Сағламлыг

Јашы чох олан травмалы пасијентләрә гуллуг

Јашы чох олан травмалы пасијентләрә гуллуг

Садә тәнәффүс ҝимнастикасы үсуллары - бурундан дәрин нәфәс алмаг, нәфәси сахламаг вә аста-аста ағыздан нәфәс вермәк. Тәнәффүс ҝимнастикасыны әл һәрәкәтләри илә ҝүҹләндирмәк олар: нәфәс алмада әлләри јухары галдырмаг, нәфәс вермәдә ашағы салмаг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Јашы чох олан травмалы пасијентләрә гуллуг ҝүнүмүзүн ән актуал мәсәләләриндән бири олараг галмагдадыр.

Бунун үчүн бир сыра мүалиҹәви тәдбирләр үсулу вардыр ки, онлара риајәт етмәк хәстәнин ҝүмраһ олмасында тәсирлидир.

Садәҹә бу тәдбирләри вахтында вә мүтамади гајдада јеринә јетирмәк лазымдыр:

Даһа чох баш верән вә ҹидди фәсад олан јатаг јараларынын профилактикасы

Дурғунлуг пневмонијасынын профилактикасы – тәнәффүс ҝимнастикасы

Садә тәнәффүс ҝимнастикасы үсуллары - бурундан дәрин нәфәс алмаг, нәфәси сахламаг вә аста-аста ағыздан нәфәс вермәк. Тәнәффүс ҝимнастикасыны әл һәрәкәтләри илә ҝүҹләндирмәк олар: нәфәс алмада әлләри јухары галдырмаг, нәфәс вермәдә ашағы салмаг.

Имкан даирәсиндә пасијентин сидик ва нәҹис ифразынын сәрбәст шәкилдә кечмәсини тәмин един (јәни, хәстә өзү бунлары етсин).

Калсиумла зәнҝин (кәсмик, балиг, пендир, сүд) долғун гидаланма тәмин олунмалыдыр

Травмадан сонра илк ҝүндән реабилитасија тәдбирләри апарын:

Узаныглы вә отураг вәзијјәтдә сағлам әтрафлар үчүн мәшг һәрәкәтләри един;

Зәдәләнмиш әтраф (онурға) үчүн хүсуси мәшг һәрәкәтләри – мүалиҹәви бәдән тәрбијјәси тәлимчиси илә бирликдә.

Әкс-ҝөстәриш јохдурса пасијенти узаныглы вәзијјәтдән ајагүстә вәзијјәтә тәдриҹән, голтугағаҹынын көмәји илә кечирмәк лазымдыр:

«чарпајыда отураг» вәзијјәт алмаг;

Кәнар шәхсин көмәји илә (чарпајынын јанында дајанмаг;

Хәстә әтрафа дајагланмадан голтугағаҹиндан истифадә етмәји өјрәнмәк, хәстә әтрафы гисмән јүкләмәк лазымдыр;

Әл ағаҹындан истифадә етмәк.

Һәрәкәт функсыјасы там бәрпа олундугдан сонра әлавә дајаг васитәләриндән имтина етмәкпасијент озүнү идарә етмәк вәрдишләрини итирибсә, онлары инкишаф етдирмәк лазымдыр.

Психотерапевтик тәсир мәгсәди илә әмәк терапијасы лазымдыр - пасијентин отураг ја узаныглы вәзијјәтдә едә биләҹәји мәшғулијјәтләр (тикиш, тохума, рәсм чәкмәк, һөрмә вә с.). Травмадан сонракы илк ики сутка әрзиндә исти проседурлар әкс-ҝөстәришдир.

Физиотерапевтик тәдбирләр травмалы хәстәләрин мүалиҹәсиндә ваҹиб рол ојнајыр - ағрылар азалыр, шишкинлик кечир. Сүмүк габарынын әмәлә ҝәлмәси сүрәтләнир. Бурда реабилитасијанын әсас һәдәфи јашлы инсанларын һечкәсдән аслы галмадан кејфијјәтли һәјат тәрзинин бәрпасыдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki