Иран Ислам Республикасы

Ајәтуллаһ Амили Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын фәхри үзвлүјүнү гәбул етди

Ајәтуллаһ Амили Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын фәхри үзвлүјүнү гәбул етди

Ајәтуллаһ Амили: Гарабағ проблемини өз проблемимиз һесаб едирик вә бу мәсәләдән нараһатыг. Бу мәнтәгәнин тез бир заманда азад едилмәси үчүн дуа едирик. Вә Иран ҝәҹнләри өз Рәһбәрләринин фәтвасы илә Гарабағын азад едилмәсиндә иштирака һазырдырлар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амилинин Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын үзвләри вә Хоҹалы фаҹиәсинә һәср олунмуш "Ислам Барыш Маһнысы" конфрансынын иштиракчылары илә ҝөрүшүндә Гарабағын ишғалдан азад едилмәси үчүн јени һәлл јоллары ирәли сүрүлүб вә Әрдәбилин имам ҹүмәси Гарабағын азад едилмәси үзрә сәјләри дәстәкләмәјә вә бу просесә јардым етмәјә һазыр олдуғуну билдириб.

Бу ҝөрүшдә Вәли-Фәгиһин Әрдәбил вилајәти үзрә нүмајәндәси вә Әрдәбилин имам ҹүмәси олан Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын бу тәшкилата рәсмән үзв олмасы истәјинә ҹаваб олараг,  Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын фәхри үзвү олмасы илә разылашыб.

Ајәтуллаһ Амили бу ҝөрүшдә дејиб: Гарабағ проблемини өз проблемимиз һесаб едирик вә бу мәсәләдән нараһатыг. Бу мәнтәгәнин тез бир заманда азад едилмәси үчүн дуа едирик. Вә Иран ҝәҹнләри өз Рәһбәрләринин фәтвасы илә Гарабағын азад едилмәсиндә иштирака һазырдырлар.

О һәмчинин дејиб: Америка вә Русија Гарабағда мараглара маликдирләр. Бу мәнтәгәнин ишғалындан чохлу фајдалар әлдә едирләр. Буна ҝөрә дә ишғалчы өлкәни дәстәкләјирләр. Гарабағын азад едилмәсинин јеҝанә јолу Азәрбајҹан халгынын сәһнәјә дахил олмасыдыр.

Әрдәбилин имам ҹүмәси даһа сонра дејиб: Иран өтән илләр әрзиндә Гарабағын азад едилмәси јолунда чохлу сәјләр ҝөстәриб вә даим Азәрбајҹан халгынын кәнарында олуб. Амма, мүнагишәнин баш вердији илк илләрдә, о вахтын рәсмиләри тәрәфиндән атылан дүшүнүлмәмиш аддымлар проблемләрин даһа да артмасына сәбәб олуб.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki