Азәрбајҹан Хәбәрләри

Сабиг “МТН”-чи һеч бир дәлил олмадан ишадамыны СЕПАҺ ҝенералы илә әмәкдашлыгда тәгсирләндирир - Мәһкәмә

Зәрәрчәкән В. Әзизов дејиб ки, МТН-дә тәзјигләрә мәруз галыб, бир әмәкдаш силаһы она тушлајыб.

Сабиг “МТН”-чи һеч бир дәлил олмадан ишадамыны СЕПАҺ ҝенералы илә әмәкдашлыгда тәгсирләндирир - Мәһкәмә

Зәрәрчәкмиш Видади Әзизов билдириб ки, ҝүнүн сонуна кими МТН-дә сахланылыб, сонра изаһаты алынмадан сәрбәст бурахылыб. Сәрбәст бурахылмасы үчүн 300 мин долларыны алыблар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн Бакы Һәрби Мәһкәмәсиндә саһибкарлыг фәалијјәти илә мәшғул олан Видади Әзизовдан һәдә-горху јолу илә күлли мигдарда пул алан ләғв едилмиш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлији Баш Әкс-Кәшфијјат Идарәсинин сабиг шөбә рәиси, полковник Мирәзиз Әсҝәровун ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси кечирилиб.

Һаким Елбәј Аллаһвердијевин сәдрлик етдији просесдә зәрәрчәкмиш Видади Әзизов ифадә вериб. О билдириб ки, тәгсирләндирилән шәхси әввәлләр танымајыб.

Истинтага вердији ифадәсини тәсдигләјән зәрәрчәкмиш билдириб ки, Русија илә Иран арасында ҝүбрә алвери илә мәшғул оланларла ишләјиб. Онун сөзләринә ҝөрә, 2012-ҹи илдә Дубајдан "Заминбанк"а пул ҝөндәрибләр: "Мән һәмин пулу ҝөтүрмәк үчүн банкын Нәриманов филиалына јолландым. Машында сүрүҹүм вә һәјат јолдашым да варды. Нәриман адлы танышым банкдан ҝөтүрдүјү 1 милјон манаты мәнә верди, она 300 мин манат гајтардым. Һәмин вахт Нәриманын достундан ев алмышдым. Пулу она чатдыраҹагды. Галан пулу машынын багажына гојдум. Бу заман Нәриман мәни чағырды. Она тәрәф ҝедәндә бизи әһатәјә алараг тутдулар вә МТН-ә апардылар. Мәни тәгсирләндирилән шәхсләрин отағына салдылар. Орада Рәшад адлы шәхс билдирди ки, бура мәним үчүн ахырынҹы јердир. Она етираз етдим, билдирдим ки, бура дөвләтин бинасыдыр. Мәни вәтәнә хәјанәтдә, Ирана ҹасуслугда иттиһам етдиләр".

Зәрәрчәкмиш гејд едиб ки, сонра сабиг МТН-чи М. Әсҝәровла араларында азадлыға чыхмаг үчүн пул вермәси барәдә сөһбәт олуб: “Она бунун үчүн 100 мин манат верәҹәјими дедим. Һансы пулдан верәҹәјими сорушдугда ҹаваб вердим ки, онларын әлиндә олан пулдан. Онда Мирәзиз Әсҝәров бу пулун мәнә мәхсус олмадығыны билдирди. Мәни диндирәнләрин арасында ән мәдәниси Мирәзиз Әсҝәров иди. Галанлары елә һәрәкәт едирдиләр ки, санки л МТН-дә јох, базардасан".

Зәрәрчәкмиш билдириб ки, ҝүнүн сонуна кими МТН-дә сахланылыб, сонра изаһаты алынмадан сәрбәст бурахылыб. Сәрбәст бурахылмасы үчүн 300 мин долларыны алыблар.

Даһа сонра сабиг МТН-чи Мирәзиз Әсҝәровун ондан 100 мин доллар тәләб етдијини, 40 мин доллара разылашдығыны билдириб. О, 4 ај МТН әмәкдашларынын тәгибинә мәруз галдығыны гејд едиб: "Мәнә Ирандакы ширкәтин рәһбәри Ҹәмшидјанла бағлы суаллар вердиләр, онун СЕПАҺ-ын ҝенералы олдуғуну дедиләр. Ону иш адамы кими таныдығымы, Иранда бир чох нүфузлу ширкәт рәһбәрләри илә ҝөрүшдүјүмү, онлардан да биринин Ҹәмшидјан олдуғуну дедим".

В. Әзизов дејиб ки, МТН-дә тәзјигләрә мәруз галыб, бир әмәкдаш силаһы она тушлајыб.

Сабиг МТН-чи Мирәзиз Әсҝәров зәрәрчәкмишин дедикләрини өзүнә гаршы тәһгир кими гијмәтләндирәрәк, она етираз едиб.

Зәрәрчәкән ону да билдириб ки, МТН-дә ону Иранын хүсуси хидмәт органлары тәрәфиндән тәлиматландырылмагда, "Еуровисион" әрәфәсиндә Бакыда партлајышлар планлашдырмагда иттиһам едибләр.

Сабиг МТН-чи Мирәзиз Әсҝәров исә дејиб ки, зәрәрчәкмиш шәхс јалан данышыр: "Видади Әзизов әтрафында апардығымыз арашдырмаларла кифајәт гәдәр сүбутлар топламышдыг. Бурада дејир ки, Ҹәмшидјан иранлы бизнесмендир. Һеч кимә сирр дејил ки, Ҹәмшидјан СЕПАҺ-ын ҝенералы олуб. Зәрәрчәкмиш бурада дејир ки, һәмин ширкәтләрлә бизнес фәалијјәтинә даир сәнәдләр ҝөстәрә билмир. Бунун да сәбәби һәмин вахт Иранын бејнәлхалг санксијалар алтында олмасыдыр. Бу ширкәтләр ганунсуз фәалијјәт ҝөстәрир, чиркли пулларын јујулмасыјла мәшғул олурду”.

Мәһкәмә мајын 12-дә давам едәҹәк.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki