МҮСАҺИБӘ

“Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәни түркләр олуб” – Азәрбајҹанлы академик

“Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәни түркләр олуб” – Азәрбајҹанлы академик

Академик Чинҝиз Гаҹар: “Мәһз Османлы Империјасы вә түркләр Тәбризи, Ҝәнҹәни дәфәләрлә мәһв едиб. Азәрбајҹанын гәдим әразиси олан Чалдыран дүзү һазырда Түркијәдәдир, индики Гарс әразисиндә јерләшир. Һалбуки Чалдыран дүзү бизим олуб, орада јашајан әһали инди дә Азәрбајҹан дилиндә данышыр…”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанда јерли информасија аҝентлијинә мүсаһибә верән Азәрбајҹан Милли Елмләр Академијасынын (АМЕА) алими, физика-ријазијјат елмләри доктору, академик Чинҝиз Гаҹар (о Гаҹариләр сүлаләсинә мәнсуб олдуғу үчүн фамилијасын Гаҹар гојуб) Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәнинин мәһз түркләр олдуғуну вурғулајыб.

О, мүсаһибәсиндә тарихи бир нүанса ишарә едәрәк вурғулајыб ки, мәһз Османлы Империјасы вә түркләр Тәбризи, Ҝәнҹәни дәфәләрлә мәһв едиб. Азәрбајҹанын гәдим әразиси олан Чалдыран дүзү һазырда Түркијәдәдир, индики Гарс әразисиндә јерләшир. Һалбуки Чалдыран дүзү бизим олуб, орада јашајан әһали инди дә Азәрбајҹан дилиндә данышыр…

Академик Чинҝиз Гаҹарын мүсаһибәсини тәгдим едирик:

“Түркләрә ҝөрә Азәрбајҹан мусигиси јох олуб

- Азәрбајҹанда бир чох тарихи һөкмдарларын аналарынын ајры милләтләрдән олмасы мәсәләси сон вахтлар хүсуси олараг габардылыр. Мисал үчүн, ајры-ајры шәхсләр иддиа едир ки, Шаһ Исмајыл Хәтаинин анасы христиан олдуғу үчүн, о да христиан олуб вә саирә. Сизҹә, буну дејән алимләр нә дәрәҹәдә һаглыдыр?

- Бу ҹүр јанашмалар доғру дејил. Мән буна гәти шәкилдә гаршыјам. Јәһудиләрдә нәсил, көк ана илә ҝөтүрүлүр. Биздә исә ата илә. Низами Ҝәнҹәвинин анасы ким иди? Күрд иди. Бу о демәк дејил ки, Низами күрд шаири олуб.

Үмумијјәтлә, мән “түрк” сөзүнүн дә әлејһинәјәм. Мәним үчүн ән әзиз дил Азәрбајҹан дилидир. Ҝүрҹү бизә “татар”, рус ајры сөз дејир. Бу бахымдан да түркләр бизә чох зијан ҝәтириб. Һәтта, руслардан да чох зијан вуруб. Мисал үчүн, түркләрә ҝөрә Азәрбајҹан мусигиси јох олуб. Бизим чох ҝөзәл тәснифләримиз, рәгсләримиз вар иди. Һамысы тамам итиб ҝедиб. Инди ахмаг-ахмаг, мелодијасыз маһнылар охујурлар. Бүтүн алвер дә түркләрин әлиндәдир. Маркетләрдә һәр шеј түркҹә јазылыр. Биз тарихи маһныларла јашајырдыг. Анҹаг инди о маһныларын чоху јох олуб. Мән истәјирәм ки, һәр шеј сырф Азәрбајҹан дилиндә олсун. Она ҝөрә дә кечмиш тарихимиздә Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәни түркләр олуб. Тарихә бахын, ҝөрүн Османлы Империјасы Тәбризи нечә дәфә дағыдыб? Тәбризи, Ҝәнҹәни түркләр јох едиб, дағыдыб. Османлы гошуну Чалдыран дөјүшүндә минләрлә түркү өлдүрүб. Инди дә һәмин Чалдыран дүзү Түркијәдәдир, индики Гарс әразисиндә јерләшир. Һалбуки Чалдыран дүзү бизим олуб, орада јашајан әһали инди дә Азәрбајҹан дилиндә данышыр.

- Ермәниләрин Гарабаға неҹә көчүрүлмәси барәдә һансы мәлуматлара маликсиз?

- Гаҹарларын дөврүндә ермәниләр Ирандан Русијаја көчүбләр, орадан исә Азәрбајҹан әразиләринә јерләшдирилибләр. Русијадан ҝәлән ермәниләр тәмиз Азәрбајҹан дилиндә даныша билирди. Ермәниләр тарихән тиҹарәт мәркәзләри олан әразиләрдә јашамаға үстүнлүк верибләр. Она ҝөрә дә Азәрбајҹан әразиләриндә ермәниләр тарихән “Ипәк јолу” үзәриндә, тиҹарәт олан јерләрдә мәскунлашыблар. Һарада алвер олурдуса, ермәниләр дә ҝедиб орада јашајырды. Ҝәнҹә дә “Ипәк јолу” үзәриндә јерләширди. Она ҝөрә дә Ҝәнҹәјә хејли ермәни көчмүшдү, Ҝәнҹә әһалисинин аз бир һиссәси ермәни иди.”

Гејд едәк ки, бир нечә ҝүн өнҹә Милли Мәҹлисин (ММ) Реҝионал мәсәләләр комитәсинин сәдри, депутат Ариф Рәһимзадә КМ.ру рус хәбәр порталына вердији мүсаһибәсиндә Азәрбајҹанлыларын түрк дејил мәһз Азәрбајҹанлы олдугларыны хатырладыгдан сонра Түркијәнин Азәрбајҹандакы 5-ҹи калонијасы ҝенишмигјаслы шантаж әмлијјатына башлајараг инсанлара өзләринә түрк дејил Азәрбајҹанлы дедикләри үчүн “МӘН ЕРМӘНИЈӘМ” дамғасыны вурдулар.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди