Иран Ислам Республикасы

Теһранда милли валјута өз дәјәрини бәрпа едиб

Теһранда милли валјута өз дәјәрини бәрпа едиб

Иранын ријалы бир даһа ҝүҹләнир вә базар експертләринә ҝөрә мәркәзи банкын јени тәлиматларындан сонра милли пулун өз дәјәрини бәрпа етмәкдә давам едәҹәји ҝөзләнилир. Иранын валјута базарында һәр бир доллар 190 мин ријал иди ки ики ҝүн әрзиндә 70 мин ријала ениб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иранда милли валјутанын өз дәјәрини бәрпа етмәсинин ардынҹа доллар сатышы үчүн ексченҹләрә инсанларын ахыны давам едир. Иранын ријалы бир даһа ҝүҹләнир вә базар експертләринә ҝөрә мәркәзи банкын јени тәлиматларындан сонра милли пулун өз дәјәрини бәрпа етмәкдә давам едәҹәји ҝөзләнилир. Иранын валјута базарында һәр бир доллар 190 мин ријал иди ки ики ҝүн әрзиндә 70 мин ријала ениб.

Бушаридиогәдәршишдикинәһајәтпартлады.

Дүнәндән етибарән хариҹи валјута вә гызыл сиккәнин гијмәтинин дүшмәси илә валјута сатан чохалды вә валјута алан исә олмады.

Инди һамы сатыр, алан јохдур.

Инсанлар алмаг үчүн ахын едәндә гијмәт галхыр инди исә әксинә олур.

Сон ајларда експертләр дәфәләрлә билдирмишдиләр ки, девалвасијаны игтисади сәбәбләрлә әсасландырмаг мүмкүн дејил амма буна бахмајараг чохлары бөјүк мәбләғдә пуллар газанмаг үчүн валјута базарына ҝирмишдиләр.

Бәзиләри лазымы билијә малик олмадан вар-јохларыны доллара чевирмишдиләр.

Доллары баһа алдылар вә инди әлавә уҹузлашмасындан ниҝаран галараг пул дәјишмә мәнтәгәләринә үз тутублар.

Бәзиләринә раст ҝәлирик ки, нечә гат мәнфәәт әлдә етмәк үчүн вар-јохларыны доллара чевирибләр вә бу ҝүн бөјүк зәрәрә мәруз галыблар.

Хариҹи валјутанын мәзәннәсинин дүшмәси гызыл сиккә базарына да тәсир едиб.

Хариҹи валјутанын гијмәтинин дүшмәси мүхтәлиф сәбәбләрдән мәншә алыр. Һөкумәтин валјута базарына нәзарәт барәдә сон гәрарындан тутмуш, әсас малларын идхалы үчүн дөвләт тәрәфиндән валјутанын тәгдим олунмасынадәк,һөкумәтин илкин валјутанын тәмининә садиг галмасындан тутмуш дүнја базарларында нефтин гијмәтинин артмасы вә сәрмајә базарынын рөвнәгләнмәсинәдәк сәбәбләри буна нүмунә ҝөстәрмәк олар.

Дәллаллар инсанлары јазыг еләдиләр, 19 түмәнә доллар сатдылар инди һәмин доллары 7 түмәнә алыр.

Мәркәзи банк 11 дөвләт банкы васитәси илә мүраҹиәт едәнләрә валјута тәгдим едилмәсини гәрара алыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki