Әрбәин Хәбәрләри – 2018

Гәрб мәтбуаты: “Исламы танымаг истәјирсинизсә Әрбәин зијарәтинә ҝедин”

Гәрб мәтбуаты: “Исламы танымаг истәјирсинизсә Әрбәин зијарәтинә ҝедин”

Јазычы даһа сонра Гәрб мәтбуатынын Әрбәин зијарәтинә гаршы сијаси давранышларыны тәнгид едиб. Јазыр ки, неҹә олур ки, Гәрб медиасы Лондонда кечирилән кичик бир митинги, јүзләрлә инсанын иштиракы илә Һонг Конгда кечирилән етираз аксијасыны ишыгландырырлар, лакин дүнјада гадынларын, ушагларын, јашлыларын иштиракы илә бәшәрин ән бөјүк топлантысына ҝөз јумурлар?

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Американын “Һуффинҝтон Пост” гәзетиндә милјонлуг Әрбәин зијарәти һаггында “Дүнјанын ән бөјүк зијарәти баш тутур, нә үчүн онун һаггында ешитмәјәсиниз!” адлы мәгалә дәрҹ олунуб.

“Һуффинҝтон Пост” гәзетиндән дәрҹ олунан мәгаләдә јазылыр ки, әҝәр һәгиги Исламы танымаг истәјирсәнсә Әрбәин зиајрәтинә ҝет, она ҝөрә ки, бу зијарәт дәјәрләр вә нүмунәләрин мәрасимидир. Вә әҝәр ИШИД-и танымаг истәјирсәнсә Әрбәин зијарәтинә ҝет вә ИШИД дүшмәнләрини таны.

Мәгаләдә Әрбәин зијарәти дүнјада ән бөјүк дини топланты вә ән әзәмәтли зијарәт адландырылыб. “Бу зијарәтә гатыланларын сајы Һиндуларын һәр 3 илдән бир тәшкил етдији ән бөјүк вә өнәмли мәрасимдә иштирак едәнләрдән беш дәфә чохдур. Бундан башга Әрбәин зијарәти тәһлүкәли шәраитдә һәр ан террор вә партлама еһтималы олдуғу бир һалда баш верир вә онлар бу һәрәкәтләри илә дүнјаја месажларыны чатдырырлар“.

Мәгалә мүәллифи даһа сонра Австралијадан олан христиан бир кишинин әһвалатыны данышыр. Бу киши Әзәмәтли Әрбәин зијарәтини 2003-ҹү илдә телевизорда ҝөрдүкдән сонра Кәрбәлаја ҝәлир вә бу мәрасимдә иштирак етмәклә Исламы гәбул едир.

Мәгаләдә јазылыр ки, Һаитидә баш вермиш зәлзәләдән сонра АБШ Мүдафиә Назирлији јалныз 4 милјон дәфә јемәк верә билди, Әрбәин зијарәтиндә исә 200 милјон дәфә јемәк һазырланыр вә бунун һамысы хејријјәчиләр васитәси илә ҝөрүлүр.

Јазычы даһа сонра Гәрб мәтбуатынын Әрбәин зијарәтинә гаршы сијаси давранышларыны тәнгид едиб. Јазыр ки, неҹә олур ки, Гәрб медиасы Лондонда кечирилән кичик бир митинги, јүзләрлә инсанын иштиракы илә Һонг Конгда кечирилән етираз аксијасыны ишыгландырырлар, лакин дүнјада гадынларын, ушагларын, јашлыларын иштиракы илә бәшәрин ән бөјүк топлантысына ҝөз јумурлар?

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki