Ганунсуз сионист режим хәбәрләри

Бенјамин Нетанјаһо вә арвады Серанын сәс гејдләри полисә тәслим едиләҹәк

Нетанјаһунун даһа бир сирдашы полислә анлашды.

Бенјамин Нетанјаһо вә арвады Серанын сәс гејдләри полисә тәслим едиләҹәк

"4000 иши" адландырылан истинтаг ишинин чәрчивәсиндә сахланылараг нәзарәтә алынан ачар исимләрдән олан баш назирин кечмиш мәтбуат мүшавири Нир Һефетз полислә анлашыб. О, прокурорлуғун шаһиди олараг Бенјамин-Сера Нетанјаһуларын сәс гејдләрини тәслим етмәји гәбул едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Коррупсија арашдырмаларынын мәнҝәнәсиндә олан сионист Исраил баш назиринин әлејһинә шаһидлик едәҹәк кечмиш етибарлы шәхсләринин сајы үчә чыхыб. Нетанјаһунун кечмиш мәтбуат мүшавири Нир Һефетз, прокурорлуғун шаһиди олуб Бенјамин-Сера Нетанјаһуларын ҹүтлүјүнүн сәс јазыларынын тәслим етмәји гәбул едиб.

Фәләстин торпагларынын ишғалы үзәриндә гурулмуш сионист Исраил режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун барәсиндәки коррупсија арашдырмалары ҝери дөнүшү олмајан нөгтәјә ирәлиләјир.

Исраилин телекоммуникасија нәһәнҝи олан "Безег" ширкәтинә он милјонларла долларлыг имтијазларын тәмин едилмәси гаршылығында ширкәтин медиа голу олан "Wаlla" хәбәр сајтында давамлы олараг Бенјамин вә онун һәјат јолдашы Сера Нетанјаһуларын хејринә хәбәр вермәси иттиһамлары илә бағлы ачылан истинтагда драматик бир һадисә баш вериб.

"4000 иши" адландырылан истинтаг ишинин чәрчивәсиндә сахланылараг нәзарәтә алынан ачар исимләрдән олан баш назирин кечмиш мәтбуат мүшавири Нир Һефетз полислә анлашыб. О, прокурорлуғун шаһиди олараг Бенјамин-Сера Нетанјаһуларын сәс гејдләрини тәслим етмәји гәбул едиб.

Исраилин "Һааретз" гәзетинә ҝөрә, Нетанјаһунун әлејһинә шаһидлијин әвәзи олараг Һефетз мүһакимә олунмајаҹаг, пул вә ја һәбс ҹәзасына мәһкум олунмајаҹаг. О, Нетанјаһуларла бағлы диҝәр арашдырмаларла барәдә дә мәлумат верәҹәк вә ифадә вердији мүддәтдә тәҹрид едилмиш мүәссисәдә сахланаҹаг.

2015-ҹи илдә 4-ҹү дәфә баш назир сечилән Нетанјаһунун һаггында 2016-2018-ҹи илләр арасында ачылан коррупсија арашдырмаларынын адлары беләдир: 1000 иши, 1270 иши, 2000 иши, 3000 иши, 4000 иши.

"4000 иши"нә ҝөрә Нетанјаһулар ҹүтлүјү илә Безег ширкәтинин арасындакы әлагәни тәмин едән, рүшвәт алан вә әдаләтин тәзаһүрүнү әнҝәлләјән Һефетз, 1270 вә 2000 ишләринин дә шаһидләриндәндир.

"In the service of Benjamin and Sara Netanyahu, whose obsession with the media turned pathological long ago, Hefetz was the mover, shaker, planner and executor of their darkest desires" https://t.co/erimmsaqCy

    — Chemi Shalev (@ChemiShalev) 5 marta 2018 q.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki