Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: "Террорчулар вә АБШ үчүн Шиә вә Сүнни фәрг етмир"

Имам Хаменеи:

Американын ИШИД-и Әфганыстана көчүрмәкдә мәгсәди, өзүнүн реҝиондакы иштиракыны әсасландырмагдыр

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Әфганыстандакы сон террор һүҹумларында ҝүнаһсыз әһалинин гырғын едилмәсиндән дәрин тәәссүф ифадә едәрәк, дејибләр: Американын ИШИД террорчуларыны Әфганыстана көчүрмәкдә мәгсәди, өзүнүн реҝиондакы иштиракынын давам етмәсини әсасландырмаг вә сионист режим үчүн тәһлүкәсизлик јаратмагдыр.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи бу ҝүн сәһәр хариҹи фигһ дәрсинин әввәлиндә ИШИД-ин сон ајларда Әфганыстанда баш вермиш һадисәләрдә јүзләрлә инсанын террор едилмәсини имзаламасына тохунараг, сөјләјибләр: ИШИД-и јарадараг, ону Сурија вә Ирагда халга гаршы зүлм вә ҹинајәт васитәси етмиш әлләр бу ҝүн һәмин мәнтәгәләрдә мәғлуб олдугдан сонра ИШИД-и Әфганыстана көчүрмәк ардынҹадырлар вә сон гырғынлар әсилндә һәмин планын башланғыҹыдыр.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри вурғулајыблар: Американын һимајә етдији террорчулар үчүн шиә вә сүннинин фәрги јохдур вә шиә вә сүнни дахил олмагла мүлки әһали онларын һәдәфидир.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи реҝион өлкәләрини өзләри илә мәшғул етмәји америкалыларын биринҹи дәрәҹәли сијасәти адландырыб вә белә дејибләр: Америка истәјир ки, бу реҝион хош ҝүн ҝөрмәсин вә реҝиондакы дөвләтләр вә халглар өзләрилә мәшғул олсунлар ки, дүнјанын залым гүввәләринин хәбис амили, јәни сионизм илә мүбаризә фикринә дүшмәсинләр.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Американын әмин-амансызлыг јаратмагдакы сонракы һәдәфини өзүнүн реҝиондакы иштиракыны әсасландырмаг адландырыб вә белә әлавә едибләр: Америкалыларын өзләри Әфганыстандакы әмин-амансызлығын әсас амилидирләр вә тәгрибән ијирми ил бундан өнҹә дин ады алтында бу реҝионда һәјата кечирилмиш гырғынлар бирбаша вә ја долајысы илә Американын амилләри тәрәфиндән төрәдилиб вә һазырда да онлар истәјирләр ки, әмин-амансызлыг јаратмагла өз иштиракларыны тәмин етмиш вә сијаси вә игтисади һәдәфләрини һәјата кечирмиш олсунлар.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри вурғулајыблар: Аллаһ бу ҹүр мүсәлманлары гыран дүнјанын залым гүввәләринә, онун амилләринә, хәбис вә ҹинајәткар сионист режимә вә Америкаја ләнәт етсин!

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki