Мәккә вә Мәдинәји Мүнәввәрәнин Идарәчилији Бүтүн Мүсәлманлара Аиддир

"Шәриф Һәрәмләр"ин идарә едилмәсинә нәзарәт үзрә бејнәлхалг һејәт јарадылыб

Бәјанатда дејилир: "Бејнәлхалг Нәзарәт Һејәти Мәккә вә Мәдинә шәһәрләринин Ислам маһијјәтинин мәһв едилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн јоллар тапмаға чалышаҹаг."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, "Шәриф Һәрәмләр"ин, мүгәддәс мәканларын вә Исламын тарихи абидәләринин Әрәбистан тәрәфиндән неҹә идарә едилмәсинә нәзарәт мәгсәди илә бејнәлхалг бир һејәт јарадылыб.

Мәлумата ҝөрә, Әл-Ҹәзирә телеканалы Әрәбистанын "Шәриф Һәрәмләр" вә вәһј дијарындакы мүгәддәс вә тарихи мәканлары неҹә идарә етмәсинә нәзарәт үзрә Малајзијада бејнәлхалг бир һејәтин јарадылмасындан хәбәр вериб.

Бу бејнәлхалг һејәт өзүнүн илк бәјанатында мүгәддәс мәканлардан сијаси мәгсәдләр үчүн истифадә едилмәсинә мане олмаға чалышаҹағыны билдириб.
Бу бәјанатда дејилир: "Бејнәлхалг Нәзарәт Һејәти Мәккә вә Мәдинә шәһәрләринин Ислам маһијјәтинин мәһв едилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн јоллар тапмаға чалышаҹаг."

Әрәбистан һазырда Мәккә вә Мәдинә шәһәрләриндә абадлыг әмәлијјатлары ады алтында бу мүгәддәс мәканларын тарихи вә ислам маһијјәтини мәһв етмәјә чалышыр.

Әрәбистанын "Шәриф Һәрәмләр" вә мүгәддәс мәканлары неҹә идарә етмәсинә нәзарәт үзрә Бејнәлхалг Нәзарәт Һејәтинин әсаснамәсиндә дејилир: "Бу һејәт Әрәбистанын зәвварлар вә һаҹыларын сағламлығына мәнфи тәсир ҝөстәрән биртәрәфли рәфтарларыны өнләмәјә һабелә, тутарлы сәбәб олмадан мүгәддәс мәканларын гапыларынын зәввараларын үзүнә бағланылмасына мане олмаға чалышаҹаг."

Бу һејәт һәмчинин Әрәбистанын Ислам өлкәләри арсында һәҹҹ квоталарынын бөлүшдүрүлмәсиндә әдаләтә риајәт етмәсиндән вә дини мәрасимләри сијасиләшдирмәмәсиндән әмин олмаг истигамәтиндә дә тәдбирләр ҝөрәҹәјини дејиб.

Бу һејәт даһа сонра өтән 100 илдә Әрәбистанын мүгәддәс мәканлардан өз сијаси мәгсәдләри үчүн истифадә етмәси барәдә вә бу хүсусда јол верилән ганун позунтулары һагда арашдырмалар һәјата кечирәҹәјини вә бу хүсусда Әрәбистана төвсијәләр едәҹәјини билдириб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki