Пејғәмбәр Әһли Бејтинин (ә)Ким Олдуғуну Исбатлајан Һадисә

Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)

Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)

Христианлар әкс тәклиф ирәли сүрәрәк, мүәјјән бир јердә, мүәјјән бир вахтда јығышараг вә һаггын үзә чыхмасы, наһаггын мәһви үчүн гарғыш етмәји истәдиләр. Бу заман Пејғәмбәримизә (с) ајә назил олду: “Буна ҝөрә дә, сәнә елм ҝәлдикдән сонра, онун (Һәзрәт Иса) барәсиндә сәнинлә мүбаһисә едән кәсә де: “Ҝәлин биз өз оғулларымызы вә сиз өз оғулларынызы, биз өз гадынларымызы вә сиз өз гадынларынызы, биз өзүмүзү (бизим ҹанымыз кими олан кәсләри) вә сиз дә өзүнүзү чағыраг, сонра бир-биримизә нифрин едәк, беләликлә, Аллаһын ләнәтини јаланчылара јағдыраг”” (Али-Имран, 61).

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һиҹрәтин 10-ҹу или, Зилһиҹҹә ајынын 24-дә мәшһур Мүбаһилә һадисәси баш вермишдир.

“Мүбаһилә”нин мәнасы - гаршы тәрәфә нифрин, ләнәт демәкдир. Јәни, Гаршы тәрәф дәлил, сүбут гәбул етмәкдән имтина етдикдә, јалан данышана Илаһи ләнәтин назил олмасы барәдә бирҝә дуа етмәк мәнасы дашыјыр. Үмуми һалда, мүбаһилә ән сон васитә кими таныныр.

Бу тарихи олај, Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ахырынҹы пејғәмбәр олараг, Хатәмүл-әнбија олараг һудајәт миссијасы илә, һагг јола дәвәт вәзифәсилә билаваситә әлагәли мәсәләдир. Пејғәмбәримиз (с) өз миссијасы барәдә месажлары дүнјанын һәр јеринә ҝөндәрмишдир. Белә  дәвәтләрдән бири дә Нәҹран мәсиһиләринә чатдырылмышдыр. Јәмәнлә сәрһәддә јерләшән Нәҹран мәнтәгәсинин әксәријјәти мәсиһиләрдән ибарәт иди. Һәзрәт Рәсули-Әкрәмин (с) дәвәти онлара чатдыгда, 14 нәфәр нүфузлу христиандан ибарәт һејәтлә Пејғәмбәримизин (с) мүбарәк һүзуруна ҝәлдиләр.

Гејд едәк ки, өнҹә ҝөндәрилмиш тәблиғатчылар Нәҹран әһалисинин бир һиссәсинин һидајәт олунмасына сәбәб олмушдулар. Хејли сајда нәҹранлы инсан Пејғәмбәримизин (с) дәвәтинә ҹаваб верәрәк, Ислама ҝәлмишди. Лакин, кешишләр тәрәфиндән идарә едилән бөјүк бир груп, бу дәвәти ҹавабландырмагла бағлы тәрәддүддә иди. Ејни заманда, Һәзрәт Рәсулаллаһ (с) барәдә христиан дининә аид мүгәддәс китабларда мәлуматларын олмасы мәсәләси дә ҝүндәмдә иди. Белә олан һалда, нәҹранлылар Пејғәмбәри-Әкрәмин (с) јанына бөјүк сәлаһијјәтләрә малик бир һејәти ҝөндәриб, мәсәләни јериндә тәдгиг етмәји гәрарлашдырдылар.

Мәдинәјә ҝәлән бу һејәт, Пејғәмбәримизә  (с) Ислам дининин маһијјәти барәдә суаллар вермәјә башлајырлар. Пејғәмбәримиз (с) хачпәрәст һејәтинә, тәкаллаһлығын маһијјәтинини чатдырмагла бағлы өз мүбарәк миссијасы баша салыр. Бир чох дәлилләрин ҝәтирилмәсинә бахмајараг, кешишләр инадкарлыг едирләр. Бүтүн өмүрләри боју инандыглары мөвзулары бурахараг, Илаһи тәлимә иман ҝәтирмәк онлара чәтин ҝәлирди.

Нәҹран мәсиһиләринин инадкарлығынын сәбәби – онларын  үзәринә бунунла бағлы дүшән вәзифәләрдән ирәли ҝәлирди. Онлар вәрдиш етдикләри бахышлардан имтина етмәли вә дүнјаҝөрүшләри илә бағлы арашдырмалар, тәдгигатлар апармалы идиләр. Бундан әлавә, индијәдәк олан вәзијјәтлә бағлы өз ҹамаатларына ајдын бир изаһатлар вермәли идиләр.

Белә  олан шәраитдә Нәҹран кешишләри заһирдә Исламы  гәбул етдикләрини дедиләр. Пејғәмбәримиз (с) исә онлара билдирди ки, ҝерчәкдә иман ҝәтирмәјибләр. Исламы үрәклә гәбул етмәк – мүсәлман олмағын үмдә шәртидир. Белә олдугда, онлар Исламы гәбул етмәкдән имтина едирләр. Беләликлә, нәҹранлылар әкс тәклиф ирәли сүрдүләр. Онлар тәклиф етдиләр ки, мүәјјән бир јердә, мүәјјән бир вахтда јығышаг вә һаггын үзә чыхмасы, наһаггын мәһви үчүн гарғыш едәк. Бу заман Пејғәмбәримизә (с) ајә назил олду: “Буна ҝөрә дә, сәнә елм ҝәлдикдән сонра, онун барәсиндә (Һәзрәт Иса һаггында) сәнинлә мүбаһисә едән (һөҹәтләшән) кәсә де: “Ҝәлин биз өз оғулларымызы вә сиз өз оғулларынызы, биз өз гадынларымызы вә сиз өз гадынларынызы, биз өзүмүзү (бизим ҹанымыз кими олан кәсләри) вә сиз дә өзүнүзү чағыраг, сонра бир-биримизә нифрин едәк, беләликлә, Аллаһын ләнәтини јаланчылара јағдыраг”” (“Али-Имран” сурәси, 61-ҹи ајә).

Нәҹран мәсиһиләри бу тәклифин әдаләтлилији илә разылашырлар вә мүбаһилә үчүн вахт вә мәкан мүәјјән едәрәк, һазырлашмаға ҝедирләр.

Ахшам јетишир. Мәсиһиләр мүшавирә тәшкил едәрәк, сабаһкы  ҝүнү мүзакирә едирләр. Бунларын башбиләнләри дејирләр ки, әҝәр сабаһ јени дин ҝәтимәјә, пејғәмбәрлијә иддиаы һәмин шәхс өз сәһабәләри илә ҝәлсә, демәк о, Илаһи пејғәмбәр дејил. Амма әҝәр өз ев әһли илә ҝәлсә, демәк онун иддиасы һәгигидир вә онда биз ҝәрәк бу ишә ҝетмәјәк. О заман бизим мүбаһилә етмәјимиз пис олар. Чүнки, о, өз ев әһлини бу ишә дәвәт етсә вә һазыр олса ки, онлары фәда етсин, һазыр олса ки, онлар Илаһи әзаба дүчар олсун – демәли, һәгиги пејғәмбәрдир вә иддиасы һәгигидир. Бу она дәлаләт едир ки, о, өз иддиасына архајындыр вә јәгини вар ки, Илаһи әзаб она назил олмајаҹагдыр.

Чох инҹә бир мәтләбдир ки, ҝөрәсән Пејғәмбәр “оғулларымыз” олараг кимләри өзү илә ҝөтүрәҹәк, “гадынларымыз” дедикдә кимләри ҝөтүрәҹәк вә “өзүмүз” дедикдә кими өзү илә ҝөтүрәҹәк?

Нәҹранлылар бу дүшүнҹә илә сәһәри ачырлар вә мүбаһилә олунаҹаг јерә ҝедирләр. Һәмин гәрарлашдыглары јерә чатанда ҝөрүрләр ки, Ислам Пејғәмбәри (с) ҝәлир вә гуҹағында бир ушаг вар. Башга бир ушағын да әлиндән тутуб јанында ҝәтирир. Онун ардынҹа да нураникдә тајы-бәрабәри олмајан бир ханым вә бир киши ҝәлир.

Нәҹранлылар ҝөрүрләр ки, ҝәлән ҹәмин хүсуси бир мәнәви һаләти, бөјүклүјү, вүгары вардыр. Хүсуси бир мәнәви һејбәтлә һәмин мәкана јахынлашырлар.

Нәҹранлылар ҝөрүрләр ки, Рәсули-Әкрәм (с) јанындакы мүбарәк ҹәмә мүраҹиәтлә: “Һәр заман ки, мән нифрин дедим, сиз “амин” дејиниз”, - дејә бујурур.

Нәҹранлылар мүбаһилә сәһнәсини мүшаһидә етмәјә ҝәлән мәдинәниләрдән сорушурлар ки, бәс Рәсули-Әкрәмин (с) јанында ҝәлән инсанлар кимдир? Мәдинәлиләр ҹаваб верирләр ки, бунлар Пејғәмбәрин (с) јахынларыдыр, Әһли-бејтидир (ә). Вә изаһ верирләр ки, нуранијјәт вә әзәмәт тәҹәссүмү олан о киши – Һәзрәт Әлидир (ә). Нуранијјәт вә иффәт тәҹәссүмү олан о ханым – гызы Һәзрәт Фатимәдир (с.ә.). Гуҹағында олан о мәсум көрпә - нәвәси Имам Һүсејндир (ә). Әлиндән тутдуғу о мәсум ушаг – бөјүк нәвәси Имам Һәсәндир (ә).

Вәзијјәти белә ҝөрән мәсиһи руһаниләрин бөјүјү билдирди ки, “Мән өзүмү әзабын бир нечә аддымлығында ҝөрүрәм”. Бу сөзләр тарихә дүшмүшдүр. Һәзрәт Пејғәмбәри (с) вә Әһли-бејтини (ә) танымајан, амма онларын сонсуз нураијјәтини вә мәнәви һаләтләрини ҝөрәрәк, онларын мәнәви үстүнлүјүнү билмәррә гәбул едәнләрин шәһадәтидир бу. Бу нуранијјәт вә мәнәвијјат зирвәси гаршысында тәзим едәнин шәһадәтидир бу.

Бу һадисә һиҹрәтин 10-ҹу или зилһиҹҹә ајынын 24-дә  баш вермишдир. Ислам Пејғәмбәри (с) өз Әһли-бејти илә Мәсҹидүл-иҹабә јерләшән мәкана ҝәлдиләр. Амма Нәҹран нүмајәндәләри онлары ҝөрдүкдә дедиләр ки, әҝәр Рәсули-Әкрәмин һәр нифрининә бу инсанлар “амин” десәләр, ноларын көкү кәсиләр. Вә мүбаһиләдән имтина едәрәк, Исламын һимајәси алтына кечирләр.

Мүбаһилә елә бир ҝүндүр ки, Һәзрәт Пејғәмбәр (с) мүбарәк әбасыны Имам Әлинин (ә), Һәзрәт Фатимәнин (с.ә), Имам Һәсәнин (ә) вә Имам Һүсејнин (ә) үзәринә өртүр вә бујурур: “Аллаһым! Һәр бир пејғәмбәрин әһли-бејти олмушдур ки, хүсуси инсанлар идиләр. Аллаһым, бунлар да мәним Әһли-бејтимдир (ә). Она ҝөрә дә онлардан шәкк вә ҝүнаһы арадан галдыр вә онлары пак ет”. Ҹәбрајил (ә) назил олур вә онларын пак олмасына аид ајә ҝәтирир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бу дөрд нәфәри әбасынн алтындан чыхардыр вә христианлар онлары ҝөрән заман Һәзрәтин (с) һагг олдуғуну гәбул едир, мүбаһилә етмирләр. Бу ҝүнү Имам Әли (ә) үзүјүнү јохсула намаз һалында сәдәгә верир. О Һәзрәтин (ә) шәниндә ајә назил олур.

Бу ҝүн шәрәфли бир ҝүндүр вә бир нечә әмәли вардыр:

1.   Гүсл алмаг.

2.   Оруҹ тутмаг.

3.   Гәдир-Хум бајрамында гылынан ики рүкәтли намаз кими намаз гылмаг. Ејни вахтда вә ејни кејфијјәтдәдир. Зөһр намазына јарым саат галмыш ики рүкәтли намазы гылмаг ки, һәр рүкәтиндә бир “Һәмд”дән сонра 10 дәфә “Ихлас”, 10 дәфә “Ајәтүл-күрсү”, 10 дәфә “Гәдр” сурәсини охумаг. Намаздан сонра 70 дәфә истиғфар етмәк.

4.   “Мүбаһилә” дуасыны охумаг. Бу дуа Рамазан ајынын сәһәр дуасына бәнзәјир.

5.   Имам Әлини (ә) зијарәт етмәк.

6.   “Ҹамеә” зијарәтини охумаг.

Мүбаһилә ҝүнүндә һабелә:

- ҝөзәл вә тәмиз палтар ҝејинмәк,

- хош әтир вурмаг,

- Имам Әли (ә) давамчыларыны севиндирмәк,

- Әһли-бејт (ә) давамчыларынын тәгсирләриндән кечмәк,

- Әһли-бејт (ә) давамчыларынын һаҹәтләрини јеринә јетирмәк,

- силеји-рәһм етмәк,

- мөминләрә ифтар јемәји вермәк,

- онларын зијарәтинә ҝетмәк,

- тәбәссүм етмәк,

- мөминләрә һәдијјә ҝөндәрмәк,

- чохлу салават ҝөндәрмәк - мүстәһәб әмәлләрдәндир.

 Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди