Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: “Ирандакы ихтишашлары дүшмән "үчбуҹағы" реаллашдырды”

Милләтимиз бу дәфә дә АБШ, британијалы вә лондонлулара “едә билмәдиниз вә едә билмәјәҹәксизниз” ҹавабыны вердиләр.

Имам Хаменеи: “Ирандакы ихтишашлары дүшмән

Имам Хаменеи: Ислами Ингилаб, дүшмәнин өлкәдән көкүнү кәсди вә инди дә онлар һәр дәфә әкс-һүҹумлар етмәјә чалышыр, анҹаг даим мәғлубијјәтә дүчар олурлар. Сәбәби дә бу мүгавимәтдир, халгын јаратдығы бу милли бирликдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гум әһалисинин 1978-ҹи илдә Шаһ режиминә гаршы тарихи гијамынын илдөнүмү мүнасибәтилә бу шәһәрин минләрлә сакини бу ҝүн сәһәр Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Үзма Сејид Әли Хаменеи илә ҝөрүшүб.

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Үзма Сејид Әли Хаменеи ҝөрүшдә етдији чыхышында Иран Ислам Республикасында баш вермиш сон һадисәләри гијмәтләндириб:

“Иран халгы 30 декабр 2017-ҹи илдә башлајан бу шејтани һәрәкәт илә ихтишашлара гаршы кичик шәһәрләрдән бөјүк шәһәрләрә гәдәр, өлкәнин һәр јериндә елә һәмин ҝүн һәрәкәтә кечди. Бундан сонра дүшмәнә мәнсуб бу муздлу шәхсләрин јахаларындан гопмадығыны ҝөрән кими, аксијалары ардыҹыл ҝүнләрлә давам етди.

Декабрын 3-дән етибарән исә, Гум, Әһваз, Һәмәдан вә Кирманшаһда башлајан митингләр 5, 6 вә 7 јанвар тарихләриндә дә мүхтәлиф шәһәрләрлә бирликдә, Мәшһәд, Шираз, Исфаһан вә Тәбриздә дә давам етди.

Дүшмәнин тәхрибатларына ҹаваб верән бу бөјүк вә координасијалы халг һәрәкаты, белә низамлы, бәсирәтли вә бу гәдәр һәјәҹан олан бир формада һеч бир јердә раст ҝәлинмәсә дә, 40 илдир фасиләсиз мөвҹуддур. Бунлар, бир, ики вә ја беш иллик һадисәләр дејил. Милләтин халг дүшмәнләринә, Иранын Иран әлејһдарларына вә Исламын анти-Исламчылара гаршы апардығы мүбаризәдир. Бу, һәмишәбеләдавамедибвәбундансонрададавамедәҹәк.

Дүшмәнин бүтүн бу 40 ил әрзиндә апардығы исә Ислам Ингилабына гаршы баш тутан әкс-һүҹумларыдыр. Ингилаб дүшмәнин өлкәдән көкүнү кәсди вә инди дә онлар һәр дәфә әкс-һүҹумлар етмәјә чалышыр, анҹаг даим мәғлубијјәтә дүчар олурлар. Сәбәби дә бу мүгавимәтдир, халгын јаратдығы бу милли бирликдир. Милләтимиз бу дәфә дә АБШ, британијалы вә лондонлулара “едә билмәдиниз вә едә билмәјәҹәксизниз” ҹавабыны вердиләр.

Бу һадисәләрдә бир үчбуҹағын фәалијјәтә башладығындан бәһс едирик. Узун мүддәтдир ки, бунун едилмәси үзәриндә ишләр ҝөрүлүрдү. Бунлар дәгиг мәлуматлара әсасланыр.

Сүжет америкалылар вә сионистләр тәрәфиндән һазырланды. Онлар бир нечә ај бунун үзәриндә ишләдиләр, кичик шәһәрләрдән башламаг вә сонра мәркәзә доғру ирәлиләмәји планлашдырырдылар. Пуллар Фарс Көрфәзинин чиркли зәнҝин олан дөвләтләрин бириндән ҝәлди. Ајдындыр ки, белә лајиһәләрә пул лазымдыр, амма америкалылар нә гәдәр ки, бунлар (зәнҝин мүттәфигләр) вар, һеч нә хәрҹләмәјә һазыр олмајаҹаг”, - дејә али дини рәһбәр билдириб.

Али дини рәһбәр Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Хаменеи үчбуҹағын үчүнҹү - “өлдүрүҹү” тәрәфини Халгын Мүҹаһидләри Тәшкилаты јерләрдә олан нөкәрләринин олдуғуну билдириб:

"Халгын һәгиги тәләбләрилә төрәдилән вәһшиликләр арасында фәрг гојмалыјыг. Бајрағы јандырмағын, Гураны вә Исламы тәһгир етмәјин халгын тәләбләрилә һеч бир әлагәси јохдур. Сон ҝүнләр баш верәнләр һаггында тәһлилләр апарылыр вә һамысында ортаг мөвге будур ки, һаглы тәләбләрлә күчәјә чыханлар вә вәһшиликләр төрәдәнләр ајры-ајры дәстәләрдиләр. Бир дәстә инсан мәһрум олдуғу бир шеј үчүн чыхыб етиразыны билдирир. Амма бундан истифадә ефәрәк онлара гошулуб бајрағы јандырмаг, Гуран вә Исламы тәһгир етмәк, мәсҹидә од вурмаг ајры бир ишдир. Бунлары бир-бирилә гарышдырмамалыјыг. Халга өз етираз сәсини билдирмәк һаггы һәмишә верилиб. Бизә һәр дәфә филан шәһәрдә ја мәнтәгәдә филан мүәссисә, идарә јахуд парламент гаршысында ҹамаатын етираз етмәси мәлуматы верилир. Һеч кәс дә онларла сәрт давранмыр. Амма ҝәрәк онлар динләнилә вә проблемләринин һәлл едилә. Гәти олан будур ки, иғтишаш төрәдәнләр идарә олунурдулар. Баш верән һадисәләрдә "үчлүк" фәал иди. Ким иди онлар? Бунлар сахланыларын етирафы вә һәмчинин кәшфијјат хидмәтинин әлдә етдији мәлуматлардыр. Америка вә сионистләр нечә ајдыр ки, Иран һаггында бир план үзрә ишләјирдиләр. Кичик шәһәрләрдән башлајыб бөјүк шәһәрләрә вә орадан пајтахта сирајәт едән бир һәрәкат үзрә ишләјирдиләр. Амма бунун үчүн пул лазым иди ки, Америка даһа пул хәрҹләмәк истәмир. Пулу көрфәз өлкәләри тәмин етдиләр. Үчүнҹү дәстә исә Мүҹаһидини-Хәлг тәшкилатлдыр. Террорлар едән, адам өлдүрән мүнафигләр. Нечә ајдыр тәшкилатланырлар. Өзләри дә буну өз мәтбуатларында етираф еирләр.

Америкалыларла иртибатда олдугларыны, дахилдә олан адамларыла ҹамааты күчәләрә чыхартмаг үчүн данышыглар апардыгларыны өзләри билдирирләр.

"Баһачылыға јох" шүары илә етиразлара башладылар. Бу елә бир шүардыр ки, һамынын хошу ҝәлир. Ҹамаат онлара гошулду. Ҹамаат ки, онлара гошулду, ҹамааты өз мәгсәдләринә гаршы јөнләндирдиләр. Бир тәрәфдән "ҹаным Ирана фәда олсун" дејирдиләр, диҝәр тәрәфдән бајрағы јандырырдылар. Шүурсузлар анламырдылар ки, бу ики шеј бир-бирилә дүз ҝәлмир. Үмумијјәтлә сиз нә вахт ҹанынызы Ирана гурбан вермәјә һазыр олмусуз? Мүһарибә заманы ҹаныны дүшмән мүгабилиндә сипәр едән вә 300.000 шәһид оланлар ингилабчы вә һизбуллаһчы адамлар олублар. Сизозаманһарадаидизки, индиҹанымИранафәдаолсундејирсиз?

Америка әсәб ичиндәдир. Амма тәк мәндән јох. Сиздән, Иран халгындан, Иран дөвләтиндән ки, јенә мәғлуб олду. Инди дә Американын дөвләт мәсуллары дејир Иран һөкүмәти халгындан горхур. Халгдан нијә горхмалыјыг? Иран дөвләти халгдан јараныб вә халга мәхсусдур. Сонра дејирләр Иран дөвләти Америкадан горхур. Әҝәр Америкадан горхуругса, неҹә олду сизи 80-ҹи илләрдә Ирандан бајыра вә инди дә реҝиондан бајыра атырыг? Америка рәһбәрләри буну билсинләр ки, һәдәфләри боша чыхды. Мүмкүндүр јенә сәј етсинләр. Амма билсинләр ки, јенә башлары даша дәјәҹәк. Билсинләр ки, бу нечә ҝүндә бәзи зәрәрләр вурублар ки, интигамыны алаҹағыг. Американын башында олан о заһирдә нормал адам олмајан билсин ки, бу нүмајишкаранә дәлиликләри ҹавабсыз галмајаҹаг. Вә һәмчинин хариҹдә вә чох тәәссүф дахилдә олан Америка севәрләр дә билсинләр ки, һөкүмәт мөһкәм дајаныб вә Аллаһын лүтфүлә бүтүн чәтинликләри, проблемләри вә зәифликләри арадан галдыраҹаг.

Али дини рәһбәр инсанларын бу шәхсләрин нијјәтләрини биләндән сонра, ихтишашчылардан өзләрини кәнарлашдырдығыны дејиб. Али дини рәһбәр Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Хаменеи Иран халгынын ихтишашлара мүвафиг реаксијасыны вахтында атылан аддым кими гијмәтләндириб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki