Иран Ислам Республикасы

Әли Мүтәһһәри: "Нефт ихраҹатына имкан верилмәсә, Иран Һөрмүз боғазыны бағлајаҹаг"

Әли Мүтәһһәри:

Гејд едәк ки, Һөрмүз боғазы Иран вә Оман саһилиндә јерләшир. Боғаз Фарс Көрфәзи илә Оман Көрфәзини вә Әрәб дәнизини бир-биринә бирләшдирир. Дүнја нефтинин 30 фаизи бу боғаз васитәсилә дашыныр. Буна ҝөрә дә Һөрмүз стратежи боғаз адландырылыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Ислам Шурасы-парламентинин спикеринин мүавини Әли Мүтәһһәри ганунвериҹи органын сајтына мүсаһибәсиндә дејиб: "Өлкәмизин нефт ихраҹатына имкан верилмәсә, Иран Һөрмүз боғазыны бағлајаҹаг".

"АБШ Фарс Көрфәзиндә јени мүһарибә үчүн һазырлыгсыздыр. Бу сәбәбдән АБШ президентинин сөзләри јахшы һәдә иди. Бу, Иран нефт ихраҹатынын гаршысыны алмаг үчүн әнҝәлләјиҹи фактор олаҹаг. Һөрмүз боғазынын бағланмасы мәсәләси Иран президенти Һәсән Руһанинин өтән һәфтә Исвечрәдә сәфәри заманы АБШ-ын Иранын нефт ихараҹатына гаршы һәдәләринә вердији ҹавабдан сонра ҝүндәмә ҝәлиб. АБШ иддиа едир ки, Иранын нефт ихраҹатынын гаршысыны тамамилә алаҹаг. Онлар бунун мәнасыны баша дүшмүрләр. Чүнки Ирандан ихраҹын олмамасы реҝиондан нефт ихраҹынын олмамасы демәкдир. Әҝәр сиз баҹарсаныз, буну един, нәтиҹәсини дә ҝөрәҹәксиз. Иран президенти ачыг шәкилдә Һөрмүз боғазынын бағланмасыны гејд етмәјиб. Лакин бәзи експертләр һесаб едир ки, онун фикирләри стратежи Һөрмүз боғазынын бағланаҹағы мәнасында баша дүшүлмәлидир".

Гејд едәк ки, Һөрмүз боғазы Иран вә Оман саһилиндә јерләшир. Боғаз Фарс Көрфәзи илә Оман Көрфәзини вә Әрәб дәнизини бир-биринә бирләшдирир. Дүнја нефтинин 30 фаизи бу боғаз васитәсилә дашыныр. Буна ҝөрә дә Һөрмүз стратежи боғаз адландырылыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki