Иран Ислам Республикасы

Зәриф: АБШ бәшәријјәт әлејһинә ҹинајәтә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб едилмәлидир

Зәриф: АБШ бәшәријјәт әлејһинә ҹинајәтә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб едилмәлидир

Зәриф: Ҹәнаб Помпео! Јәмәнлиләр мәктәблиләри дашыјан автобусу һәдәфә алмаг үчүн милјардларла доллар пул хәрҹләјән "гәссаб" нөкәрләринизә, мүгавимәт ҝөстәрмәдән, онлары мәһв етмәк иҹазәси вермәли идиләр? Һеч утанмырсан?

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири АБШ-ын јенидән Иран халгына гаршы санксијалар тәтбиг етмәсинә реаксија олараг, Твиттер-дә јазыб: АБШ бәшәријјәт әлејһинә ҹинајәтә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдыр.

Мәһәммәд Ҹавад Зәриф ҹүмә ҝүнү Твиттердә пајлашдығы јазыда билдириб: "АБШ дөвләт катиби Мајк Помпео Вашингтонун Иран банкларынын бејнәлхалг малијјә системи илә әлагәсини кәсмәси нәтиҹәсиндә Иран халгынын дәрман вә әрзаг тәминатында јаранан проблемләрә ҝөрә Иран һөкумәтинин мәсулијјәт дашыдығыны дејир. Иран һөкумәти бүтүн мәһдудијјәтләрә бахмајараг, өз халгынын еһтијаҹларыны тәмин едәҹәк. Амма, АБШ бу ҹинајәтә ҝөрә мүһакимә олунмалыдыр."

АБШ-ын Ирана гаршы санксијаларынын икинҹи дөврү нефт сатышы, банк әмәлијјатлары вә тиҹарәт мүбадиләләрини һәдәфә алыб вә 5 нојабрдан гүввәјә миниб. Бу санксијалар бирбаша олараг Иран халгыны һәдәфә алыб.

Зәриф һәмчинин, ҹүмә ахшамы Јәмәнин виран едилмәсинә ҝөрә Ираны ҝүнаһландыран вә Әрәбистанын Јәмәнә милјардларла доллар јардым етдијини иддиа едән АБШ дөвләт катиби Мајк Помпеонун сөзләринә ҹаваб олараг дејиб: Ҹәнаб Помпео! Јәмәнлиләр мәктәблиләри дашыјан автобусу һәдәфә алмаг үчүн милјардларла доллар пул хәрҹләјән "гәссаб" нөкәрләринизә, мүгавимәт ҝөстәрмәдән, онлары мәһв етмәк иҹазәси вермәли идиләр? Һеч утанмырсан?

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki