Сағламлыг

Лимфа адланан рәнҝсиз маје бәдәнимиздә нәјә јарарлыдыр вә душ алтында масаж етдикдә бәдәндә нә баш верир?

Лимфа адланан рәнҝсиз маје бәдәнимиздә нәјә јарарлыдыр вә душ алтында масаж етдикдә бәдәндә нә баш верир?

Лимфа адланан рәнҝсиз маје лимфа каналлары илә долашыр, бүтүн бәдәни дөвр едәрәк, һүҹејрәләрин тәмизләнмәси просесини һәјата кечирир, зәрәрвериҹи вирус вә бактеријалары организмдән хариҹ едир...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Лимфа, дамар системинин бир һиссәсини тәшкил едән лимфа саһәләриндән, рәнҝсиз маје дашыјан лимфа јолларындан вә ганы чохалдан үзвләрдән ибарәтдир.

Лимфа адланан рәнҝсиз маје лимфа каналлары илә долашыр, бүтүн бәдәни дөвр едәрәк, һүҹејрәләрин тәмизләнмәси просесини һәјата кечирир, зәрәрвериҹи вирус вә бактеријалары организмдән хариҹ едир. Хәстәликләр һаггында да илк мәлуматы мәһз лимфа каналлары өтүрүр.

Әҝәр өзүнүзү даим әзҝин вә јорғун һисс едирсинизсә, боғазыныз тез-тез ҝәлирсә, баш ағрылары, артрит вә артыг чәкидән әзијјәт чәкирсинизсә, демәли, лимфа системинә диггәт етмәк лазымдыр.

Бу јазыда лимфа системинин ишини комплекс шәкилдә јахшылашдырмаға јардым едән бир нечә тәбии үсул тәклиф едәҹәјик.

Дәриндән нәфәс алын!

Лимфа адланан рәнҝсиз маје тохумасы организмдә гандан 3 дәфә чох долашыр. Лакин гандан фәргли олараг онун көчүрүлмәси јохдур. Дәриндән нәфәс алдыгда сиз лимфанын јениләнмәсинә имкан јаратмыш олурсунуз.

Даһа чох һәрәкәт

Тулланын, сүрәтлә јеријин. Дартынма һәрәкәтләри вә диҝәр физики мәшгләр лимфаларын интенсивлијинин јахшылашдырылмасына мүсбәт тәсир едир.

Даһа чох су ичин!

Әҝәр кифајәт гәдәр маје гәбул етмирсинизсә, бу заман организмдәки зәһәрли маддәләрин атылмасы просеси ләнҝијир. Зәрәрли маддәләрин топланмасы нәтиҹәсиндә организм зәһәрләнир. Даһа јахшы нәтиҹә үчүн суја бир аз лимон ширәси әлавә един.

Ширин газлы сулары унудун!

Белә ичкиләрдә шәкәрин мигдары чох олур. Организми һәддиндән артыг јүкләмәк нәјә лазымдыр?!

Аҹгарына тәзә мејвә јејин!

Әксәр мејвәләр мәдәдә 30 дәгигә әрзиндә һәзм олунур. Онларын тәркибиндәки фајдалы туршу вә ферментләр һәзм просесинин фәалијјәтинә көмәк едир.

Ҝөјәрти вә тәрәвәз јејин!

Онлардакы бол хлорофил ганы вә лимфаны мүкәммәл шәкилдә тәмизләјир.

Гоз јејин!

Гоз-фындыг инсанын физики ҝүҹүнү артырыр, әзәләләрин вәзијјәтинә мүсбәт тәсир едир. Јунан гозу, Бразилија бадамы, фындыг, һабелә, ҝүнәбахан вә балгабаг туму бу ишдә сизә јардымчы олаҹаг.

Битки чајлары ичин!

Битки чајлары, хүсусилә бијанкөкү чајы лимфалара мүсбәт тәсир едир. Бунунла белә, чајларын истифадәсинин әкс ҝөстәриши олмадығындан әмин олун.

Өзүнүзү масаж един!

Душ гәбулу заманы масаж аләтләри илә өзүнүзү масаж един. Масаж аләтини ашағыдан јухарыја доғру һәрәкәт етдирин.

Контраст душ гәбул един!

Сон илләрдә контраст душун фајдасы барәдә чох данышылыр. Сојуг су практики олараг организмин бүтүн системләринин ишини стимуллашдырыр!
Детоксикасија просесинә башламаг һеч заман ҝеҹ дејил! Өзүнүзү ҝүҹлү вә ҝүмраһ һисс етмәк үчүн елә инди јазыланлара әмәл етмәјә башлајын.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди