Америка Хәбәрләри

Трампын гәрарҝаһ рәһбәри чиркли пулларын јујулмасында иттиһам олунур

Тәһгигаты апаран хүсуси прокурор Роберт Мүллерин офиси иттиһамларын мәзмуну барәдә мәлумат јајыб.

Трампын гәрарҝаһ рәһбәри чиркли пулларын јујулмасында иттиһам олунур

Иттиһамлар арасында АБШ-а гаршы ҝизли сөвдәләшмә, чиркли пулларын јујулмасы мәгсәдилә әлбир олма, гејдијјат олмадан хариҹи аҝент кими фәалијјәт ҝөстәрмә, хариҹи банклардакы вәсаитләр барәдә һесабат тәгдим етмәмә кими мәсәләләр вар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ-да Доналд Трампын сечки гәрарҝаһынын рәһбәри вә мүшавири олмуш Пол Манафорт вә онун тәрәфдашы Рик Ҝејтсә гаршы 12 маддә үзрә рәсми иттиһам елан олунуб.

Мәлумата ҝөрә, тәһгигаты апаран хүсуси прокурор Роберт Мүллерин офиси иттиһамларын мәзмуну барәдә мәлумат јајыб. Иттиһамлар арасында АБШ-а гаршы ҝизли сөвдәләшмә, чиркли пулларын јујулмасы мәгсәдилә әлбир олма, гејдијјат олмадан хариҹи аҝент кими фәалијјәт ҝөстәрмә, хариҹи банклардакы вәсаитләр барәдә һесабат тәгдим етмәмә кими мәсәләләр вар.

Иттиһамда дејилир ки, П. Манафорт вә Р. Ҝејтс Украјнадакы фәалијјәтләринә ҝөрә (Јануковичин президентлији дөврүндә) он милјонларла доллар пул алыблар. Онлар 2006-ҹы илдән азы 20016-ҹы илә гәдәр АБШ-дакы вә хариҹдәки онларла һүгуги шәхс васитәсилә пул “јујараг” әлдә етдикләри вәсаитләрин һәҹмини АБШ һакимијјәт органларындан ҝизләдибләр. Һәр ики шәхсә аид офшор һесаблар васитәсилә 75 милјон доллардан чох вәсаит кечиб, Манафорт 18 милјон доллары “јујуб”.

П. Манафорт вә Р. Ҝејтс Украјнанын о вахткы президенти Виктор Јануковичин вә онун Реҝионлар Партијасынын тәлиматы илә милјонларла доллар гаршылығында АБШ-да лоббичилик фәалијјәти апарыблар.

Гејд едәк ки, Русијанын АБШ-дакы президент сечкиләринә мүдахиләси вә Доналд Трампын Русија илә әлагәләринә даир тәһгигат апаран Роберт Мүллер Вашингтонда Бөјүк Жүри чағырыб. Бөјүк Жүринин формалашдырылмасы Р. Мүллерә имкан вериб ки, шаһидләри мәҹбури чағырмаг, иш үзрә инсанлары мәһкәмәләрә дәвәт етмәк, дөвләт органларындан тәһгигат үчүн лазыми сәнәдләри тәләб етмәк имканы газансын. АБШ ганунларына ујғун олараг Бөјүк Жүри рәсми иттиһам ирәли сүрмәјин, иши мәһкәмәјә тәгдим етмәјин лазым олуб-олмадығына гәрар верир. Жүри Р. Мүллерин командасынын һазырладығы илк иттиһамлары тәсдигләјиб.

Ону да әлавә едәк ки, Р. Мүллер тәһгигат заманы истинтага бирбаша аидијјәти олмајан мәсәләләрлә бағлы ганунсузлуг ашкарлајарса, бу барәдә дә тәдбир ҝөрмәк сәлаһијјәтинә маликдир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди