Вәһдәт Һәфтәси Мүбарәк!

Ислам Бирлији конфрансынын иштиракчылары Имам Хомејнинин (р.ә) мәгбәрәсини зијарәт етдиләр

Ислам Бирлији конфрансынын иштиракчылары Имам Хомејнинин (р.ә) мәгбәрәсини зијарәт етдиләр

Ајәтуллаһ Әраки Ислам Бирлији конфрансынын кечирилмәсини Ислам алимләри вә мүтәфәккирләринин Ислам дүнјасынын бирлијинә чатмаг үзрә гаршылыглы тәфәккүрү истигамәтиндә тәсирли аддым адландырыб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 31-ҹи бејнәлхалг Ислам Бирлији конфрансында иштирак едән хариҹи гонаглар Иран Ислам Республикасынын баниси Имам Хомејни(р.ә)-ин јүксәк мөвгејинә һөрмәт ифадә едибләр.

Үмумдүнја Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашдырылмасы Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Моһсен Әраки, Ливан Һизбуллаһынын баш катиб мүавини Шејх Нәим Гасим вә "Мүасир ислам сивилизасијасынын бирлији вә тәләбләри" ады алтында кечирилән 31-ҹи бејнәлхалг Ислам Бирлији конфрансында иштирак едән бир груп хариҹи гонаг бу ҝүн Имам Хомејни(р.ә)-ин пак һәрәминдә олараг, әклил гојуб, фатиһә гираәт едәрәк, Имам Хомејни(р.ә)-ин јүксәк мөвгејинә һөрмәт ифадә едибләр.

Үмумдүнја Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашдырылмасы Ассамблејасынын баш катиби бу мәрасимин кәнарында мүхбирләрә дејиб: 31-ҹи бејнәлхалг Ислам Бирлији конфрансы Ислам дүнјасынын бирлији үзрә Имам Хомејни(р.ә)-ин јүксәк амалларынын реаллашмасы истигамәтиндә тәшкил олунуб вә бу ҝүн бу конфрансын иштиракчылары Имам Хомејни(р.ә)-ин пак һәрәминдә олараг, онун амаллары илә бејәтләрини тәзәләјибләр.

Ајәтуллаһ Әраки Ислам Бирлији конфрансынын кечирилмәсини Ислам алимләри вә мүтәфәккирләринин Ислам дүнјасынын бирлијинә чатмаг үзрә гаршылыглы тәфәккүрү истигамәтиндә тәсирли аддым адландырыб.

Үмумдүнја Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашдырылмасы Ассамблејасынын баш катиби һәмчинин дејиб: ИШИД-ин вә тәкфириләрин мәғлубијјәтилә Ислам дүнјасы јени бир мәрһәләјә дахил олуб вә Ислам Бирлији конфрансында тәклиф олунан програм вә лајиһәләр Ислам дүнјасынын јени мәрһәләсинә ујғун олмалыдыр.

"Мүасир ислам сивилизасијасынын бирлији вә тәләбләри" ады алтында кечирилән 31-ҹи бејнәлхалг Ислам Бирлији конфрансы декабрын бешиндән једдисинәдәк Теһранда кечирилир.

    

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди