Арашдырма

Експерт: Тәһси Назирлијинин хариҹдә охумуш тәләбәләрин дипломларыны танымамасы ганундан кәнардыр

“Бу гәрар абитуријентләрин өлкәдән пул чыхармамасына һесабланыб”

Експерт: Тәһси Назирлијинин хариҹдә охумуш тәләбәләрин дипломларыны танымамасы ганундан кәнардыр

Набатәли Гуламоғлу:Хариҹдә охујан тәләбәләрин диплому нијә бурда танынмыр?

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тәһсил Назирлији 2016-ҹы илдә диплому танынмајан тәләбәләрин сајыны ачыгланыб. Назирлијин 2016-ҹы илә даир иллик һесабатында гејд едилиб ки,  Аккредитасија вә Нострификасија Идарәси али тәһсил сәнәдләринин танынмасы вә еквивалентлилијинин мүәјјән олунмасы мәгсәдилә 2016-ҹы илин 11 ајы әрзиндә 2958 мүраҹиәти иҹраата гәбул едиб.  Әввәлки илләрдән иҹрасы баша чатдырылмамыш али тәһсил сәнәдләри дә дахил олмагла, үмумиликдә 2756 сәнәд үзрә емал просеси баша чатдырылыб вә онлардан 1826 тәһсил сәнәди мүсбәт, 930 тәһсил сәнәди исә  мәнфи ҹавабландырылыб (Финс.аз).

Мәлумата ҝөрә, иҹрасы имтина илә јекунлашан али тәһсил сәнәдләринин чохуну МДБ өлкәләринин мәзунларынын тәгдим етдији дипломлар тәшкил едир. Һәмчинин имтина сәбәбләринин тәһлили ҝөстәрир ки, мәзунларын әксәријјәти али тәһсил мүәссисәсинин тәдрис нормативинә дүзҝүн әмәл етмәмәләри, тәдрис дили үзрә билик сәвијјәләринин ашағы олмасы вә зәрури һалларда тәдрис дилиндә ихтисаса даир сөһбәтләр апарылдығы заман ихтисас биликләринин гәнаәтбәхш олмамасынын ашкарланмасы сәбәбиндән имтина алыр.

Тәһсил саһәси үзрә експерт Набатәли Гуламоғлу  Азадлыг.инфо-ја сөјләјир ки, Тәһси Назирлијинин хариҹдә охумуш тәләбәләрин дипломларыны танымамасы ганундан кәнардыр. Експерт јада салыр ки,   Назирләр Кабинетинин 2003-ҹү илдә олан гәрарына ҝөрә, дипломларын еквивалентлији мүәјјән олунур. Диплому алан тәләбәнин  Бакыја ҝәләрәк Тәһсил Назирлијиндә  имтаһан вермәси дүнјанын һеч бир јериндә јохдур:

“Бу, сијаси гәрардыр.  Белә шәхсләрин сыхышдырылыб хариҹә ҝетмәсинин гаршысыны алмагла хариҹә малијјә ахыныны дајандырмаг истәјирләр.  Хариҹдә тәһсил аланларын дипломларынын гануни олмасыны әсасландыран үҹ амилдир – али мәктәбин аккредитасијасынын олмасы, онун гануни әсасларла фәалијјәт ҝөстәрмәси,  орда кечирилән фәнләрин Азәрбајҹанда кечирилән фәнләрин еквиваленти олмасы. Чох шәхс белә али мәктәбләрдә тәһсил алыб, гануни шәкилдә аудиторијаларда дәсләрдә иштирак едиб. Зәиф охујубларса, елә Азәрбајҹанда да белә тәләбәләр сајсыз-һесабсыздыр. Амма онлар китабсыз-дәфтәрсиз тәләбә олсалар да, дипломларыны алыблар”.

Експерт дејир ки,  сөзүҝедән мәсәләјлә әлагәдар Назирләр Кабинетинин мәлум гәрары позулуб. Тәһсил Назирлији дә бу аддымы әмәк базарыны горумаг, савадсыз адамларын ора јол тапмамасы үчүн атдығыны билдирир. Һәмсөһбәтимизә ҝөрә, дүнјанын һеч бир јериндә  кимәсә һүгуг верилмир ки, диплом алан шәхси икинҹи дәфә имтаһан етсин:

“Бу гәрар абитуријентләрин өлкәдән пул чыхармамасына һесабланыб. Дава пул давасыдыр.  Бүдҹәјә вәтәндашларын ҹибиндән  пул өдәмәк истәјирләр. Зәиф тәләбә бурда да, хариҹдә охујанларын арасында да вар. Лакин бу фәргләнмә, дискриминасија сијаси гәрардыр”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki