Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи Трампын Гүдслә бағлы тәһдидинә ҹаваб верди

Имам Хаменеи Трампын Гүдслә бағлы тәһдидинә ҹаваб верди

Имам Хаменеи: “Гүдсү ишғал едилмиш әразиләрин пајтахты елан етмәк истәјирләр. Бу онларын аҹизлијинә ҝөрәдир. Онлар фиронлуг едирләр. Амма Фәләстин вә Гүдс азад олаҹаг”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ајәтуллаһ Сејјид Әли Һүсејни Хаменеи өлкәнин рәсмиләри, Ислам өлкәләринин сәфирләри вә вәһдәтлә бағлы бејнәлхалг конфрансын гонаглары гаршысында чыхышы заманы билдирибләр: “Гүдсү ишғал едилмиш әразиләрин пајтахты елан етмәк истәјирләр. Бу онларын аҹизлијинә ҝөрәдир. Онлар фиронлуг едирләр. Амма Фәләстин вә Гүдс азад олаҹаг”

Һәзрәт Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Пејғәмбәрин мөвлуду мүнасибәтилә баш тутан топлантыда чыхышы заманы Ајәтуллаһ Хаменеи мүсәлманлары бир олмаға чағырыб. О билдириб ки, әҝәр ислам дүнјасы ҝүҹлү олмаг вә башыуҹа олмаг истәјирсә ишинин башында мүгавимәт, бирлик вә мөһкәм ирадәни тутмалыдыр.

Ислам Ингилабынын Али лидери Америка, ишғалчы сионист режими вә онлара бағлы олан мүртәҹе гүввәләри һазырки дөврүн фиронлары адландырыб вә онларын бөлҝәдә тәфригә јаратмаг ҹәһдләрини белә ишыгландырыб:

“Бәзи АБШ сијасәтчиләри биләрәкдән билмәјәрәкдән етираф едирләр ки, ҝәрәк Асијанын гәрбиндә дөјүшләр вә гаршыдурмалар олсун. Олсун ки, сионист режими тәһлүкәсизлик һашијәсиндә вә даирәсиндә гала билсин вә Ислам дүнјасынын ганлы бәдәни бој атмасын.”

Имам Хаменеи Америкаја табе олан бәзи бөлҝә өлкәләринин сијасәтиндән тәәссүф һисси кечирдијини дилә ҝәтириб вә дејиб:

 “Иран Ислам Республикасы мүсәлман дөвләтләри илә ихтилаф салмаг нијјәтиндә дејил. Иранын дахилиндә вәһдәтин олдуғу кими ислам дүнјасында да вәһдәтин олмасынын тәрәфдары вә буну ирәли апарандыр. Американын архасыјҹа ҝедән бөлҝә өлкәләри илә данышыг әдәбијјатымыз нәсиһәт вә төвсијә дилидир. Бизим гајдамыз бу дејил ки, ҹаһилләрә ҹаваб верәк. Амма нәсиһәт едирик. Нәсиһәт едирик ки, дүнја залымларына хидмәт онларын өзүнә зәрәр верир. Билсинләр ки, Гурана әсасән залымларла бирҝә олмағын мәһвдән башга бир сонлуғу јохдур.”

Ајәтуллаһ Хаменеи АБШ президентинин Гүдсү Исраилин пајтахты елан етмә тәһдидинә ҹаваб олараг дејиб:

“Ислам дүнјасынын дәрдинин әлаҹы үммәтинин бирлијиндә, Сионизмин вә исламын дүшмәнләри илә мүбаризәдәдир. Бу ҝүн Фәләстин ислам үммәтинин ән бөјүк мәсәләсидир. Һамы вәзифә дашыјыр ки, Фәләстин милләтинин азадлығы вә хиласы үчүн сәј ҝөстәрсин... Гүдсүн ишғал едилмиш әразиләрин пајтахты кими елан едилмәси аҹизлијә вә зәифлијә ҝөрәдир. Ислам дүнјасы шәксиз бу планын гаршысында дураҹаг, сионистләр бу ишлә бөјүк зәрбә алаҹаг, әзиз Фәләстин исә сонда азад олаҹаг.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki