Ганлы Гара Јанвар

Мүгәдәс Гум шәһәриндә Гара Јанвар һадисәси јад едилди – Фото + Видео

Азәрбајҹан халгынын ојанышында әсас факторун дин олдуғуну вурғулајараг Америка вә авропалы тәһлилчиләрдән буна ситатлар ҝәтирән Орхан Мәммәдов нәдән исә, кимләр тәрәфиндәнсә бу факторун јаддашлардан силинмәсинә ҹәһд етдикләрини вурғулајыб...


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ганлы 20 Јанвар һадисәси Азәрбајҹан халгынын мүстәгиллијини әлә ҝәтирмәсиндә әсас фактор кими дәјәрләндирилдији кими еләҹә дә, бу унудулмаз һадисә тарихин ган јаддашына әбәди һәкк олмушдур...

Гара Јанвар һадисәси илә әлагәдар Иран Ислам Республикасынын Мүгәдәс Гум шәһәриндә Елми Һөвзәдә тәһсил алан Азәрбајҹан тәләбәләри әл Мустафа (ә) адына университетин Имам Хомејни адына бинасында, Шәһид Сәдр иҹтимаи салонунда аным мәрасими кечирибләр.

Бејнәлхалг Гуран Гариси Кәрбәлаји Анар Мәммәдовун ифасы илә Гурани Кәримин нурани ајәләри тилавәт олунан мәрасимдә Ганлы Јанвар һадисәсинин тарихи бахымдан сил-силәвари олараг неҹә баш вердији һагда верилән изаһатдан сонра 20 Јанвар һадисәси илә әлагәдар хроники филм верилиб.

Даһа сонра чыхыш үчүн сөз Кәрбәлаји Орхан Мәммәдова верилиб. О, Азәрбајҹан халгынын ојанышында әсас факторун дин олдуғуну вурғулајараг Америка вә авропалы тәһлилчиләрдән буна ситатлар ҝәтирәрәк нәдән исә, кимләр тәрәфиндәнсә бу факторун јаддашлардан силинмәсинә ҹәһд етдикләрини вурғулајыб...

Сонра Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) шаири Һаҹы Рөвшән 20 Јанвар Шәһидләринә итһаф етдији Шәһидләр шерини охујуб.

Сонда Һаҹы Нәсими Әскәров тәләбәләр адындан БМТ-нин Баш Катибинә, БМТ-нин Тәһлүкәсизлик Шурасына, БМТ-нин Инсан Һүгуглары үзрә Али Комиссарына, Авропа Комиссијасына, Авропа Шурасына, АТӘТ-ә, Бејнәлхалг вә Авропа Омбудсманлар Институтларына, Асија Омбудсманлар Ассосиасијасына, Бејнәлхалг Сүлһ Бүросуна, мүхтәлиф өлкәләрин омбудсманларына, Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи өлкәләрдәки вә хариҹи өлкәләрин республикамыздакы сәфирликләринә, Азәрбајҹанын диаспор тәшкилатларына мүраҹиәт едәрәк Бәјанат верибләр.

Шәһидләрин руһларына Гуран сүрәләри охунуб вә салаватлар ҝөндәрилиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki