Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Мүгәддәс Гумда `Шиәнин Ислам елмләринин инкишафында ролу` адлы бејнәлхалг конфранс өз ишинә башлајыб

Азәрбајҹанлы алимләр 400 сәһифәлик елми мәгаләләрин топландығы китабла конфранса гатылыблар.

Мүгәддәс Гумда `Шиәнин Ислам елмләринин инкишафында ролу` адлы бејнәлхалг конфранс өз ишинә башлајыб

Конфранса тәгдим едилән мәгаләләр мүәллифләрин өз дөвләтләриндә шиә алимләринин Гуран, тәфсир, һәдис, кәлам, фигһ, үсул, тарих, мәнтиг, фәлсәфә, тибб, астрономија еләҹә дә дүнја елмләринин јаранмасы вә инкишафындакы ролуну әһатә едир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын Гум шәһәриндә "Шиәнин Ислам елмләринин инкишафында ролу" адлы бејнәлхалг елми-практик конфранс өз ишинә башлајыб.

Конфрансын кечирилмәсиндә әсас мәгсәд дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Ислам дининин инкишафында шиә алимләринин ролунун арашдырылмасы, ејни заманда Ислам елминә вердикләри төһфәләрин дүнја иҹтимаијјәтинә чатдырылмасыдыр.

Азәрбајҹан, Әфганыстан, Һиндистан, Пакистан, Түркијә, Индонезија о ҹүмләдән Авропа вә Гәрб өлкәләриндә јашајан Ислам (шиә) алимләринин елми мәгалә вә китабларла гатылдығы конфрансда чыхыш едән мүҹтәһид Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази билдириб ки, бу ҝүн дүнјада Ислам өзүнүн интибаһ дөврүнү јашајыр. Иштиракчылара уғурлар арзулајан Ајәтуллаһ Ширази конфрансын дүнјаја јени төһфәләр верәҹәјинә әмнлијини ифадә едиб.

Конфранса тәгдим едилән мәгаләләр мүәллифләрин өз дөвләтләриндә шиә алимләринин Гуран, тәфсир, һәдис, кәлам, фигһ, үсул, тарих, мәнтиг, фәлсәфә, тибб, астрономија еләҹә дә дүнја елмләринин јаранмасы вә инкишафындакы ролуну әһатә едир.

Конфранса азәрбајҹанлы алимләр Рамил Әзимов вә Әли Багиров да 400 сәһифәлик елми мәгаләләрин топландығы китабла гатылыблар. Бундан әлавә өлкәмиз һаггында мүхтәлиф аспектләрдә јазылмыш бир нечә мәгалә дә конфранса тәгдим олунуб. Мәгаләләрдә Азәрбајҹанда елми-дини оҹаглар (мәдрәсәләр), Ислам алимләри, Әһли-бејт (ә) һаггында јазылан шеирләр вә мүасир дини фәалијјәтләр өз әксини тапыб.

Гејд едәк ки, бөјүк ислам алими Ајәтуллаһ Мәкарим Ширазинин рәһбәрлији алтында кечирилән конфрансын әсас һәдәфләри Әһли-бејтин (ә) вә шиә алимләринин Исламын - елми, мәдәни, һүгуги, һуманитар саһәләринин инкишафына вердији төһфәләр, о ҹүмләдән дүнјәви елмләрин јаранмасы вә ҝенишләнмәсиндә хидмәтләри һәмчинин мүасир дүнјаја вердикләри фајдаларын бејнәлхалг иҹтимаијјәтә чатдырылмасыдыр.

Билдирәк ки, тәгдим олунан бүтүн мәгалә вә китаблар 50 ҹилдлик "Шиә алимләринин ислам елмләринин јаранмасында вә инкишафындакы ролу" адлы енсклопедијада топланыб вә конфранс иштиракчыларынын мүзакирәсинә тәгдим олунуб.

Хатырладаг ки, дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән 150 –дән чох елм адамынын гатылдығы конфрансда тәгдим едилмиш мәгаләләр арашдырылаҹаг вә сечилмишләр дәрҹ едиләҹәкдир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki