Үмүмдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы Бәјанат Верди:

Үмүмдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы: Шејх Иса Гасимин 1 ил һәбсә мәһкум едилмәси вә вәтәндашлыгдан чыхарылмасы јолверилмәздир!

Үмүмдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы: Шејх Иса Гасимин 1 ил һәбсә мәһкум едилмәси вә вәтәндашлыгдан чыхарылмасы јолверилмәздир!

“Али Хәлифә режими гурама мәһкәмә нүмајиш просеси заманы һеч бир һүгуги, мәнтиги әсаслар олмадан Шејх Иса Гасимин вәтәндашлыгдан мәһрум едилмәси һпкмә имза атмышдыр. Һалбуки, Хәлифә сүлаләси тәҹавүзкар үнванында Әрәбистан јармадасынын Нәҹд вилајәтиндән одлу силаһларла Бәһрејнә һүҹум чәкмишдир. Онлар бу өлкәни ишғал едәрәк һакимијјәти гәсб етмиш вә гүдрәт башына кечдикдән сонра хәбис Инҝилис истисмарынын көләсинә чеврилмишдир.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнә гејригануни јолларла һаким кәсилмиш Хәлифә сүлаләсинин Апелјасија Мәһкәмәси тәрәфиндән Ислам Һәрәкаты Лидери Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин вәтәндашлыгдан мәһрум едилмәси вә бир ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум олунмасы, һабелә сијаси мәһбус Маһир әл Хәббаза кәсилән едам һөкмүнүн гүввәдә сахланылмасы Үмүмдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы тәрәфиндән верилән бәјанатда гејригануни адландырылараг кәскин сүрәтдә мәһкум едилиб.

Бәјанатда дејилир:

“Али Хәлифә режими гурама мәһкәмә нүмајиш просеси заманы һеч бир һүгуги, мәнтиги әсаслар олмадан Шејх Иса Гасимин вәтәндашлыгдан мәһрум едилмәси һпкмә имза атмышдыр. Һалбуки, Хәлифә сүлаләси тәҹавүзкар үнванында Әрәбистан јармадасынын Нәҹд вилајәтиндән одлу силаһларла Бәһрејнә һүҹум чәкмишдир. Онлар бу өлкәни ишғал едәрәк һакимијјәти гәсб етмиш вә гүдрәт башына кечдикдән сонра хәбис Инҝилис истисмарынын көләсинә чеврилмишдир.”

Бәјанатын бир һиссәсиндә белә дејилиб: “Тәсүфләр олсун ки, Инсан Һагглары тәшкилаты, Демократија вә Азадлыг иддиачылары олан өлкәләрин әксәр гисми ағызларына сүкут мөһрү вурублар. Инсан Һагглары вә Бејнәлхалг Тәшкилатлардан тәләб едирик ки, бу зүлүмкарҹасына атылмыш аддыма гаршы мүнасиб ҹаваб версинләр.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki