Бөјүк “Туран” вә Азәрбајҹана Дәјән Зәрбәләр

Түркләрин Азәрбајҹана гаршы дүшмәнчилији әбәдидир, Ататүркүн Ленинә Азәрбајҹанла бағлы мәктубу үзә чыхды

Түркләрин Азәрбајҹана гаршы дүшмәнчилији әбәдидир, Ататүркүн Ленинә Азәрбајҹанла бағлы мәктубу үзә чыхды

Мәктубда јазылмыш тәклифнамәнин 2-ҹи маддәсиндә дејилир ки, “Болшевик гүввәләри инҝилис һәрби гүввәләрини чыхартмаг үзрә онлар әлејһинә һәрәката башламасыны тәмин едәрсә, Түркијә һөкумәти дә империалист ермәни һөкумәти үзәринә һәрби һәрәкат иҹрасыны вә Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр зүмрәсинә дахил етмәји таһүд едәр.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијәнин “ТВ НЕТ” телеканалында түрк арашдырмачы вә јазар Мустафа Армаған мараглы бир факты ачыглајыб. Белә ки, бу факт заманында Ататүрк тәрәфиндән Ленинә јазылмыш мәктубда өз әксини тапыб.

Ататүрк имзалы Ленинә јазылан бир мәктубун 1964-ҹү илә гәдәр бир чох китабларда ҝизли сахландығы вә ја һәмин маддәдә јазыланларын ҝөстәрилмәјәрәк верилдији билдирилиб.

Һәмин мәктуб Түркијә Бөјүк Милләт Мәҹлисинин Москва совет һөкумәтинә “биринҹи тәклифнамәси” ады илә таныныр.

Мәктубда јазылмыш тәклифнамәнин 2-ҹи маддәсиндә дејилир ки, “Болшевик гүввәләри инҝилис һәрби гүввәләрини чыхартмаг үзрә онлар әлејһинә һәрәката башламасыны тәмин едәрсә, Түркијә һөкумәти дә империалист ермәни һөкумәти үзәринә һәрби һәрәкат иҹрасыны вә Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр зүмрәсинә дахил етмәји таһүд едәр.”

Тарихчи мәктубун сонракы сәһифәләрини охујараг бу ҹүмләни гејд едиб: “5 милјон рубл гаршылығында Түркијә өз әли илә Азәрбајҹаны Советләрә сатыб.”

Гејд едәк ки, Мустафа Армағанын ачыгладығы факт доғрудур вә һәмин сәнәд Түрк Ингилаб Тарихи Институту Архиви 132/19543, сајфа 13-дә јер алмагдадыр. Бундан башга Ататүрк Араштырма Меркези Башканлығы, Ататүрк’үн Тамим, Телҝраф ве Бејаннамелери, Түрк Тариһ Куруму Басымеви, Анкара 1991, сајфа 318. мәнбәсиндә дә бу телеграф мөвҹуддур.

Һәмин телеграфын оржинал мәтни будур:

“ЛЕНИН'Е МЕКТУБУ

1- Емперјалист Һүкүметлер алејһине 26 Нисан 1920 һарекаты ве бунларын таһаккүм ве есарети һаккында булунан мазлум инсанларын куртулмасы амаҹыны ҝүден Болшевик Русларла ишбирлиғи ве һарекаты кабул едијоруз.

2- Болшевик кувветлери Ҝүрҹистан үзерине аскери һарекат јапар вејаһут такип едеҹеғи сијасет ве ҝөстереҹеғи тесир ве нүфусла Ҝүрҹистан'ын да Болшевик иттифакына даһил олмасыны ве ичлериндеки Инҝилиз кувветлерини чыкармак үзере, бунлар алејһине һареката башламасыны темин едерсе Түркије Һүкүмети де емперјалист Ермени Һүкүмети үзерине аскери һарекат иҹрасыны ве Азербајҹан Һүкүметини де Болшевик девлетлер зүмресине итһал етмеји тааһһүт ејлер. (Јәни, Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр групуна дахил етмәјә сөз верирәм).

3- Еввела, милли топракларымызы ишҝал алтында булундуран емперјалист кувветлери тарт ве илериде емперјализм алејһине вуку булаҹак мүштерек мүҹаделемиз ичин даһили кувветлеримизи орҝанизе еттирмек үзере шимдилик илк таксит оларак беш милјон алтынын ве карарлаштырылаҹак миктарда ҹепһане весаире һарп весаити ве сыһһије малземесинин ве јалныз доғуда һарекат иҹра едеҹек кувветлер ичин ерзакын Рус Совјет Ҹумһуријетинҹе темини риҹа олунур.

Јүксек һүрметлеримин ве самими дујҝуларымын кабулүнү риҹа ејлерим.

 Т.Б.М.М. Реиси Мустафа Кемал”

Гејд етмәлијик ки, Мустафа Камал Ататүрк тәкҹә Әнвәр вә Нуру Пашаларын дәстәји илә гурулан ҹүмһуријјәтин јыхылмасы илә кифајәтләнмәди. Мустафа Камал Паша вәфат едәнә гәдәр Азәрбајҹан Демократик Ҹүмһуријјәтинин гуруҹулары, хүсусилә Мәммәд Әмин Рәсулзадә Түркијәдә “арзуолунмаз шәхс” елан олунмушдулар.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki