Иран Ислам Республикасы

Имам Хаменеи: Бөјүк еһтималла АБШ-ын Blackwater кими груплашмалары ИШИД-ә вәһшилик тәлими вериб

Иран Ислам Ингилабынын Али Дини Лидери бу ҝүн бир груп һәрбчиләрлә ҝөрүшүб.

Имам Хаменеи: Бөјүк еһтималла АБШ-ын Blackwater кими груплашмалары ИШИД-ә вәһшилик тәлими вериб

Имам Хаменеи: "Јәмәнин инфракстуктуру һәр ҝүн АБШ мүттәфигләри вә силаһлары илә бомбаланыр, лакин АБШ дәмир парчалары ҝөстәрәрәк ҝуја Иран истеһсалы олан ракетләрлә Сәудијјәнин бомбаландығыны билдирирләр. Јәмән халгы мүһасирәдә оларкән, онлара ракет неҹә ҝөндәрилир?".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Ингилабынын Али Дини Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи бу ҝүн Ордунун Һава Гүввәләринин забит вә әсҝәрләрини гәбул едиб.

Ҝөрүшү заманы о, Ислам Ингилабындан, о ҹүмләдән АБШ-ын террорчулара дәстәјиндән данышыб.

Чыхышы заманы Ајәтуллаһ Хаменеи "Америкалылар ИШИД террор груплашмасыны јаратмагла јанашы, ара-сыра онлара дәстәк верди. Бөјүк еһтималла Blackwater кими груплашмалар васитәсилә (Ред: АБШ-ын муздлу һәрбчиләринин башга өлкәләрдә пул илә дөјүшән өзәл мүһафизә хидмәти) вәһшилик вә мәрһәмәтсизликләрини ИШИД-ә өјрәтмишдир. АБШ һөкүмәти, бүтүн бу мәрһәмәтсизликләрә бахмајараг бејнәлхалг инсан һаглары, һејванлар вә мәзлумларын һагларыны мүдафиә етдијини иддиа едир. Һәгигәтләр үзә чыхарылараг, АБШ рәзил едилмәлидир.", - дејә билдириб.

Ајәтуллаһ Хаменеи даһа сонра дејиб: "Дүшмәнләр дырнагарасы зијалыларын Ислам Ингилабына гаршы фикир јаратмалары үчүн малијјә дәстәји верирләр. Сибер медиада изләјиҹиләрин сајыны артыра билмәк үчүн клоун, сахта нәзәријјәчиләр вә муздлу јазарлардан истифадә едәрәк әлләриндән ҝәлән һәр шеји едирләр."

Јмәндәки гәтлиама ишарә едән Ајәтуллаһ Хаменеи "Јәмәнин инфракстуктуру һәр ҝүн АБШ мүттәфигләри вә силаһлары илә бомбаланыр, лакин АБШ дәмир парчалары ҝөстәрәрәк ҝуја Иран истеһсалы олан ракетләрлә Сәудијјәнин бомбаландығыны билдирирләр. Јәмән халгы мүһасирәдә оларкән, онлара ракет неҹә ҝөндәрилир?", - дејә әлавә едиб.

Ислам Ингилабы лидери сөзләринин давамында өлкә дахили мәсәләләрдән данышыб: "Әдаләт, сосиал әдаләтин тәмининдә, халг күтләләри арасында мәсафәни арадан галдырмагда аз иш ҝөрүлүб вә ҝеридә галма вар. Бу саһәдә һәјата кечмәли олан тәшәббүсләр лазымынҹа вә лајигинҹә һәјата кечирилмәјиб вә там ҹиддијјәтлә бу саһәјә диггәт јетирмәлијик, билин ки, Аллаһын мәрһәмәти илә бунун ардынҹајыг вә бундан ваз кечмәјәҹәјик вә әлбәттә бунун јолу зүлм вә коррупсија илә мүбаризәдир. "

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki