Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Һәр ики тәрәфи данышыглара вә бөһранын бејнәлхалг ганунлар вә әхлаг нормалары чәрчивәсиндә һәлл етмәјә дәвәт едирик.

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Ифратчы мүсәлманлар тәрәфиндән һәјата кечирилән хырда зоракылыг деталларына ҝөрә АБШ вә диҝәр һеҝемон дөвләтләрин сәсләри дүнјаны бүрүдүјү бир һалда узун илләрдир Мјанмада мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән сојгырым актыны сусгунлугла гаршылајыр вә сәмәрәсини итирмиш икибашлы ҹүмләләрлә мөвгејләрини ортаја гојурлар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат вериб.
Бәјанатын там мәнтнин диггәтинизә чатдырырыг:

Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

Һеҝемончулара бағлы дүнја тәшкилатлары вә гәрб дүнјасынын мәһведиҹи сусгунлуғу сајәсиндә Мјанманын Рахин әјаләтиндә јашајан Руһинҝа мүсәлманларына гаршы нөвбәти һүҹумлара старт верилиб.

Бу мәзлум халг илләр бојудур ки, “мјанмалы олмамалары” бәһанәсилә зүлм вә ҹинајтләрә мәруз галырлар. Ифратчы буддистләрин идарәчилији вә Мјанма дөвләти вә ордусунун әли илә һәјата кечән бу ҹинајәт фаҹиәсиндә мәзлум мүсәлманлар гәтлә јетирилирләр, евләри, мәсҹидләри вә мағазалары јандырылыр вә тәҹүбләндириҹи вәһшиликләр илә өз јурд-јуваларындан дидәрҝин салынырлар.

Рәсми статистикаја әсасән тәкҹә сон һәфтә әрзиндә баш верән гаршыдурмада 400 Руһинҝа мүсәлманы гәтлә јетирилиб. Бир һалда ки, сон беш ил әрзиндә 100 минләрлә инсан бирбаша гәтлә јетирилиб вә јахуд мәҹбури көч әсасында дәниздә боғулараг һәјатларыны итирибләр. Мјанмадан говулан мүсәлманларын сајы исә, милјону өтүб.

Дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләринин елит тәбәгәсиндән ибарәт јүзләрләр үзвү олан Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы дүнја халгларыны ашағыдакы мәсәләләрә диггәтләрини ҹәлб едир:

1- Бүтүн динләрин әсасыны товһид, әхлаг, мәһәббәт бәсләмәк вә инсанларын бир-бирилә сүлһ вә аманлыг ичиндә јашамагларындан ибарәтдир. Демәли һәр һансы бир дөвләт вә ја груп инсанлары өлдүрүрсә һансы динин саһиби олмасына бахмајараг јаланчыдыр.

2- Бир ҹоғрафи әразијә бағлы олан вәтәндашларын һүгугларынын горунмасы һәр бир өлкә вәтәндашларынын ашкар һүгугларындан биридир. Бејнәлхалг ганунлар да буна тәкид едир.

3- Бир дөвләт бир бөлҝәдә јашајан бир груп инсанларын вәтәндашлыг һүгугларыны рәсмән гәбул етмәсә белә јенә онлары гәтлә јетириб, јандырыб јахуд гачгын вәзијјәтинә салмаға һеч бир һаггы јохдур.

4- Дүнјанын бир чох өлкәләри мүһарибә бөлҝәләриндән гачгын дүшән мүһаҹирләрә евсаһиблији етдији бир вахтда тәәҹҹүбли бир һалдыр ки, Мјанма дөвләти он әсирләрлә бу өлкәдә јашајан ҹамаатыны Мјанмалы олмадыглары бәһанәси илә, гејри-инсани үслубларла өлдүрүб мәһв едир.

5- Гејд етмәлијик ки, радикал буддистләрлә јанашы “вәһһабиләрин” вә “тәкфирчиләрин” төкдүкләри планлардан гафил олмамалыјыг. Фарс Көрфәзи саһилләриндә олан әрәб дөвләтләринин бурахдыглары нефтин пуллары вердикләри дәстәкләри илә дүнјада нифрәт вә Ислам фобијасыны јајараг, мүсәлман, христиан, буддист вә саир дин ардыҹылларына рәһм етмирләр. Инди дә сионистләрин јаратдығы мејданда ојун ојнајараг, ҹинајәткарлары тәһрик едир вә әлләринә бәһанәләр верирләр. Онлар мүсәлманлар илә буддистләр арасындакы фитнәни даһа да аловландырырлар.

6- Ифратчы мүсәлманлар тәрәфиндән һәјата кечирилән хырда зоракылыг деталларына ҝөрә АБШ вә диҝәр һеҝемон дөвләтләрин сәсләри дүнјаны бүрүдүјү бир һалда узун илләрдир Мјанмада мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән сојгырым актыны сусгунлугла гаршылајыр вә сәмәрәсини итирмиш икибашлы ҹүмләләрлә мөвгејләрини ортаја гојурлар.

7- Ислам Әмәкдашлыг Тәшкиллатларындан ҹидди сүрәтдә истәјимиз будур ки, Мјанмар дөвләтинә вә бејнәлхалг инсан һагглары тәшкиллатларына тәзјиг ҝөстәрәрәк мүсәлманлара гаршы ҝедән бу сојгырым һадисәсинин гаршысыны алсынлар. Неҹә ки, Имам Хаменеи ҹәнаблары өзүнүн һәҹҹ месажында бу мәсәләјә тәкид едәрәк бујурмушдур: “Ислам өлкәләринин башчылары, Ислам дүнјасынын дини, сијаси вә мәдәни елит тәбәгәләри Мијанма мәзлумлары тимсалында олан зүлмә мәруз галмыш азлыгда олан мүсәлманларын һүгугларыны мүдафиә едилмәлидир.”

8- Баш верән бу ҹинајәт һадисәсинин сонунун пис олаҹағы илә бағлы Мјанма дөвләтинә хәбәрдарлыг етмәклә јанашы, һәр ики тәрәфи данышыглара вә бөһранын бејнәлхалг ганунлар вә әхлаг нормалары чәрчивәсиндә һәлл едилмәсинә дәвәт едирик.

9- һәмчинин бүтүн азадә инсанлардан вә дүнја мүсәлманларындан истәјимиз будур ки, өз етираз сәсләрини мүхтәлиф формаларда дүнја халгларына чатдырсынлар. Бәлкә јенә дә, ојаг галмыш виҹданлар олсун вә дин пәрдәси алтында инсанлара зүлм едилмәсинин гаршысыны алсынлар.

“О кәсләр ки, һагсыз јерә, анҹаг 'Рәббимиз Аллаһдыр' - дедикләринә ҝөрә јурдларындан (Мәккәдән) чыхарылдылар. Әҝәр Аллаһ инсанларын бир гисмини диҝәр гисми илә (мүшрикләри мөминләрлә) дәф етмәсәјди, сөзсүз ки, ичәрисиндә Аллаһын ады чох зикр олунан сомәәләр (раһибләрин јашадығы монастырлар), килсәләр, мәбәдләр (јәһуди мәбәдләри) вә мәсҹидләр дағылыб ҝедәрди (дармадағын едиләрди). Аллаһ Она (өз дининә) јардым едәнләрә, шүбһәсиз ки, јардым едәр. Һәгигәтән, Аллаһ јенилмәз гүввәт, гүдрәт саһибидир!” (Һәҹҹ сүрәси, ајә 40)

Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы
14 Шәһривәр 1396-ҹы ил

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди