејјид Һәсән Нәсруллаһ даһа сонра бујурублар: "Ливан, Фәләстин, Сурија, Ираг, Јәмән вә дүнјанын башга јерләриндәки Мүгавимәт Һәракатына вә һагглары зорла әлләриндән алынмыш Мүстәзәфләрә вердији дәстәј вә јардымларына ҝөрә Иран Ислам Республикасына тәшәккүр едирик...

Онун сөзләринә ҝөрә, Иран халгы 39 илдир әзәмәтли бир шәкилдә һәрәкәт едиб вә бүтүн дүнјадакы азадә инсанлар үчүн илһам мәнбәјидир.
 Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)