Тәһлил

Бәрзанинин хаин планы: Јәһудиләр, әрәб вә түркманлардан бошалдылан бөлҝәләрә јерләшдириләҹәк - Анализ

Бәрзанинин хаин планы: Јәһудиләр, әрәб вә түркманлардан бошалдылан бөлҝәләрә јерләшдириләҹәк - Анализ

ПКК-Бәрзани үзәриндән јарадылан хәритә 25 сентјабр референдуму илә сон шәклини алаҹаг. Ҹәнуб вә мүсәлман дүнјасы илә бүтүн әлагәси кәсиләҹәк олан Түркијә санки ҝиров ҝөтүрүләҹәк. Ағ дәниз-Иран арасындакы бу дәһлиз бөлҝәдәки бүтүн өлкәләрә гаршы гарнизон олараг истифадә едиләҹәк. Реҝионун бундан сонракы парчаланма планы бу әразидә топланаҹаг хариҹи ордулар илә апарылаҹаг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ПКК-Бәрзани үзәриндән јарадылан хәритә 25 сентјабр референдуму илә сон шәклини алаҹаг. Ҹәнуб вә мүсәлман дүнјасы илә бүтүн әлагәси кәсиләҹәк олан Түркијә санки ҝиров ҝөтүрүләҹәк. Ағ дәниз-Иран арасындакы бу дәһлиз бөлҝәдәки бүтүн өлкәләрә гаршы гарнизон олараг истифадә едиләҹәк. Реҝионун бундан сонракы парчаланма планы бу әразидә топланаҹаг хариҹи ордулар илә апарылаҹаг.

Исраил органлары тәрәфиндән һәдсиз дәстәкләнән Бәрзани-ПКК тәрәфдашлығында формалашан терроризм дәһлизи сионизмин баниси Теодор Һерзлин "Фәләстин гәдәр мүгәддәс" дедији вәд едилмиш торпаглар үзәриндә јарадылыр. Ираг түркман ҹәбһәси Түркијә нүмајәндәси доктор Һиҹран Казанҹы билдирб ки, ата вә оғул Бәрзанинин Тәл-Әвив илә әввәлләр әлагәләри олуб. Бәрзани вә ПКК-нын дөвләт јаратмаг хүлјасынын архасында әслиндә Исраилин реҝионда гарнизон ҝүҹү кими истифадә едә биләҹәји орду јаратмаг истәјидир.

Исраил режиминин 1980-ҹы илдән бәри Сурија вә Ирагын парчаланмасыны нәзәрдә тутан лајиһәсинин мүһүм мәрһәлә кечдијини дејән түркман ҹәбһәсинин нүмајәндәси гејд едиб ки, 3 реҝионда јарадылмаға чалышылан гејри-гануни дөвләтин игтисади дајағы нефт үзәриндән гурулур. Әрбилдә ҝүндә 200 мин баррел нефт чыхаран Бәрзани һөкумәти Кәркүкә ҝөзүнү тикиб. Ҝүндәлик 550 мин баррел истеһсал ҝүҹүнә малик Кәркүк нефти АБШ Исраил әлијлә Бәрзанијә пешкәш вермәк истәјир. Кәркүкүн статусу Ираг мәркәзи һөкумәти илә Бәрзани арасында ән бөјүк проблемдир.

Ираг парламенти кечирдији сон мүзакирәдә Бәрзани вә 25 сентјабр референдуму мәсәләсиндә дәгиг гәрарлар алыб. Әҝәр референдум хүлјасындан ҝери аддым атылмаса, мүһарибә варианты да дахил олмагла бүтүн јоллара әл атылаҹаг.

Мухтар террор дөвләти референдумунун баш актјору Мәсуд Бәрзани Ирагдан1900-ҹу илин әввәлләриндә көч етмәк мәҹбуријјәтиндә галан јәһудиләри Ирага дәвәт едиб. Фәләстиндә олдуғу кими Бәрзани-ПКК әмәкдашлығы илә јарадылаҹаг сөздә бирләшмиш террор дөвләтинин әрәб вә түркманлардан бошалдылан бөлҝәләрә јәһудиләр јерләшдириләҹәк.


Исраил ҹәнһсиндә ҹанланма

Суријанын шәрг вә шимал бөлҝәләри илә Ирагын шималында баш верән етник зәминдә сепаратчы дөвләт еланы ҹәһдләринә паралел олараг Исраил ҹәбһәсиндә ҹанланма јараныб. Сон 3 ајда Киприн Рум сегменти, Нәҹәф сәһрасы вә Ҹолан бөлҝәсиндә һәрби тәлимләр кечирән Исраил тарихинин ән бөјүк һәрби тәлимләриндән бирини 4-7 сентјабр тарихләри арасында Ливан сәрһәдиндә һәјата кечириб. Исраил-АБШ вә реҝионал мүттәфигләрин Ливан-Дәмәшг-Бағдад-Теһран хәттинә гаршы там мүдахилә һазырлығында олдуғу билдирилир.


Әрәб Бирлији: Конститусијаја зидддир

Әрәб Бирлији Ираг Күрд Реҝионал Рәһбәрлијинин сентјабрын 25-дә һәјата кечирмәји планлашдырдығы мүстәгиллик референдумуну рәдд етдикләрини вә бунун гануни олмадығыны билдириб. Әрәб Бирлији баш катиби Әһмәд Әбу Гејт Мисирин пајтахты Гаһирәдә кечирилән Әрәб Бирлији Хариҹи Ишләр Назирләри 148-ҹи топлантысында билдириб ки, күрдләрин әрәб халгларынын ичәрисиндә нәҹиб бир иҹма олараг галмаларыны бүтүн гәлбимлә арзулајырам, күрдләри Ирагын әрази бүтөвлүјүнү вә конститусијасыны горумаға чағырырам.


Ганунсуз референдума леҝитимлик өртүјү

Ираг Күрд Реҝионал Рәһбәрлији гејри-гануни мүстәгиллик тәрәфдары олан күрд сијаси партијалар Ираг парламенти тәрәфиндән дә рәдд едилән референдума һүгуги бир статус газандырмаг мәгсәдилә мәсәләнин һәллини, реҝионал мәҹлисин иҹласыны кечирмәкдә ҝөрдү. Сијаси бөһрана ҝөрә ики илдир топланмајан парламент референдум мүбаһисәләри көлҝәсиндә јенидән бу ҝүн топланаҹаг.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди