Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи Ајатуллаһ Систани барәдә нә бујурублар?

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри: Ајатуллаһ Систанинин вүҹуду Ираг үчүн ән бөјүк бәрәкәтдир

Имам Хаменеи Ајатуллаһ Систани барәдә нә бујурублар?

“Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бизә сифариш етди ки, Ајәтуллаһ Систанинин сөзләринә гулаг асаг, онун нәсиһәтләринә әмәл едәк вә она даһа да јахын олаг.” – дејә Ираг Али Ислами Мәҹлисинин рәһбәрлик һејәтинин үзвү билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Али Ислами Мәҹлисинин рәһбәрлик һејәтинин үзвү Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Ҹәлалуддин әл Сәғир бу һејәтин Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнаблары илә кечиртдикләри хүсуси ҝөрүшү һагда данышыб.

Шејх Ҹәлалуддин, Һәзрәти Хәтми Мәртәбәт, Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Милад бајрамә илә әлагәдар олараг гејд едилән Вәһдәт Һәфтәси мүнасибәти илә Теһранда кечирилән Бејнәлхалг Конфрансда иштирак етдикдән сонра Имам Хаменеи ҹәнаблары илә ҝөрүш кечирдикләринә ишарә едәрәк дејиб: “Конфрансдан сонра бәзи гардашлар илә бирликдә бизә Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи (Аллаһ Тәала ону горусун) илә ҝөрүшмәк нәсиб олду.”

Али Тәглид Мәрҹәләринин Ислам Дүнјасында баш верән мәсләләр гаршысында бир парча әмәл етмәләрини алгышлајараг дејиб: “Ҝениш вә фајдалы бир ҝөрүш кечиртдик. Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнабларынын ҝөрүш заманы ачыгладығы мәсләләрдән бири дә, Ајәтуллаһ Систани ҹәнаблары һагда иди. Ајәтуллаһ Хаменеи, Ајәтуллаһ Систанини белә вәсф етди: Ираг халгынын ән бөјүк бәрәкәтләриндән бири дә, бу кишинин (Ајәтуллаһ Систанини ҹәнабларынын) вүҹудудур.”

“Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бизә сифариш етди ки, Ајәтуллаһ Систанинин сөзләринә гулаг асаг, онун нәсиһәтләринә әмәл едәк вә она даһа да јахын олаг.” – дејә Ираг Али Ислами Мәҹлисинин рәһбәрлик һејәтинин үзвү билдириб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki