Јахын Шәрг Хәбәрләри

ИШИД-ин Самирә адлы азәрбаҹанлы үзвү Ираг мәһкәмәсиндә ифадә вериб

ИШИД-ин Самирә адлы азәрбаҹанлы үзвү Ираг мәһкәмәсиндә ифадә вериб

Суријада вә Ирагда мәғлубијјәтә уғрајан ИШИД террор тәшкилатынын һәбс олунан Самирә адлы азәрбајҹанлы үзвү Бағдадда јерләшән Мәркәзи Ҹәза Мәһкәмәсиндә ифадә едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада вә Ирагда мәғлубијјәтә уғрајан ИШИД террор тәшкилатынын һәбс олунан Самирә адлы азәрбајҹанлы үзвү Бағдадда јерләшән Мәркәзи Ҹәза Мәһкәмәсиндә ифадә едиб.

Һәјат јолдашынын түркијәли олдуғуну сөјләјән Самирә онун тәкиди илә 2015-ҹи илдә Түркијәдән Суријаја јолда дүшдүкләрини ачыглајыб. Самирә онунла 1 ил Суријада јашадыгдан сонра, Ирага көчдүкләрини вә бурада да 1 ил јашадыгларыны сөјләјиб.

О, даһа сонра ИШИД үзвү олан һәјат јолдашындан ајрылдығыны билдириб. 2 јашлы гызы Сафијә илә бирликдә Ираг һәбсханасында галан Самирә һаким Суһејл Абдуллаһын әринин һазырда һарада олмасы илә бағлы суалына, "Онун һаггында мәлуматым јохдур. 2017-ҹи илдәки Мосул дөјүшләриндән сонра онунла әлагәм итди", - дејә ҹаваб вериб.

Самирә индијәдәк һеч бир ҹинајәт төрәтмәдијини вә ҝүнаһсыз олдуғуну сөзләринә әлавә едиб.

Һаким Суһејл Абдуллаһ "Ал-Монитор" гәзетинә вердији ачыгламада Самирәнин мүгәддәратыны мүсбәт јөндә дәјишдирәҹәк һәр һансы һал шаһидинин олмадығыны билдириб.

О әлавә едиб ки, һазырда Ираг һәбсханаларында чох сајда ИШИД-лә әлагәли гадынлар вардыр ки, онлар арасында русијалы, франсалы, түркијәли вә диҝәр өлкәләрин вәтәндашлары олан шәхсләр мөвҹуддур. Һаким мәһкәмә просесләриндә һәр заман тәрҹүмәчи тапылмадығы үчүн онларын бош јерә ҝөзләдикләрини ачыглајыб.

Гејд едәк ки, Ирагда 2005-ҹи илдә гәбил едилмиш террорла мүбаризә ганунуна ҝөрә, террор фәалијјәти илә мәшғул олан вәтәндашлар ја 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилирләр, ја да онлара өлүм ҹәзасы верилир. Әҝәр террорда иттиһам едилмиш шәхс хариҹи өлкә вәтәндашы оларса, мүттәһимә 20 ил һәбс ҹәзасы верилир вә ја өлүм һөкмү охунур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki