Арашдырма

Рәсми Бакы ИИР-а әрази иддиасы едир, Азәрбајҹан мәктәбләриндә асылан хәритәдә ИИР-ын јарысы ишғал едилиб

Рәсми Бакы ИИР-а әрази иддиасы едир, Азәрбајҹан мәктәбләриндә асылан хәритәдә ИИР-ын јарысы ишғал едилиб

Азәрбајҹан Республикасынын мәктәбләриндә асылан хәритәдә Иран Ислам Республикасынын сијаси ҹөғрафи әразисинин јарысы Азәрбајҹан Республикасынын сијаси ҹоғрафи әразиси кими ҝөстәрилир.

ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасынын мәктәбләриндә асылан хәритәдә Иран Ислам Республикасынын сијаси ҹөғрафи әразисинин јарысы Азәрбајҹан Республикасынын сијаси ҹоғрафи әразиси кими ҝөстәрилир.

Бакы, Иран халгынын тарих вә даһи шәхсијјәтләринә һөрмәт бәсләмәмәклә јанашы үстәлик Ислам Республикасынын там јарысыны да ишғал етмәк нијјәтиндәдир.

ИИР конститусијасынын 152-ҹи әсас ганунуна ҝөрә, Хариҹи Ишләр Назирлијинин вәзифәләриндән бири дә, өлкәнин әрази бүтөвлүјүндән мүдафиә етмәси вә һәр-һансы бир гыраг сүлтәни рәдд етмәкдир.

Ҝөрәсән Хариҹи Ишләр Назирлији Бакы дөвләтинин анти-Иран руһијјәли тәләбәләр јетишдирмәси гаршысында һансы мүәјјән вә мәлум ишләри ҝөрүб?

Садәбиретиразданвазкечмәјин!

Һаммысындан пис исә, сон илләр ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијиндә мод олан “јени бахышлар”дыр. Белә ки, Бакы дөвләтинин ишғалчы вә сепаратчы һәрәкәтләринә ҝөз јумуб, мејдан суламасына имкан јаратмагдыр.

Бу “јанашма”ја ҝөрә, Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәсул шәхсләри белә дејирләр: “О, өлкәдә анти-Иран вә ишғалчы дујғуларыны ҝүҹләндирәнләр рәсми мүәссисәләр тәрәфиндән дејил, һакимијјәтин мүхалиф партијалары тәрәфиндән иҹра олунур. !!!”

Мүтләг суал олунмалыдыр, ҝөрәсән Бакы режими демократик бир өлкәдир ки, онун мүхалифәти дә олсун?! Һејдәр Әлијевин оғлу ганунсуз олараг атасынын ҹанишини олду. Инди дә, Әлијевин ханымы гәрардыр әринин ҹанишини олсун. Бу шүбһәсиз ки, диктатор бир режимдир.

Икинҹиси, Бакы режиминдә мәктәб вә тәһсил оҹагларынын китаблары бәјәм мүхалифәт тәрәфиндәнми чап олунуб, мәктәбәрдә пајланылыр?

Нә үчүн бу өлкәнин тәһсил олҹагларында, синифләрдә үзәриндә “Азәрбајҹан” јазылмыш вә Иран Ислам Республикасынын Ҝилан, Керманшаһ, Сәнәндәҹ, Әрдәбил, Шәрги Азәрбајҹан, Гәрби Азәрбајҹан, Һәмәдан, Зәнҹан һәтта Гәзвин әјаләтини Азәрбајҹан Республикасынын сијаси ҹоғрафијасына дахил едилмиш хәритә асылыб?!

Ҹәнаб Зәриф бу һәфтә Бакыја рәсми сәфәр етди. Ҝөрәсән сәфәр чәрчивәсиндә өлкәмизин әрази бүтөвлүјүнү тәмин едән иддиалары ирәли сүрдүмү? Ики јүз ил бундан өнҹә доғма дијарымыз олан Аран адланан Шимали Азәрбајҹан рәсмиләриндән бу һагда бир тутарлы ҹаваб ала билдими?

Биз унутмамалыјыг ки, Ирагын сабиг диктатору Сәддам Һүсејн дә, илк өнҹә дәрслик китаблары вә хәритә чаплары илә, ишә башлады сонра исә 20 ил бу сијасәти давам етдирәрәк мүнасиб бир фүрсәтдә Иранын мүгәддәс торпагларына һүҹума кечәрәк ишғалчы әлләрини узатды.

Биз дүшмәнләримиздән һеч бир мүсбәт һәрәкәт ҝөзләмирик. Лакин хариҹи сијасәтләри јүрүдән мәсуллардан сорушуруг “Нијә пасифсиниз?...”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki