Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: Иран халгы санксијаны уғурсуз гојараг, Америкаја диҝәр бир шилләни вураҹаг

Имам Хаменеи: Иран халгы санксијаны уғурсуз гојараг, Америкаја диҝәр бир шилләни вураҹаг

Имам Хаменеи һәзрәтләри Америка либерал-демократијасынын биабыр олмасына вә онун дүнјада тәнгид олунмасынын рәваҹ тапмасына тохунараг, белә гејд едибләр: "Елә буна ҝөрәдир ки, Америка бөјүк малијјә имканларына, һәмчинин модерн технолоҝија вә атом гүдрәтинә малик олса да Ираг, Сурија, Ливан, Пакистан вә Әфганыстан кими бир чох мәнтәгәләрдә мәғлуб олуб вә Американы диҝәр мәғлубијјәтләр дә ҝөзләјир."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи бу ҝүн сәһәр радәләриндә Теһранын јүз мин нәфәрлик стадионунда бәсиҹиләрлә-көнүллүләрлә кечирилән әзәмәтли топланытыда нитг сөјләјибләрш

Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри билдирибләр ки, америкалылар пуч дүшүнҹәләрлә өз гүдрәтләри вә Иранын дуруму һаггда тамамилә тәрсинә бир тәссәввүр јаратмаг нијјәтиндәдирләр.

Американын Ирана гаршы јүрүтдүјү санксијаларын арадан галдырылмасынын там мүмкүн бир иш олдуғуну вурғулајан һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едибләр: "Өлкәнин милли игтисадијјаты санксијаны уғурсуз гоја биләр вә Аллаһ-Тааланын көмәклији илә санксијалары уғурсуз гојаҹағыг вә санксијанын уғурсуз галмасы Американын мәғлуб олмасы демәкдир вә Америка бу мәғлубијјәтлә Иран халгындан даһа бир шиллә алмалыдыр."

Имам Хаменеи һәзрәтләри Америка либерал-демократијасынын биабыр олмасына вә онун дүнјада тәнгид олунмасынын рәваҹ тапмасына тохунараг, белә гејд едибләр: "Елә буна ҝөрәдир ки, Америка бөјүк малијјә имканларына, һәмчинин модерн технолоҝија вә атом гүдрәтинә малик олса да Ираг, Сурија, Ливан, Пакистан вә Әфганыстан кими бир чох мәнтәгәләрдә мәғлуб олуб вә Американы диҝәр мәғлубијјәтләр дә ҝөзләјир."

Ислам Ингилабынын Али Лидери Америка президентинин хам хүлјаларла јашадығыны билдирәрәк дејиб: "Бүтүн бунлар америкалыларын Ислам Ингилабы, Иран халгы вә бу халгын ингилаби вә иман әһвал-руһијјәсини танымамасындан ирәли ҝәлир. Бу јанлыш анализ америкалыларын өтән гырх илдә јолу итирмәләринә сәбәб олубдур вә Иран халгынын дүшмәнләрини наданлар вә әбләһләрдән гәрар вердијинә ҝөрә, Аллаһ-Таалаја шүкр етмәк лазымдыр."

Даһа сонар һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи һеҝемон залым гүввәләринин һәдәфинин Ислами Иранын гүдрәт елементләринә зәрбә вурмаг олдуғуну билдирәрәк дејибләр: "Милли бирлик, тәһлүкәсизлик вә иҹтимаи сабитлик, Ингилабын принсип вә әсасларына сәдагәт, елми инкишафа доғру ирәлиләјишин давам етмәси, ингилабчы вә ислами мәдәнијјәтин ҝенишләнмәси вә дәринләшмәси, мүдафиә вә ракет инкишафы вә реҝионда иштирак Ислам Республикасынын гүдрәт елементләридир вә дүшмәнләр бу гүдрәт елементләринә зәрбә вурмаг ардынҹадырлар."

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki