Фатимијјә Ҝүнләри

Һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (с.ә) икинҹи әјјамынын шәһадәт ҝеҹәсидир

Һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (с.ә) икинҹи әјјамынын шәһадәт ҝеҹәсидир

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Фатимә (с.ә) - бәдәнимин бир парчасыдыр. Һәр ким ону гәзәбләндирәр мәни гәзәбләндирмиш олар”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Ханым Зәһранын (с.ә) шәһадәти илә бағлы мүхтәлиф рәвајәтләр вар. Амма алимләр тәрәфиндән ики јанашма мөтәбәр һесаб едилир. Биринҹиси Ислам Пејғәмбәринин (с) дүнјадан көчмәсиндән, јәни һиҹри 11-ҹи илин сәфәр ајынын 28-дән 75 ҝүн сонра, јәни ҹәмадиул-әввәлин 13-ҹү ҝүнүдүр. Бу ҝүнләрә "Фатимәји-әввәл" дејилир. Икинҹи рәвајәтә ҝөрә исә Ислам Пејғәмбәринин (с) дүнјадан кечмәсиндән 95 ҝүн сонра, јәни ҹәмадиус-санинин 3-ҹү ҝүнүдүр.

Һәзрәт Зәһра (с.ә) – һәмин һәгигәтдир ки, Пејғәмбәримиз (с) вә Мәсум Имамларымыз (ә) онун һаггында нә гәдәр данышсалар да, јенә дә биз инсанлар үчүн ҝизлидир. Имам Садиг (ә) Гәдр ҝеҹәсини дәрк етмәк һаггында бујурур: “Ләјләтул - Фатимәдир, Гәдр исә Аллаһдыр. Она ҝөрә дә һәр ким Фатимәнин (с.ә) һәгигәтини танымаг тофигинә наил оларса, шүбһәсиз ки, Гәдр ҝеҹәсини дә дәрк етмиш олар”. (Тебјан)

Бәли, Гәдр ҝеҹәсинин тәк һәгигәти - Һәзрәти Зәһрадыр (с.ә). Бу, Фатимәдир (с.ә) ки, он бир Кәламуллаһын зүһуруна сәбәб олмушдур. Ханымын (с.ә) фәзиләти һаггында тәкҹә о бәсдир ки, Һәзрәт Пејғәмбәр (с) ону елә мәдһ етмишдир ки, дүнјада олан һеч бир гадыны белә мәдһ етмәмишдир. Һәтта өз һәјат јолдашлары вә башга гызлары һаггында да бу сөзләри демәмишди. Ону бәдәнинин парчасы, ҝөзүнүн нуру вә үрәјинин мејвәси адландырмышдыр.

Нәгл едилир ки, бир ҝүн әзиз Пејғәмбәр (с) евиндән бајыра чыхыр вә гызы Фатимәнин (с.ә) әлиндән тутмушду. О, бу һалда бујурду: “Һәр ким ону таныјырса, таныјыр, һәр ким танымырса, билсин ки, Фатимә (с.ә) Муһәммәдин (с) гызыдыр. О, мәним бәдәнимин парчасыдыр. О, мәним гәлбимдир ки, ики бөјрүмүн арасында јерләшир. Һәр ким она әзијјәт верәрсә, мәнә әзијјәт вермиш олар. Һәр ким мәнә әзијјәт верәрсә, Аллаһа әзијјәт вермишдир”.

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Фатимә (с.ә) - бәдәнимин бир парчасыдыр. Һәр ким ону гәзәбләндирәр мәни гәзәбләндирмиш олар”.

Әзиз Пејғәмбәрдән (с) ҝәлән башга бир һәдисдә охујуруг: “Аллаһ Фатимәнин (с.ә) нурундан ҝөјү вә јери јаратды. Она ҝөрә дә јер вә ҝөј гызым Фатимәнин (с.ә) нурундандыр. Гызымын нуру исә Аллаһын нурундандыр. Гызым Фатимә (с.ә) јер вә ҝөјдән даһа үстүндүр”.

Һәзрәт Рәсулаллаһ (с) бујурур: “Мәним заманымда ән үстүн киши - Әлидир (ә), әввәлинҹи вә ахырынҹы үстүн гадын исә Фатимәдир (с.ә)”.
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Әҝәр бүтүн јахшылыглар вә әхлаг фәзиләтләри мүҹәссәм олса, лајиглидир ки, Фатимә (с.ә) олсун. Бәлкә Фатимә (с.ә) бунларын һамысындан даһа уҹадыр”.

Бүтүн бу һәдисләрдән ҝөрүндүјү кими, Һәзрәт Зәһра (с.ә) - ән үстүн бир ханымдыр. Һеч кәс фәзиләт вә мәгам уҹалығы бахымындан Ханыма (с.ә) чата билмәз.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki