Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Исвечдә Имам Әли адына Мәсҹид вә Мәркәзин јандырылмасыны мәһкум етди- Бәјанат

Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Исвечдә Имам Әли адына Мәсҹид вә Мәркәзин јандырылмасыны мәһкум етди- Бәјанат

Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы инсан һаггларнын әсас принсибләринә о ҹүмләдән демократија, сөз азадлығы, дини ајинләрә әмәл етмәк кими әсаслары ганун тутараг бүтүн дүнја иҹтимаијјәтинә, дини вә һүгуги органлара чағырыш едир: Иҹтимаијјәтдә тәмкинлә рәфтар етмәји тәблиғ едәрәк, иҹтимаијјәтдә динҹ бирҝә јашајыш наминә аддым атын. Бу вәһши вә чиркин глобал олаја гаршы һамылыгла ҹидди сүрәтдә мүбаризә апарын, гардашлыг руһијјәсини, мусаваты, гаршылыглы һөрмәт етмәји, севиб мәһәббәт бәсләмәји, сүлһ вә сабитлији јаратмаг үчүн әлиниздән ҝәләни един.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ики ҝүн өнҹә ҝеҹә саатларында Исвечин шимали Стоҹкһолм шәһәринин Жаҹоб Зберҝин мәнтәгәсиндә јерләшән Шиәләрин Имам Әли (әлејһи сәлам) адына олан ән бөјүк Ислами Мәркәз вә  Мәсҹидиндә гәрәзли сүрәтдә јанғын төрәдилмишдир.

Ислами Мәркәздә баш вермиш јанғын мәркәзин бинасына ҹидди мадди зијан вуруб.  Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы Шиәләрин дүнјада дәстәкләјән ҝенишмигјаслы бир ГҺТ олараг бу гәрәзли һадисәни мәһкум етмиш вә бәјанат вермишдир.

Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын вердији бәјанатын там мәтни беләдир:

 

Бисмиллаһир Рәһмәнаир Рәһим

Исвечин шимали Стоҹкһолм шәһәриндә јерләшән Имам Әли (әлејһи сәлам) адына Ислами Мәркәзин јандырылараг күлә дөнмә маҹәрасы һәр кәсин гәлбин ағратды вә бөјүк тәәссүфә сәбәб олду.

Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы бу һадисәјә охшар бүтүн ағылсыз әмәлләри ҹидди сүрәтдә мәһкум едир. Инсан Һаггларынын манифестиндә гејд олундуғу кими Мәсҹид вә мәбәдләр һабелә һөрмәтинин сахланылмасы ваҹиб олан Дини мәркәзләр хүсуси гајғы вә тохунулмамазлыға малик олан јерләрдир.

Бизә чатан мәлумата ҝөрә Исвеч полиси баш верән јанғынын гәсдән төрәдилдијини  билдириб. Биз бу үрәкағрыдыҹы һадисәнин төрәдилдијинә ҝөрә дәриндән ниҝәранчылыг кечиртдијимизи билдирмәклә јанашы, бу ҹинајәт һадисәсини мәһкум едир, һадисәни төрәдән гәлбигара ҹинајәткарларын вә онларын анти-бәшәр дәстәкчиләринин мүәјјәнләшдириләрәк ҹәзаландырылмаларыны истәјирик.

Шүбһәсиз бу кими радикал әмәлләр бүтүн азад инсанлар тәрәфиндән еләҹә дә, инсан һаггларынын дәстәкчиләри тәрәфиндән рәдд олунур. Буна ҝөрә дә, һамы бир нәфәр кими сабитлији горујараг, бәсирәтлә давраныб, өзбашна әмәлләрдән чәкинмәклә иҹтимаијјәтдә горху вә вәһшәти јајмаға чалышан, инсан һаггларынын илкин вә әсас принсибләри илә мүхалиф олан груплары рүсвај етмәлидир. Бу кими бәшәрә зидд әмәлләр ачыг-ашкар инсани дәјәрләрә вә мәзһәби үсуллара мүхалифдир.

Дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә, о ҹүмләдән Гәрбдә хүсусилә дә, Сурија, Ливан, Ираг, Јәмән, Әфганыстан, Фәләстин вә с. Мүсәлман өлкәләриндә үмүмдүнја сәвијјәли ганичән, залым истикбарчы гүввәләрин дәстәк вердикләри тәкфирчи “ИШИД” террор груплашмасынын ҝүнаһсыз инсанлара гаршы һәјата кечиртдији вәһшиликләринин шаһидијик. Хас бир сәрһәд танымајан вә һансыса бир мәкана вә јахуд заман аид олмајан террор мәсәләсини глобал феномен кими дәјәрләндирмәк бүтүн азад инсанлара вә инсан һаггларынын тәрәфдарларына ваҹиб олан бир мәсәләдир.

Бу аҹы вә анти-бәшәр һадисә, һамыны бир нәфәр кими бүтүн дүнјада глобал феномен олан террора гаршы мүбаризәдә бирләшдирәрәк даһа да ҹидди вә әзимкар олмаға вадар етмәлидир. Һәр һансы бир јердә террора гаршы мүбаризә апарылырса бәшәр иҹтимаијјәтинин она гаршы бирләшмәси, башда бејнәлхалг ганунлар чәривәсиндә БМТ-ин Тәһлүкәсизлик Шурасы олмагла бүтүн шәхсијјәтләрин, групларын, бејнәлхалг тәшкилатларын бир сөзлә бәшәр иҹтимаијјәтинин һамылыгла она гаршы сәфәрбәј олмасы лабүддүр.

Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы инсан һаггларнын әсас принсибләринә о ҹүмләдән демократија, сөз азадлығы, дини ајинләрә әмәл етмәк кими әсаслары ганун тутараг бүтүн дүнја иҹтимаијјәтинә, дини вә һүгуги органлара чағырыш едир: Иҹтимаијјәтдә тәмкинлә рәфтар етмәји тәблиғ едәрәк, иҹтимаијјәтдә динҹ бирҝә јашајыш наминә аддым атын. Бу вәһши вә чиркин глобал олаја гаршы һамылыгла ҹидди сүрәтдә мүбаризә апарын, гардашлыг руһијјәсини, мусаваты, гаршылыглы һөрмәт етмәји, севиб мәһәббәт бәсләмәји, сүлһ вә сабитлији јаратмаг үчүн әлиниздән ҝәләни един.

 Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы

 11, Ордибеһишт, 1396 – 05, Шәбан, 1438 - 02, Мај, 2017

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди