Охујун, бахын вә раһат јатын

ИРАН- ИСРАИЛ ӘЛАГӘЛӘРИ - АРАШДЫРМА

Бәлкә торпағыны горуја биләҹәк сәнә јардым едән гоншу дөвләтләрин ордусуну Азәрбајҹандан чыхармаг, Иранын јардымыны гәбул еләмәмәјин нәтиҹәси јахшыдыр? Нәтиҹәсини ҝөрдүк. Ики әлли Гарабағы ермәниләрә тәһвил вердиләр. Һәлә Елчибәј ағылда оланлар онун бу әмәлләрини вәтәнпәрвәрлик нүмунәси кими дәјәрләндириб өз ҹылыз ағыллары илә Иранда нөгсан ахтармаға чалышырлар.


Сон вахтлар сосиал шәбәкәдә Туранчы вә зиддошлар јенә көһнә күллүкләри ешәләјиб мовзу атыблар орталыға ки, Иран Ираг мүжарибәси заманы Иран сионист Исраил режими илә һәрби әмәкдашлыг едиб силаһ алыб. Бу әгидәјә ҝөрә зиддир.

Неҹә олур ки Иран Ислам Республикасы Ислам дүшмәнләриндән силаһ алыр? «Ахы бу Ислам өлкәсидир» дејирләр... Белләликыә дә Ираны икиүзлү бир дөвләт кими тәгдим етмәк истәјирләр.

Иран-Ираг мүһарибәси заманы Иран Исраилдән вә АБШ-дан силаһ алыбмы?

Садәлөһв инсанларын гаршсында бу јарымчыг суалл вә фактлары ортаја гојанда мәлуматсыз, дүшүнҹәсиз инсанлар инаныр. Бәзиләри исә дәринә ҝедиб бу һадисәләрин сәбәбини дә өјрәнмәк истәмирләр.

Бәли, Иран АБШ-дан силаһ алыб вә мәһз АБШ Исраили васитәчи кими сечиб. Бу иш Исламла неҹә узлаша биләр? Биләр вә ҹавабыны да охујун.

Иран Силаһлы Гүввәләри Шаһын вахтында демәк оларки тамамән АБШ, Британија, Алманија силаһлары илә тәҹһиз олунмушдур. Даһа доғрусу ордунун чох һиссәси. Тәјјарәләр, танклар, артиллерија васитәләри, танк әлејһинә гурғулар вә с. Шаһ ахыр-ахырда Совет иттифагынданда силаһ алырды. Дүздүр бу силаһларын чохусу Ирагла мүһарибә башлајанда тозланмыш вәзијјәтдә амбарларда дурурду. Бунлардан доғру дүзҝүн истифадә етмәји һәлә өјрәтмәмишдиләр. Өјрәдиләнләр дә әсасән АБШ вә Британија истеһсалы олан силаһлары истифадә едирди. Мүһарибә башлајанда Иран ордусу мүһарибәнин актив фазасында силаһын, сүрсатын вә еһтијјат һиссәләринин чатышмамазлығы илә үзләшди. Иран ембарҝо вәзијјәтиндә мүһарибә апарырды. Елементар олараг гырыҹы тәјјарәләр үчүн еһтијјат тәкәрләр белә јох иди.

Ираг ордусу техники ҹәһәтдән даһа ҝүҹлү тәҹһиз олунмушдур вә техники үстүнлүјә малик иди. Танкларын сајына ҝөрә Ирагын демәк олар ки үч гат үстүнлүјү вар иди. 1985-86-ҹы илләрдә Иран ордусунда демәк олар ки “силаһ аҹлығы” башлады. Ираг ордусун һүҹумларыны дурдурмаг чох чәтин иди. Јүзләрлә танкын гаршысына Иран әсҝәрләри ади гумбараатан “РПҜ” илә чыхырдылар. Мәсәлә белә гојулмушдур ки ја Иран мәғлуб олаҹаг, торпаглары ишгал олунаҹаг, Ислам Республикасы мәһв олаҹаг, ја да ки һәр нә јолла олурса олсун силаһ чатышмамазлығы арадан галдырмалыдыр. Сәддам Һүсејнин танк ордуларынын гаршысы алынмалыдыр.

Буна ҝөрә дә Ливанда Һизбуллаһ дәстәләри Иранын ҝөстәриши илә АБШ-ын Ливандаки дипломатларыны, әсҝәрләрин, забитләрини ҝиров ҝөтүрмәјә башлады. Ејни заманда Исраилин тәҹридханаларында Һизбуллаһын үзвләри сахланылырды. Бу јолла Иран АБШ-ы мәҹбур еләди ки Иран ордусуна мүхтәлиф силаһлар версин, мәсәлән танк әлејһинә ракет гурғулары, еһтијјат һиссләри вә с. Ҝировлар ҝөтүрүләндән сонра АБШ Иранла данышыглара башлады. Иран сијасәтчиләри демәк олар ки дүшмәни бармағына сарыјыб маһарәтлә алдатдылар. Дүшмәни ки алдатмаг олар... Јохса буна да илишәҹәкләр? Јохса әввәлдән хәбәрдарлыг етмәли идиләр ки, сизинкиләри ҝиров ҝөтүрүб силаһ тәләб едәҹәјик?

АБШ елә билди ки Иранда мүлајим исламчыларла иш ҝөрә биләҹәк вә белә “мүлајим исламчылары” Иран онлара тәгдим етди. Бәзи “мүлајим исламчылар” гәрблиләрә дејирди ки Иран мүһарибәдә удузса ора Совет дөвләти јијәләнәҹәк вә өлкә советләрин мүстымләкәсинә чевриләҹәк... Әлбәтдә ки бу Ираны ејни заманда бир нечә јердән ҝәлә биләҹәк зәрбәләрдән горумаг үчүн сијаси ҝедишләр иди. Онлар данышыглар апардылар вә бир груп ҝиров бурахылды. Әвәзиндә Иран лазым олан силаһлары алды. Бунунла бирҝә Исраилдә тәҹридханаларда сахланылан Һизбуыллаһ дөјүчүләри дә азад едилди. Исраил бурда һансы рол ојнајыб? Анҹаг васитәчи ролуну. АБШ-дан Исраилә тапшырыг ҝәлди ки орда олан амбарлардан Ирана силаһ верилсин вә бунун әвәзиндә АБШ Исраилә һәмин силаһлары верәҹәк. Белә дә олду. Иран вә Һизбуллаһ бир нечә дәфә АБШ-ын сијаси вә һәрби адамларыны ҝиров ҝөтүрүб силаһ алды. Силаһларын бир гисмини Иран пулла да алырды. Лакин бу ишләр дә чох чәкмәди. Бу пуллар америкалылар тәрәфиндән гејдә алынмадан Никарагуада баш верән үсјана хәрҹләнирди. АБШ орда һакимијјтә гаршы олан үсјаны дәстәкләјирди. Буну АБШ-да пәрдәархасында олан бәзи һәрбичиләр тәшкил етмишдир. Бу мәсәләнин үстү ачыланда Иранла ҝизли силаһ сатышы дурдурулду.

Инди кимсә дејирсә ки АБШ вә Исраил ҝизли олараг Ирана дәстәк вериб вә бу өлкәләр әслиндә дүшмән дејил бу суаллара ҹаваб версинләр. Неҹә олур ки ҝизли достлар бир биринин адамларыны ҝиров ҝөтүрүр, бир биринә ембарго тәтбиг едир? Неҹә олур ки АБШ Ирагы Иранын үстнә пүскүрдүр? Вә Иран сәккиз ил мүһарибә едир? Белә достлуг олар? Әлбәтдә ки јох. Иран АБШ-ы вә Исраили мәҹбур едиб ки онлар силаһ версинләр. Мәҹбур едиб... Хаиш едиб, истәмәјиб ки... Дүшмәнә гаршы бу иш тамамилә дәстәкләнир. Чүнки Ирана силаһ сатышы АБШ-а вә Исраилә зијандыр, онларын бу ембарҝо ишиндә мәғлубијјәтидир. Нәтиҹәдә Сәддам Һүсејн һечнә едә билмир. Иран ејни бу ҹүр данышыглар апарыб ССРИ-дән дә силаһ вә техника алыб. Өлкәни вә Ислам Республикасыны горумаг үчүн башга јол јох иди. Мәҹбури вәзијјәтдә бу кими ишләр нәинки һарамдыр, һәтта ваҹибдир. Иран АБШ-а вә Исраилә гул вә көлә олмајыб ки бәзи өлкәләр кими. Бәзи өлкәләр Исраилин мүстәмләкәсинә чеврилиб онлардан силаһ алыр, Иран исә бу ики өлкәни мәҹбур едир алыр. Мәләдә-мәләдә алыр! Фәрги анҹаг ҝөзү вә гәлби кор оланлар ҝөрмәз.

Иран мәҹбур едир ки бу ики өлкә өз сијаси марагларына гаршы иш ҝөрсүнләр. Бу иш нәинки тәнгид олунмамалыдыр, әксинә белә иши анҹаг зирәнҝ вә ағыллы мүсәлман ҝөрә биләр. Бу тәгдирә лајиг ишдир. Башга мисал ҝәтирим. Инди кимдир ҝүнаһкар Русијадан ҝизли јолла силаһ алыб руслара гаршы дөјүшән чеченләр јохса бәзи сатгын рус һәрбичиләри? Әлбәтдә ки бу чеченләрин уғуру иди ки онлар русдан силаһ алыб онлара гаршы иситфадә едирди. Ермәнистан мүһарибә вахты Азәрбајҹандан нефт алыб. Бу фактлар вар. Инди һансы ахмаг ермәни дуруб Ермәнистан һакимијјәтини гынајаҹаг ки “ај сатгын һакимијјәт нијә Азәрбајҹандан нефт алмысан?”. Әксинә... Нормал дүшүнҹәјә малик олан ермәни бу иши тәгдирә лајиг һесаб едәҹәк ки Азәрбајҹандан јанаҹаг алыб Азәрбајҹан торпагларыны ишгал еләјибләр. Игтидары бу ишдә тәнгид едән ермәнијә бир ҹаваб вар: “ај ахмаг данабаш, нефти онлардан алыб онлара галиб ҝәлмишикдә, онлардан силаһы алыб онлара галиб ҝәлмишикдә...”.

Бәлкә торпағыны горуја биләҹәк сәнә јардым едән гоншу дөвләтләрин ордусуну Азәрбајҹандан чыхармаг, Иранын јардымыны гәбул еләмәмәјин нәтиҹәси јахшыдыр? Нәтиҹәсини ҝөрдүк. Ики әлли Гарабағы ермәниләрә тәһвил вердиләр. Һәлә Елчибәј ағылда оланлар онун бу әмәлләрини вәтәнпәрвәрлик нүмунәси кими дәјәрләндириб өз ҹылыз ағыллары илә Иранда нөгсан ахтармаға чалышырлар.

Әҝәр дүшмәндән дөвләт мәнафеји үчүн силаһ алмаг гәбаһәтдирсә, нијә Ираны дүшмән биләнләр ону гынајараг дејир ки, "Гарабағы алмагда Иран бизә јардымчы олмур?" Ҝуја бу тораг гәдри биләндир...

Иранын башында отуранлар "Гарабағы Иран бизә алыб верәҹәксә гој Ермәнидә галсын" дејән Елчибәј кими күт дүшүнҹә саһиби дејилләр. Иранын 3000 иллик дөвләтчилик тарихи вар. Онлар дөвләтин мәнафејини ҝүдүр даһа сизин рәһбәрләр кими шәхси амбисијаларына ҝөрә гејрәтләрини ермәнијә тәһвил вермир.

Инди Азәрбајаҹндаки бәзи һоггабазлара суал верим.

Сиз Исраилдән силаһ алыб Ермәнистана галиб ҝәлә билмисиниз ки Иранла мүгаисә едирсиниз?

Сиз Исраили мәҹбур едиб ондан силаһы алмысыныз јохса јалвара-јалвара, онларын һәрби сәнајесинә рүшвәт верә-верә ки бурда һакимијјәтә дәстәк олсунлар? Бу 5 млрд долларлыг силаһ сәнин нәјивә лазымдыр ки сәнин онун тәтбиг етмәк үчүн кимдәнсә иҹазә алырсан, мүһарибә үчүн киминсә разылығыны ҝөзләјирсән? Сән һара, Иран һара... Фәрги ҝөрмәјән тахтабашлар, буна ҹаваб верә биләр?

Нәзәрә алсаг ки, Сәддам режими АБШ вә Әрб өлкәләриндән Ираны мәһв етмәк үчүн милјардларла силаһ-сурсат јардымы вә ҹанлы гүввә алырды, АБШ дипламатларынын башына да сыхмаға һаггы вар. Һәлә АБШ тәшәккүр еләсин ки, сағ-саламат ҝери гајтарыб.
“Иран АБШ-дан вә Исраилдән силаһ алыб” дејирләр... Биздә дејирик ки әҹәб едиб. Чох ҝөзәл иш ҝөрүб. Дүшмәндән сиылаһ алыб, онун итинә гаршы истифадә едиб. Нәјидир пис? Бундан ки зијан чәкән Ирандыр јохса онун дүшмәнләри? Әлбәтдә ки дүшмәнләри. Она ҝөрә фактлары баш ајаг тәгдим едиб мәсәләни тәрсинә ҝөстәрмәк лазым дејил. Пајлашылан видео исә јаздыгларыма сүбутдур.

Әкрәм Һаҹызадә

БӘЈӘНИБ ПАЈЛАШЫН ки, һагг һамыја чатсын.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki