Америка Хәбәрләри

Етирафлар давам етмәкдәдир: Вашингтон илә Әр-Ријад Суријанын ҝәләҹәјини Б.Әсәдсиз ҝөрмүр

Адил Әл-Ҹүбејр мүхалифләрә ачыг шәкилдә Әсәдин галаҹағыны билдирсә дә мүхалифләрин буну гәбул етмәси чәтин бир һалдыр.

Етирафлар давам етмәкдәдир: Вашингтон илә Әр-Ријад Суријанын ҝәләҹәјини Б.Әсәдсиз ҝөрмүр

АБШ-ын Суријадакы сабиг сәфири Роберт Форд: "Инди Бәшәшар Әсәди вәзифәсиндән чыхараҹаг һеч бир һәрби гүввә вә иттифаг јохдур. Башда Америка олмагла, һәр кәс Әсәдин галмалы олдуғуну баша дүшдү".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ассоҹиатед Пресс (АП) Хәбәр Аҝентлији Вашингтон илә Әр-Ријадын суријалы мүхалифләрлә Бәшшар Әсәдин Суријанын ҝәләҹәјиндәки ролуну гәбул етдирмәк үчүн дипломатик данышыглар апардыгларыны билдириб.

АП мүхалифләри дәстәкләјән Гәрб өлкәләринин вә реҝион ҝүҹләринин һазырда Сурија һөкумәтинин дәјишмәсиндән чох бөлҝәдәки марагларыны горумаға истигамәтләндикләрини вә Бәшшар Әсәдин игтидардан ҝетмәси илә бағлы тәләбләриндән имтина етдикләрини јазыб.

АБШ-ын Суријадакы сабиг сәфири Роберт Форд белә данышыб: "Инди Бәшәшар Әсәди вәзифәсиндән чыхараҹаг һеч бир һәрби гүввә вә иттифаг јохдур. Башда Америка олмагла, һәр кәс Әсәдин галмалы олдуғуну баша дүшдү".

Суријадакы гаршыдурмалар азалды вә өлкәнин рәсми һөкумәти һазырда өлкәдә гәрблиләрин нәзарәт етдији рајонларынын бөјүк бир һиссәсини әлә кечирди. ИШИД вә Әл-Гаидә террорчу груплары, АБШ-ын дәстәкләдији күрд груплар вә Түркијәнин дәстәкләдији мүхалиф груплар, шимал, шәрг вә ҹәнуб бөлҝәләриндә галан јерләри әлләриндә сахлајырлар.

Мүхалифләрин нәзарәтиндәки бәзи бөлҝәләрдә гаршыдурмалар мүәјјән гәдәр давам етсә дә, Русијанын дәстәји илә јарадылан етибарлы бөлҝәләр, мүхалифләрин нәзарәтиндә олан бөлҝәләрдәки мүнагишәләри ҹидди сәвијјәдә азалдыб.

АП һазырладығы хәбәриндә, Ҹеневрәдә јени бир сүлһ мүзакирәләри дөврүнүн башлајаҹағыны дејиб. Һәмчинин мүхалифләрин әсас нүмајәндәләринин, јәни Али Мүзакирә Комитәсинин гатылаҹағы бу мүзакирәләрдә бәзи һәгигәтләрин ачыгланаҹағы вә гәбул едиләҹәји гејд олунуб.

Сәудијјә режиминин хариҹи ишләр назири Адил Әл-Ҹүбејр мүхалифләрә ачыг шәкилдә Бәшшар Әсәдин һакимијјәтдә галаҹағыны билдирәрәк һәләлик Сурија дөвләти илә мүһарибәнин дајандырылмасыны сөјләјиб.

Буну гәбул етмәк суријалы мүхалиф груплар үчүн олдугҹа чәтин бир һалдыр. Бу һәфтә Әр-Ријадда кечирилән ики ҝүнлүк данышыгларда Али Мүзакирә Комитәсинин нүмајәндә һејәти Бәшшар Әсәдин ҝери чәкилмәси мәсәләсиндә исрар етдиләр. Бунун мүгабилиндә Русијанын дәстәкләдији мүхалиф груп исә, Бәшшар Әсәдин ҝетмәсинин данышыгларын әсас шәрти олмамалы олдуғуну вурғулајыблар.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди