Бәһрејн Хәбәрләри

Бәһрејн үләмалары Шејх Иса Гасимә дәстәк мәгсәди илә халгы күтләви етиразлара дәвәт етдиләр – Бәјанат!

Бәһрејн үләмалары Шејх Иса Гасимә дәстәк мәгсәди илә халгы күтләви етиразлара дәвәт етдиләр – Бәјанат!

Биз һамылыгла зүлм вә ситәмләр гаршысында, һүгугларымыза олунан тәҹавүзләрә ҹаваб олараг ајаға галхыб динимизи, вәтәнимизи, иззәт вә кәрамәтимизи горујараг тарихдә јени бир парлаг сәһифә ачмалыјыг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн үләмалары бәјанат верәрәк бүтүн Бәһрејн халгыны 9 мартдан 14 марта кими ҝенишмигјаслы тәзаһүратлар кечирмәјә дәвәт етмиш вә Шејх Иса Гасимә дәстәк олмагларыны истәмишләр.

Бәјанатын мәтни беләдир:

Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

(Де: Мәним сизә бирҹә нәсиһәтим вар; Аллаһ үчүн ики-ики, бир-бир гијам един, сонра да бир дүшүнүн.) Сәба сүрәси, Ајә 46.

Бу кәлам “Аллаһ үчүн ики-ики, бир-бир гијам един” Аллаһ кәламыдыр. Бу ајә гәләбә рәмзидир. Јенилмәз Аллаһ буну Пејғәмбәрләринин, Өвлијаларынын вә Салеһ бәндәләринин дили илә бизә чатдырыб.

Билин ки, өлкә вә инсанлары Аллаһ үчүн Гијам етмәдән вә Аллаһ јолунда Шәһидләр вермәдән ислаһ етмәк мүмкүн дејилдир.

Еј Һагг, Әдаләт, Иззәт, Кәрамәт, Дин вә Вәтән ҹарчысы! Еј иззәтли халгымызын өвладлары! Бу ҝүн сизин ҝүнүздүр. Истәкләрининзин һәјата кечмәси үчүн бөјүк бир фүрсәт әлинизә дүшүбдүр. Елә исә Аллаһ јолунда гијам един ки, Илаһи рәһмәт сизә дә шамил олсун.

Биз, мөмин, Аллаһ Тәбарәку Тәалаја тәвәккүл едән, Аллаһын вердији бүтүн вәдләринин һәгигәт олдуғуна инанан вә иман ҝәтирән халгымызы дәвәт едирик ки, 9 март тарихиндән етибарән 14 март тарихинә кими јәни Милли вә Дини һүвијјәтимиз олан Шејх Иса Гасимин мәһкәмәдә мүһакимә олунаҹаг ҝүнләрини күтләви аксијалар вә тәзаһүратлар кечиртмәклә, “Евләримизә Гајытмарыг!” – “Биз Өләрик Дөнмәрик!” шүарларыны вермәклә тарихи бир һадисәјә чевирәсиниз. 

Биз һамылыгла зүлм вә ситәмләр гаршысында, һүгугларымыза олунан тәҹавүзләрә ҹаваб олараг ајаға галхыб динимизи, вәтәнимизи, иззәт вә кәрамәтимизи горујараг тарихдә јени бир парлаг сәһифә ачмалыјыг.

(Ким евиндән чыхыб Аллаһа вә онун Пејғәмбәринә тәрәф һиҹрәт етсә, сонра исә (мәнзил башына чатмадан) өлүм ону һагласа, һәмин шәхсин мүкафатыны Аллаһ Өзү верәр! Аллаһ Бағышлајандыр, Рәһм едәндир!) Ниса сүрәси, Ајә 100.Бәһрејн Үләмалары
Һиҹри Гәмәри тарихилә Ҹәмадиул Ахәр ајынын 9-у, 1438-ҹи ил.
Милади тарихи илә 8 март, 2017-ҹи ил.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki