Арашдырма

Политолог: “Сәудијјә 110 милјардлыг силаһ алса да, ҝүҹ јенә Иран тәрәфдәдир”

Рөвшән Новрузоғлу: “Трамп Сәудијјә Әрәбистанына “хәраҹ” алмаг үчүн сәфәр етди”.

Политолог: “Сәудијјә 110 милјардлыг силаһ алса да, ҝүҹ јенә Иран тәрәфдәдир”

Политолог Рөвшән Новрузоғлу: “Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын зәиф сијасәтинин нәтиҹәсидир ки, АБШ вә Сәудијјә бу ҹүр аддымлар атыр...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президенти Доналд Трампын Сәудијјә Әрәбистанына сәфәри дүнјанын, хүсусилә дә Ислам өлкәләринин диггәт мәркәзиндә олду. Сәфәрин артыг баша чатмасына бахмајараг, дүнја АБШ вә Сәудијјә арасында бағланан 110 милјард долларлыг силаһ вә һәрби техника сатышы мүгавиләсиндән данышыр. Империалист гүввәләр бу сөвдәләшмәјә тиҹари дон ҝејиндирмәјә чалышсалар да, бир сыра мүсәлман өлкәләри алынан силаһларын нөвбәти гәтлләрә јол ачаҹағы гәнаәтиндәдирләр. Үстәлик сәфәр чәрчивәсиндә Трампын Сәудијјә кралы илә бирҝә Ирана гаршы Әрәб “НАТО”-су јаратмасы дүнјанын мәнзәрәсинин һеч дә јахшыја доғру дәјишмәјәҹәји тәәссүраты јарадыр.   

Бир сыра јерли вә хариҹи политологлар да, АБШ-Сәудијјә тәрәфдашлығынын дүнјаја һеч бир мүсбәт төһфә вермәјәҹәји һагда прогнозлар сәсләндирирләр.
Мөвзуну “Исламинсеси”нә шәрһ едән политолог Рөвшән Новрузоғлу дејир ки, Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын зәиф сијасәтинин нәтиҹәсидир ки, АБШ вә Сәудијјә бу ҹүр аддымлар атыр: “ Трамп, АБШ-да фәалијјәт ҝөстәрән 20-јә јахын Сәудијјә тәшкилатыны бағламаг истәјирди. Буна сәбәб АБШ-ын Федерал Тәһлүкәсизлик Хидмәтинин һәмин тәшкилатлары террорчу тәшкилатлар кими танымасы ҝөстәрилирди. Бүтүн бу мәсәләләрдән сонра Трамп Сәудијјә Әрәбистанына “хәраҹ” алмаг үчүн сәфәр етди.  Лакин диҝәр бир тәһлүкәли мәгам ондан ибарәтдир ки, АБШ ҝөзләнилмәдән Бәһрејн вә Јәмәнә дахил ола биләр. Чүнки һәр ики дөвләт ингилаби әһвал –руһијјә илә сечилән, азадлыг мүбаризәси апаран вә Сәудијјә режими үчүн тәһлүкә јарадан өлкәләрдир”.  

Рөвшән Новрузоғлунун сөзләринә ҝөрә, Ирана гаршы јарадылан јени коалисија вә Ислам Республикасына јөнәлик сахта иттиһамлар Сәудијјәнин јени һијләсидир. Амма бу һијлә ишғалчы режимә баһа баша ҝәлә биләр. Белә ки, Иран халгы Сәудијјә сәфирлијини бирдәфәлик өлкәдән гова вә мүнасибәтләрә сон гоја биләр. Чүнки ҝүҹ һәм Фарс көрфәзиндә, һәм дә диҝәр ҹәбһәләрдә Иран тәрәфдәдир.  Үстәлик Сәудијјә Әрәбистаны һеч вахт өзүнү дөјүшләрдә галиб ҝөстәрә билмәјиб. Чүнки ордунун әсас континҝенти муздлу гүввәләрдән тәшкил олунуб вә онларда дөјүш әһвал-руһијјәси демәк олар ки јохдур. Һәмчинин Иран-Русија –Чин үчлүјү гаршысында Сәудијјә вә АБШ өз ҝүҹүнү итириб вә горхмаға, нараһат олмаға башлајыб. Бүтүн баш верәнләр ону ҝөстәрир ки, Трамп вә Сәудијјә режими бу мүгавиләләри имзаламагла галиб олдугларыны дүшүнсәләр дә, сонда мәғлуб олдугларыны етираф етмәли олаҹаглар”.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki