Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: "Сизин (АБШ) Ислам гурулушуну дәјишмәк истәмәдијиниз вахт олуб?"

Имам Хаменеи:

Имам Хаменеи: “Ислам Ингилабы Иранда гәләбә газандығы андан етибарән АБШ рәһбәрлији Иранын Ислам Республикасы гурулушуну девирмәјә ҹәһд едир. Лакин бунун һәсрәтиндә оланлар бу арзуну өзләри илә бирҝә гәбирә апарыблар, бу һәр заман да белә олаҹаг.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи Сурија вә Ирагда мүгәддәс һәрәмләри горујаркән шәһид дүшмүш инсанларын аиләләри илә ҝөрүш кечириб. Ҝөрүш заманы о билдириб ки, өлкәси дүшмәнин мүгабилиндә әзәмәтли шәкилдә дајанаҹаг вә Иран халгы дүшмәнинә силлә вураҹаг.

Ајәтуллаһ Хаменеи базар ҝүнү баш тутмуш ҝөрүш әснасында АБШ-дан олан мәмурларын дүшмәнҹәсинә бәјанатларыны вә тәһдидләрини “ујдурма вә јалан” адландырыб. О ајдынлыг ҝәтириб ки, Ислам Ингилабынын гәләбә газандығы ҝүндән бәри АБШ Иранын республика гурулушуну дәјишмәјә ҹан атыр. Лакин онлар һеч заман Иран халгына “силлә вурмаға наил ола билмәјәҹәкләр, чүнки силләни онлара Иран халгынын өзү вураҹаг”.

О гејд едиб ки, Ислам гурулушу, ҹидди дүшмәнчиликләрлә үзләшмәсинә бахмајараг, гәтијјәтлә ајагда дурмаға давам едир.

“АБШ Президентинин ујдурма вә ловғалығы ади бир ишдир вә Ислам гурулушу ән әввәлдән дүшмәнин мүхтәлиф әлбирлиликләри илә үзләшир, лакин бәдхаһлар һәлә һеч бир алчаг һәдәфинә наил ола билмәјиб.”, - дејә о билдириб.

“(Иранын) Ислам гурулушу һәлә ҝәнҹ вә зәиф “шитил” оларкән она зәрәр вура билмәјибләр. Ҝүҹлү вә ири “ағаҹ” олдугдан сонра исә һеч бир зәрәрдән сөз ҝедә билмәз.”, - дејә Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едиб.

О, АБШ-ын Ирандакы гурулушун дәјишдирилмәси барәдәки сон бәјанатларына тохунараг дејиб: “Сон 38 ил әрзиндә сизин Ирандакы Ислам гурулушуну дәјишмәк истәмәдијиниз бир вахт олуб? Лакин сиз һәр заман мәғлуб олмусунуз вә ҝәләҹәкдә дә белә олаҹаг.”

Ағ Евин јени рәһбәрлијини “јетишмәмиш” вә “тәҹрүбәсиз” адландыран Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едиб: “Ислам Ингилабы Иранда гәләбә газандығы андан етибарән АБШ рәһбәрлији Иранын Ислам Республикасы гурулушуну девирмәјә ҹәһд едир. Лакин бунун һәсрәтиндә оланлар бу арзуну өзләри илә бирҝә гәбирә апарыблар, бу һәр заман да белә олаҹаг.”

Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али дини лидери билдириб ки, Иранда тәһлүкәсизлик мүгәддәс һәрәм мүдафиәчиләри вә сәрһәдчиләрин сајәсиндә мөвҹуддур.

О, һәрәм шәһидләринин ролуну тәрифләјәркән гејд едиб: “Мүгәддәс һәрәмләри горујан шәһидләр олмаса иди, биз бу ҝүн пак Әһлибејтин (ә) ијрәнҹ вә алчаг дүшмәнләри илә Иранын шәһәрләриндә дөјүшмәли олардыг. Ахы онлар (дүшмән - ред.) Ираг сәрһәди васитәсилә Ирана сохулмаг истәјирдиләр, лакин онларын гаршысы алыныб вә онлар мәһв едилибләр, бу ҝүн Ираг вә Суријада онларын көкү кәсилир.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди