Имамәт Сәмасынын Инунҹу Парлаг Улдузу

Зилһиҹҹәнин 15-и Имам Һадинин (ә) мүбарәк доғум ҝүнүдүр

Зилһиҹҹәнин 15-и Имам Һадинин (ә) мүбарәк доғум ҝүнүдүр

Бир ҝүн Рум падшаһы Аббаси хәлифәләриндән биринә белә бир мәктуб јазды: «Инҹилдә охудуғумуза ҝөрә сәмави бир сурә вардыр ки, һәр кәс ону охујуб әмәл етсә, Аллаһ ону ҹәһәннәмә атмајаҹагдыр. Бизә һәмин сурәнин һансы сурә олдуғуну јазын. Чүнки биз ону Инҹилдә тапа билмәдик»...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Әһли-бејт (ә) давамчыларынын онунҹу Имамы - Имам Әлијјән-Нәгинин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр. Имам Әлијјән-Нәги (ә) һиҹрәтин ики јүз он икинҹи или зил-һиҹҹә ајынын он бешиндә Мәдинә јахынлығындакы Сәрја адлы бир јердә анадан олмушдур. Атасы Имам Ҹавад (ә), анасы исә һөрмәтли Сәманә ханым олмушдур. Онунҹу Имамын ән мәшһур ләгәбләри Нәги вә Һади олмушдур. О Һәзрәтә “үчүнҹү Әбүлһәсән” дә дејирдиләр.

Имам Һади (ә) 220-ҹи һиҹри илиндә атасынын шәһадәтиндән сонра имамлыг мәгамына чатды. О, һәлә ушаг олмасына бахмајараг, бүтүн шиәләрин диггәтини өзүнә ҹәлб етмишди. Белә ки, Аббаси хәлифәләри ондан чох чәкинир вә ону мүхтәлиф јерләрә сүрҝүнә ҝөндәрирдиләр. О Һәзрәтин (ә) Имамәт мүддәти отуз үч ил, үмуми өмрү исә гырх бир ил вә бир нечә ај олмуш вә һиҹрәтин ики јүз әлли дөрдүнҹү илиндә Самирра шәһәриндә шәһадәтә говушмушдур.

 

Чәтин дөвр

Имамларын өз мүбаризәләринә, еләҹә дә зүлмкар һөкмдарлара гаршы мүхалифәтләринә давам етмәләри Ислам вә шиәлик тарихинин ән парлаг сәһифәләриндән сајылыр. Онларын зүлмү илә барышмамалары вә јохсулларын тәрәфини сахламалары зүлмкарлары гәзәбләндирирди.Һәзрәт Һади (ә) һәјаты боју једди Аббаси хәлифәсини ҝөрмүшдү. Лакин о Һәзрәтин јашадығы ән ағыр дөвр Мүтәвәккилин хәлифә олдуғу дөврдүр. Чүнки Мүтәвәккил чиркин, имансыз вә шөһрәтпәрәст бир адам иди. Заһирдә өзүнү диндар ҝөстәрсә дә, бу ојун јалныз сијаси һәдәфләрини һәјата кечирмәкдән өтрү иди. Мүтәвәккил һиҹрәтин ики јүз отуз алтынҹы илиндә әмр верди ки, шәһидләр ағасы Имам Һүсејнин (ә) мәгбәрәси вә онун әтрафында олан биналар (тикилиләр) сөкүләрәк, әкин саһәсинә чеврилсин. Ејни заманда о Һәзрәтин зијарәтинин гаршысыны алмаг мәгсәдилә јахынлыгда ҝөзәтчиләр сахланылсын.

Имам Һүсејнин (ә) гәбрини һеч бир мүсәлман сөкмәјә һазыр олмадығы үчүн бу иши әсли јәһуди олан Дизәҹ адлы бир шәхс јеринә јетирир. Мүтәвәккил Имам Һүсејнин (ә) гәбринин зијарәт едилмәсини гадаған едәрәк билдирир ки, әҝәр бир нәфәр ора зијарәтә ҝедәрсә, мүтләг ҹәзаландырылаҹаг. О горхурду ки, Имам Һүсејнин (ә) мәгбәрәси һөкумәт әлејһинә бир гәрарҝаһа чеврилиб, о Һәзрәтин шәһадәти хилафәтин зүлмләринә гаршы јөнәлдилмиш гијамлара илһам бағышласын. Анҹаг о Һәзрәтин шиә вә достлары, ону севәнләр бир ан олсун белә, о мүгәддәс гәбрин зијарәтиндән галмыр вә мин бир мүсибәтә, әзаб-әзијјәтә гатлашараг, јенә ораны зијарәт етмәјә ҝедирдиләр. Мүтәвәккилин өлүмүндән сонра Әһли-бејт (ә) јолунун давамчылары әл-әлә вериб Имам Һүсејнин (ә) мәгбәрәсини јенидән бәрпа етдиләр.

Имам Һүсејнин (ә) мәгбәрәсинин сөкүлмәси мүсәлманлары бәрк гәзәбләндирди. Бағдад әһалиси бүтүн күчәләрә, диварлара, мәсҹидләрә Мүтәвәккилин әлејһинә шүарлар јазмаға, мүбариз шаирләр исә онун әлејһинә шеирләр јазараг ону тәнгид етмәјә башлајырлар.

 

Имам Һади (ә) кәрамәти

Бир ҝүн јалтаг адамлардан бири Мүтәвәккилә белә деди: «Сиз нә үчүн мәмурларыныза Имам Һадијә (ә) һөрмәт етмәләрини вә о ичәри ҝирәндә пәрдәләри галдырмалары вә гапылары ачмаларыны әмр едирсиниз? Бу ишләр сизин шәрәфинизи алчалдыр. Гој Имам (ә) да башга адамлар кими ҝәлиб ҝетсин ки, халгын ҝөзүндә нүфуздан дүшсүн. Мүтәвәккил онун истәјини гәбул едиб, мәмурларына әмр етди ки, Имам (ә) ҝәләндә пәрдәләри галдырмајыб, гапылары ачмасынлар.

Бир ҝүн мәмурлардан бириси гача-гача Мүтәвәккилин јанына ҝәлиб деди: «Имам (ә) ҝәлир, лакин һәр гапыја чатанда гапылар өз-өзүнә ачылыр вә пәрдәләр галхырлар. Бу вәзијјәт артыг һамынын диггәтини ҹәлб едиб, әҝәр белә давам етсә, Имамын (ә) дәјәри вә үстүнлүјү һамыја бәлли олаҹаг, нәтиҹәдә исә сәнин һөкумәтин тәһлүкәјә дүшәҹәк».

Мүтәвәккил дәрһал мәмурларына әмр етди ки, Имамла (ә) әввәлләр олдуғу кими давранараг, о Һәзрәтә даһа артыг һөрмәт етсинләр.

 

Һагг јолунда шәһадәт

Бир ҝүн Мүтәвәккил ушагларынын мүәллими олан ибн Сиккитдән «Мәним ушагларымы чох севирсән, јохса Пејғәмбәрин ики оғлу Һәсән вә Һүсејни?» - дејә сорушду.

О, дәрһал вә ҹәсарәтлә белә ҹаваб верди: «Һәзрәт Әлинин (ә) гулу олан Гәнбәри дә сәндән вә сәнин ушагларындан даһа артыг севирәм!»

Бу заман Мүтәвәккил јериндә говрулараг илан кими дәрһал әмр етди ки, бу бөјүк шәхсијјәтин дилини бохазындан чыхарсынлар вә беләликлә ону 58 јашында икән шәһид етдиләр.

 

Имамынелмимәгамы

Һәзрәт Һадинин (ә) елми нүбүввәт мәктәбиндән гајнагландығы үчүн елм нуру мүбарәк үрәјинә сачылараг, ону јарадылыш сирриндән хәбәрдар едирди. Бир ҝүн Рум падшаһы Аббаси хәлифәләриндән биринә белә бир мәктуб јазды: «Инҹилдә охудуғумуза ҝөрә сәмави бир сурә вардыр ки, һәр кәс ону охујуб әмәл етсә, Аллаһ ону ҹәһәннәмә атмајаҹагдыр. Бизә һәмин сурәнин һансы сурә олдуғуну јазын. Чүнки биз ону Инҹилдә тапа билмәдик».

Аббаси хәлифәси бүтүн алимләри топлајараг, бу барәдә онлардан сорушду, лакин һеч бири ҹаваб верә билмәди. Хәлифә Имам Һадини (ә) дә дәвәт едәрәк, һәмин мәсәләни онданда да сорушду. Имам (ә) белә бујурду: «О, һәр бир мүсәлманын ҝеҹә-ҝүндүз нечә дәфә намаз үстә охудуғу “Һәмд” сурәсидир». Һәзрәт (ә) даһа сонра бир сыра әлавә изаһат да верәрәк, бүтүн алимләри һејрәтдә гојду. Имамын (ә) вердији ҹавабы Рум падшаһына ҝөндәрдиләр. О да мәктубу охујараг севинди вә мүсәлманлығы гәбул етди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди