Иран Ислам Республикасы

Иранын Азәрбајҹандакы сәфири 2 јашлы Зәһранын ермәниләр тәрәфиндән өлдүрүлмәсини ҹинајәт адландырды

Иранын Азәрбајҹандакы сәфири 2 јашлы Зәһранын ермәниләр тәрәфиндән өлдүрүлмәсини ҹинајәт адландырды

Ҹавад Ҹаһанҝирзадә: "Азәрбајҹан дөвләти өз мүлки вәтәндашларына гаршы атылан гејри-гануни аддымлары аидијјәти бејнәлхалг тәшкилат сәвијјәсиндә арашдырмаг һүгугуна маликдир. Азәрбајҹанын динҹ әһалисинә гаршы атылан сон аддымлар биздә ҹидди тәәссүф доғуруб. Бунунла бағлы һәлак оланларын аиләләринә вә Азәрбајҹан дөвләтинә башсағлығы веририк".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Ҹавад Ҹаһанҝирзадә бу ҝүн кечирдији мәтбуат конфрансында ермәни силаһлы бөлмәләринин Фүзули рајонунун Алханлы кәндини атәшә тутмасы нәтиҹәсиндә нәнә вә нәвәнин өлүмүнә мүнасибәт билдирәркән дејиб: "Сон һадисәдә бир ушағын өлүмү бизи даһа чох тәәссүфләндирир, бу, ҹинајәтдир".

Сәфир билдириб ки, бу ҹүр һадисәләр Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин һәллини чәтинләшдирир: "Азәрбајҹан дост, гардаш дөвләтдир. Биз баш верән бу һадисәјә чох тәәссүфләнирик. Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин тәнзимләнмәси илә мәшғул олан АТӘТ-ин Минск Групу үзәринә ҝөтүрдүјү миссијаны јеринә јетирмәлидир".

Ҹ. Ҹаһанҝирзадә билдириб ки, Иран Һејдәр Әлијевин һакимијјәти дөврүндә Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин һәлли үчүн чох чалышыб, амма бу, мүмкүн олмајыб: "Иран мүнагишәнин сијаси јолла һәллинә тәрәфдардыр. Реҝионда мүһарибә һәр бир өлкәнин вәтәндашларынын әлејһинәдир. Реҝион сүлһ, сабитлик олан заман, хариҹи гүввәләр мүдахилә етмәјәндә чичәкләнә биләр. Сабаһ минләрлә ушаг өлә, минләрлә гадын әрсиз гала биләр. Она ҝөрә дә АТӘТ-ин Минск Групу үзәринә ҝөтүрдүјү миссијаны јеринә јетирмәлидир. Иран һәр заман мүнагишәнин һәллинә төһфә вермәјә һазырдыр".

"Азәрбајҹан дөвләти өз мүлки вәтәндашларына гаршы атылан гејри-гануни аддымлары аидијјәти бејнәлхалг тәшкилат сәвијјәсиндә арашдырмаг һүгугуна маликдир. Азәрбајҹанын динҹ әһалисинә гаршы атылан сон аддымлар биздә ҹидди тәәссүф доғуруб. Бунунла бағлы һәлак оланларын аиләләринә вә Азәрбајҹан дөвләтинә башсағлығы веририк", -дејә сәфир әлавә едиб.

Гејд едәк ки, ијулун 4-дә саат 20:40 радәләриндә Ермәнистан силаһлы гүввәләри тәрәфиндән Фүзули рајонунун Алханлы кәнди 82 вә 120 миллиметрлик минаатанлардан вә дәзҝаһлы гумбараатанлардан атәшә тутулуб.

Ермәнистан тәрәфинин бу тәхрибаты нәтиҹәсиндә кәнд сакинләри - 1967-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијева Саһибә Идрис гызы вә онун нәвәси, 2015-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијева Зәһра Елнур гызы һәлак олублар. 

1965-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијева Сәрвиназ Илтифат гызы исә јараланыб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди