Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Ханым Фатимеји Зәһранын (с.ә) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә гадынлары тәбрик едирик

Ханым Фатимеји Зәһранын (с.ә) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә гадынлары тәбрик едирик

Бу ҝүнүн мүгәддәслијинә дәлил олараг Аллаһ Тәала Рәсули-Әкрәмә (с) мүждә верир, бу мүнасибәтлә Гурани-Кәримин «Көвсәр» сурәсини назил едир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Һәзрәт Фатимә (с.ә) бесәтин 5-ҹи илиндә ҹәмадиус-сани ајынын 20-си дүнјаја ҝәлиб. Дүнја вә ахирәт ханымларынын сејјидәси, Һәзрәт Рәсулуллаһын (с) ҝөзүнүн ишығы ханым Фатимеји-Зәһранын (с.ә.) мүбарәк мөвлуд ҝүнү Ислам аләминдә Ханымлар бајрамы кими дә гејд едилир.

Ханым Фатимәнин (с.ә.) дүнјаја ҝәлдији ҝүн Ислам аләминдә ән әзәмәтли ҝүнләрдән бири һесаб едилир. Бу ҝүнүн мүгәддәслијинә дәлил олараг Аллаһ Тәала Рәсули-Әкрәмә (с) мүждә верир, бу мүнасибәтлә Гурани-Кәримин «Көвсәр» сурәсини назил едир.

Һәлә ана бәтниндә оларкән белә Пејғәмбәр ханым Хәдиҹәнин киминләсә данышдығыны вә бунун сиррини сорушаркән ханым Хәдиҹә бәтниндәки көрпәнин она һәмсөһбәт олдуғуну билдирмиш, буну ешидән Пејғәмбәр(с): "Еј Хәдиҹә, Ҹәбрајил (ә) индиҹә назил олду вә сәнин бәтниндәки көрпәнин гыз олдуғуну вә бизим мүбарәк, пак нәслимизин дә бу ушагдан олаҹағыны билдирди. Аллаһ-тәала тезликлә мәним нәслими онун васитәсилә дүнјаја ҝәтирәҹәк вә мәсум Имамлар онун нәслиндән олаҹаглар. Аллаһ-тәала мәнә олунан вәһј кәсилдикдән сонра (мәним вәфатымдан сонра) онлары јер үзүндә мәним ҹанишиним вә хәлифәләрим гәрар верәҹәкдир. Аллаһ онун өвладларыны үммәтин имамлары вә јер үзәриндә өз хәлифәси гәрар верди".

Әзиз Ислам Пејғәмбәри Һз. Муһһәммәд (с) дәфәләрлә мүһаҹир вә әнсарларын гаршысында Фатимәни (с.ә) "Јаранышдан бу ҝүнә гәдәр дүнја гадынларынын зинәти", "дүнјанын ән фәзиләтли ханымы" вә "Ҹәннәтин ән  үстүн гадыны" кими тәриф етмишди.

Рәвајәтләрдә бујурур ки,һәлә ушаг вахтларындан Фәтимә (с.ә) нә заман Пејғәмбәрин (с) јанына ҝәләрдисә о һәзрәт еһтирамла галхар, онун әлиндән, үзүндән өпәрди вә ону өз јериндә әјләшдирәрди.

Аллаһын рәсулу(с) нә заман ҹәннәти јад етмәк истәсәм - Ҹәннәтин әтрини Фатимәдән (с.ә) алырам.

Ханым Фатимә өз фәзиләти  илә инсанлығын бүтүн һәгигәтини, камиллијини бир гадына верилә биләҹәк ән али дәјәрләри өзүндә еһтива етмишди. Мәһз буна ҝөрә дә Пејғәмбәр (с) бујуруб: "Аллаһ Фатимәнин (с.ә) гәзәби илә гәзәбләнир, онун севинҹи илә севинир". "Фатимә (с.ә) мәним бәдәнимин бир парчасыдыр. Ким Фатимәни (с.ә) инҹитсә, мәни инҹидир, онунла дүшмәнчилик едән мәнимлә дүшмәнчилик едир". "Фатимә (с.ә) мәним гәлбимдир, руһумдур".

Фатимеји-Зәһра (ә) Ислам дининдә идеал гадын вә һәјатда хошбәхлији ахтаран һәр бир гадын үчүн ән ҝөзәл нүмунә һесаб олунур. О, ханымлар ханымы, вәһј вә Гуранла тәрбијә алан Пејҝәмбәр мәктәбинин јетирмәсидир. Фатимә (ә) әзәмәт вә дәрәҹәдә елә бир уҹа зирвәјә чатмышдыр. Ханым Фатимә бүтүн хејирләрин мәнбәјидир вә онун һәјатындан дәрс алан һәр бир гадын хошбәхтдир.Мүсәлман гадынлар иффәт, фәдакарлыг, инсанлара вә аиләјә гајғы, евдарлыг вә өвладын дүзҝүн тәрбијәсиндә Һәзрәти Зәһрадан ( с ) өрнәк ҝөтүрмәлидирләр. Бу бахымдан дүнјада олан һәр бир гадын сәадәт вә хошбәхтлик јолуну бу әзәмәтли ханымын парлаг нуру илә ишыгландырмалыдыр.

Һәзрәти Фатимеји-Зәһра(с.ә)нын мүбарәк мөвлүдү ҝүнү мүнасибәти илә бүтүн мүсәлманлары тәбрик едирик!

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki