Јахын Шәрг Хәбәрләри

Сејид Һәсән Нәсруллаһ: Мүгавимәт ракетләри ишғал едилмиш Фәләстинин истәнилән нөгтәсини вурмаға гадирдир

Сејид Һәсән Нәсруллаһ: Мүгавимәт ракетләри ишғал едилмиш Фәләстинин истәнилән нөгтәсини вурмаға гадирдир

Сејид Һәсән Нәсруллаһ: Сур 1982-ҹи илдә ишғалчы дүшмән гаршысында мүгавимәт ҝөстәрди вә илк шәһадәтсевәр әмәлијјат бу шәһәрдә баш верди. Сионист дүшмәнин мәғлубедилмәзлик ејфоријасыны сындырды вә онун дајагларыны ләрзәјә ҝәтирди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһ мүгавимәтин ракетләринин ишғал алтында олан фәләстинин истәнилән нөгтәсини вурмаға гадир олдуғуну дејиб.

ИРИБ-нин вердији мәлумата ҝөрә, Сејид Һәсән Нәсруллаһ өтән ҝүн Бејрутун ҹәнубунда сечки кампанијасы илә әлагәдар кечирилән јығынҹагда видео-конфранс васитәсилә етдији чыхышда дејиб: Ливан Һизбуллаһы һеч вахт мүгавимәтдән әл чәкмәјәҹәк. Вә мүгавимәт барәсиндә базарлыг едиләҹәк мөвзу дејил. Чүнки, ән бөјүк фәдакарлыглар һесабына әлдә едилиб вә бизим иззәтимиз вә мәнлијимиздир.

Сејид Һәсән Нәсруллаһ һәмчинин Исраил режиминә гаршы мүбаризәдә Сур шәһәринин өнәминә тәкид едиб вә дејиб: Сур 1982-ҹи илдә ишғалчы дүшмән гаршысында мүгавимәт ҝөстәрди вә илк шәһадәтсевәр әмәлијјат бу шәһәрдә баш верди. Сионист дүшмәнин мәғлубедилмәзлик ејфоријасыны сындырды вә онун дајагларыны ләрзәјә ҝәтирди.

Сејид Һәсән Нәсруллаһ һәмчинин, Ливан халгына хитабән дејиб: Сизин вәзифәниз мүгавимәти горумагдыр вә бу 6 мај 2018-ҹи ил тарихиндә јеринә јетирилмәли олан бир мәсулијјәтдир. Бүтүн шәһәр вә кәндләрдә инсанларын сечки гутуларына доғру ахышдығы вә "Үмид вә Сәдагәт" сијаһысына сәс вердији заман. Сизин верәҹәјиниз һәр бир сәс бүтүн ливанлылар вә дүнја үчүн бир мүраҹиәт олаҹаг. Мүгавимәти һимајә мүраҹиәти.

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби һәмчинин, өлкәнин игтисади вәзијјәтинә ишарә едиб вә дејиб: Коррупсија илә мүбаризә гәтијјәтлилик тәләб едир. Ливан халгы бу ҝүндән етибарән сәһнәдә олаҹаг.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki