Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи Ислами Тәблиғат үзрә Координасија Шурасынын үзвләрини гәбул етди

Имам Хаменеи Ислами Тәблиғат үзрә Координасија Шурасынын үзвләрини гәбул етди

Дүшмәнләрин јолуну ҝедән инсанлар тәгвадан мәһрумдур. Бунлар Исламијјәт вә дин сијасәтинин јеринә сијасәти бир дин кими мәнимсәјибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһул Сејид Әли Хаменеи декабрын 27-и сәһәр саатларында Ислами Тәблиғат үзрә Координасија Шурасынын үзвләрини гәбул едиб.

Имам Хаменеи Ислами Тәблиғат Координасија Шурасынын үзвләрилә ҝөрүшүндә белә данышыб: “Һәр һансы бир дөјүшдә дүшмәнин нә етмәк истәдијини тәхмин етмәлисиниз. Бу ҝүнләрдә дүшмәнләр өлкәмиздә пессимизми ҝениш бир сәвијјәјә јүксәлтмәк мәгсәдилә мүхтәлиф гара пиарлар һазырлајыр.

Тәәссүф ки, өлкә дахилиндә дә бәзи груплар дүшмәнләрин јолуну ҝедәрәк, халгын мәјус олмасына чалышырлар. Бош иттиһамлары ортаја атыб, дүшмәнин јаланларыны тәкрар едирләр.

Дүшмәнләрин јолуну ҝедән инсанлар тәгвадан мәһрумдур. Бунлар Исламијјәт вә дин сијасәтинин јеринә сијасәти бир дин кими мәнимсәјибләр.

Онлар мүәјјән бир шәхс вә ја сијаси групу писләјәрәк, дүшмәнин етдикләрини тәкрар едирләр. Бәзиләри дә медиа гурумлары вә мүхтәлиф трибуналарда истәдијини данышыр, амма Аллаһ, дин вә әдаләтин һаггыны јеринә јетирмирләр.

Бу адамлар халгы вә ҝәнҹ нәсли мәјус етмәклә дүшмәнләри севиндирмәјә чалышырлар. Хүсусән, кечмишдә вә ја бу ҝүнләрдә рәһбәрлик едәнләр вә онлара верилмиш имканлардан јарарлананлар мүхалифәт ролуну ојнамаға һәвәс ҝөстәрирләр.

Кечмишдә вә инди өлкәдә сәлаһијјәтә малик оланлар бу ҝүндән етибарән бу өлкәнин әлејиһинә чыхыш етмәк һүгугуна малик дејилләр.

Хәталар вә проблемләр тәнгид едилмәлидир, лакин јөнәлдилән тәнгидләри әдаләтли вә конструктив олмалыдыр. Әслиндә тәнгид зәрури вә ваҹибдир, анҹаг бөһтан вә бош иттиһамлар һарамдыр. Һәгигәт будур ки, тәнгидләр иттиһамлар вә дүшмәнләрин ејни сөзләрини тәкрар етмәк фәргли мәсәләдир.

Иран халгы 2009-ҹу илдә “30 декабр Милли Ирадә дастаны” васитәсилә бу ҹүр ојунлара ҝүҹлү бир ҹаваб верди. 2009-ҹу ил декабрын 30-да Иран халгы ҝөстәрдији гәтијјәтлә Ислам ингилабы вә Ислам дәјәрләрини мүдафиә етди. Әлбәттә бу ҝүнләрдә дә дәјәрләри давамлы олараг горумаг мүбаһисә мөвзусудур.

Вашингтон рәһбәрлијинин ИШИД террор тәшкилатына дәстәк вермәсилә бирликдә, Јәмәндә ҝүнаһсыз инсанлары гәтлиам едән Сәудијјә Әрәбистаны илә әмәкдашлыг етмәси вә сионист режими горумасы АБШ режиминин кирли вә хараб тәбиәтини ашкар едир.

Инанырам ки, Иран халгы вә Ислам низамы Аллаһын көмәји илә һәр саһәдә АБШ-ы мәјус едәҹәк.

“Мүгавимәт игтисадијјаты” дүшмәнләрин санксијаларына гаршы едилән конструктив бир тәдбирдир. Буна ҝөрә дә, әлагәдар шәхсләр вә сәлаһијјәтлиләр мүгавимәт игтисадијјаты мәсәләсини өн планда тутмалыдыр”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki