Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: Ҹәнаб Трамп! Сиз гәләт едирсиз

Бу `киши гырығы` да торпаға ҝедәҹәк, бәдәни илан- гурбағаја гисмәт олаҹаг

Имам Хаменеи: Ҹәнаб Трамп! Сиз гәләт едирсиз

Имам Хаменеи: “Бу ҝүн Иран рәсмиләри бөјүк имтаһан гаршысындадыр. Ҝөрәк онлар һәгигәтән халгын иззәтини горујаҹаглар јохса јох? Бир даһа хәбәрдарлыг едирәм. Мән бу 3 Авропа өлкәсинә дә инанмырам . Сиз дә етибар етмәјин...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәр Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи мүәллимләр ҝүнү әрәфәсиндә баш тутан ҝөрүшдә дејиб Трампын өзбашыналығына даир сөјләдији нитгиндә билдириб: “АБШ президенти Доналд Трампын Фарс Көрфәзи өлкә башчыларына јазыдғы мәктубу әлдә етмишик. Мәктубда Трамп “мән сизин үчүн 7 трилјон доллар пул хәрҹләмишәм ки, сиз бу иши ҝөрәсиз.” Хәрҹләмисән ки, Ираг вә Суријаны ишғал едәсән, амма баҹармадын.”

АБШ-ын Иранын нүвә програмына даир сазишдән чыхмасына мүнасибәт билдирән Ајәтуллаһ Хаменеи Доналд Трампын өтән ҝеҹә етдији чыхышы јүнҝүл вә ахмагҹасына һәрәкәт адландырыб. “Онун сөзләриндә 10-дан чох јалан вар иди. О һәм Ислами системи һәм дә Иран халгыны һәдәләди. Мән халгымыз адындан дејирәм: Ҹәнаб Трамп! Сиз гәләт едирсиз”

Али Рәһбәр Иранын енержи тәһлүкәсизлијинин тәмини үчүн нүвә саһәсинә диггәт артырылмасынын зәрурлијиндән данышыб. Билдириб ки, АБШ-ын Ирана гаршы нүвә енержиси мәсәләси садәҹә бир бәһанәдир. “Биз буну даһа әввәлләр гејд етмишдик. Инди һамыја бизим сөзләримизин доғрулуғу аҝаһ олду. Бәли Һәртәрәфли Бирҝә Фәалијјәт Планыны гәбул етдик, амма бу да Ислам Республикасы илә дүшмәнчилији битирмәди. Инди дә Иранын реҝиондакы фәалијјәти, ракет системләрини проблемә чевирибләр. Бу дәфә дә онларын истәјини гәбул етсәк, јенә иш битмәјәҹәк, башга бир бәһанә чыхардаҹаглар.”

Ајәтуллаһ Хаменеи Д.Трампын бир нечә ҝүн өнҹә Фарс Көрфәзи өлкә башчыларына үнванладығы мәктуб барәдә дә данышыб. “Биз һәмин мәктубун мәтнини әлдә етмишик. Орда Трамп гејд едир ки, “мән сизин үчүн 7 трилјон доллар пул хәрҹләмишәм ки, сиз бу иши ҝөрәсиз.” Ҹәнаб Трамп пул хәрҹләмисән ки, Ираг вә Суријаны ишғал едәсән, амма буну баҹармадын. Биз буна имкан вермәдик.”

Ајәтуллаһ Хаменеи АБШ-ын нүвә сазишини позмасыны пис вә ијрәнҹ аддым адландырыб. “Иран халгы һәр заман олдуғу кими бу ҝүн дә там ҝүҹү илә мүгавимәт ҝөстәрир.Бундан өнҹәки АБШ президентләри дә ејни мөвге сәрҝиләјирдиләр. Амма онларын чоху өлүб ҝедиб, сүмүкләри дә чүрүјүб. Ислам Республикасы исә ајагдадыр.Трампда торпаға ҝедәҹәк, бәдәни илан-гурбағаја гисмәт олаҹаг. О заманда Ислам Республикасы јенә ајаг үстә дураҹаг.”

Ајәтуллаһ Хаменеи АБШ-ла имзаланан мүгавиләнин әввәлдән јалныш олдуғуну бир даһа диггәтә чатдырыб. “Илк ҝүндән демишдим ки, АБШ-а етимад етмәјин. Әҝәр һәр һансы мүгавилә имзаламаг истәјирсинизсә, лазими тәминаты алын. Әсас шәртләрдән бири кими, АБШ президентинин бу мүгавиләни шәхсән имзаламалы олдуғуну шәрт гојмағынызы билдирмишдим. Бизим һөрмәтли мәсул шәхсләр зәһмәт чәкди, бунун үчүн чалышды лакин баҹармадылар. 2 ил јарымдыр ки, биз бу сазишин тәләбләрини јеринә јетиририк. Инди бу “киши гырығы” (Доналд Трампа ишарәдир) ҝәлиб дејир ки, мән бу шәртләри гәбул етмирәм.”

Али Рәһбәр әлагәләрин 3 Авропа өлкәси илә давам етдирилмәси мәсәләсинә дә мүнасибәт билдириб.

“Бу ҝүн Иран рәсмиләри бөјүк имтаһан гаршысындадыр. Ҝөрәк онлар һәгигәтән халгын иззәтини горујаҹаглар јохса јох? Бир даһа хәбәрдарлыг едирәм. Мән бу 3 Авропа өлкәсинә дә инанмырам . Сиз дә етибар етмәјин. Әҝәр разылыг әлдә етмәк истәирсизсә тәминатсыз иш ҝөрмәјин. Јохса АБШ-ла олан просесләрин һамысы јенидән тәкрарланаҹаг. Әҝәр тутарлы зәманәт ала билирсинизсә данышыглары давам етдирин. Әкс һалда Һәртәрәфли Бирҝә Фәалијјәт Планынын өһдәликләри јеринә јетирмәк олмаз.”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki