Масон, Сионизим вә Сатанизимин Һијләләри

АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә вә Сәудијјә Имам Мәһдини гәтлә јетирмәк үчүн сәләфилији јаратдылар – Видео (Тәһлил)

ИШИД: "Биз Имам Мәһдинин Зүһр Етмәсини Ҝөзләјирик, Ҝәләндә Ону Өлдүрәҹәјик".

Хәбис шејтан вә ҹинләрдән, инсанлардан тәркиб олан ордусу илә Адәм өвладлары арасында олан саваш, сәһиһ һәдисләримизә әсасән Имам Заман һәзрәтләринин зүһур едәҹәји ҝүнә кими давам едәҹәк. Имам Мәһди зүһур етдикдә шејтанын бојнун вураҹаг. Бу сәбәбдән дә, шејтанын инсанлар арасында әлалтылары олан АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә, Сәудијјә, Әрәб бирлији вә Пакистан әл-әлә вериб Имам Мәһдијә гаршы шејтани ордуну илләр бәридир ки, јарадараг Ағанын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Лакин онларын мәгсәдләри Имам Заман һәзрәтләринин ҝәлдији заман ону Шәһадәтә јетирмәкдир...


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Аллаһ Таала аләмләри вә дүнјаны Өз Гүдрәти илә јаратды вә онлары идарә едир. Аллаһ Тааланын илк јаратдығы мөвҹуд да Әгл (Ағыл) олду. Бу арада шүур немәтини там шәкилдә јалныз Адәм өвладларына, Мәләкләрә вә Иблисә верди. Бу немәтдән дүзҝүн бәһрәләнмәјән Иблис Аллаһ таланын Адәм әлејһи сәлама сәҹдә етмәк әмриндән бојун гачырараг шејтан сифәтин өзүнә алды вә әбәди олараг ләнәтә дүчар олду... Амма бу үсјанкарлыг шејтана чеврилмиш Иблисдә пешиманчылыг дујғулары јаратмады, әксинә даһа да тәкәббүрләнди вә Аллаһла савашаҹағына вә мәһз Аллаһ Таалаја Иблисә белә бир әмрин (Адәмә сәҹдә един) вермәсиндә сәһвә јол вердијини сүбут едәҹәјинә анд ичди:  “(Иблис) деди: 'Еј Рәббим! Сән мәни јолдан чыхартдығына ҝөрә, мән дә јер үзүндә онлара (пис ишләри) ҝөзәл ҝөстәриб онларын һамысыны (сәнә ибадәтдән) аздыраҹағам.” Һиҹр сүрәси ајә 39.

Хәбис шејтан вә ҹинләрдән, инсанлардан тәркиб олан ордусу илә Адәм өвладлары арасында олан саваш, сәһиһ һәдисләримизә әсасән Имам Заман һәзрәтләринин зүһур едәҹәји ҝүнә кими давам едәҹәк. Имам Мәһди зүһур етдикдә шејтанын бојнун вураҹаг. Бу сәбәбдән дә, шејтанын инсанлар арасында әлалтылары олан АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә, Сәудијјә, Әрәб бирлији вә Пакистан әл-әлә вериб Имам Мәһдијә гаршы шејтани ордуну илләр бәридир ки, јарадараг Ағанын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Лакин онларын мәгсәдләри Имам Заман һәзрәтләринин ҝәлдији заман ону Шәһадәтә јетирмәкдир...

Бу видеоја сона гәдәр бахмағынызы төвсијјә едирик.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki